Informasjon om tjenester og ytelser fra NAV

Her finner du en oversikt over NAVs tjenester og ytelser.

Hovedregelen er at du er dekket av folketrygdloven, hvis du er pliktig medlem av folketrygden. Hvilke ytelser du har rett til, avhenger av hvilket medlemskap du har, eller om du er dekket av en trygdeavtale.

Vi gjør oppmerksom på at noen ytelser krever at du har vært medlem i folketrygden i en viss periode.

Hvis du har spørsmål om ytelser eller hvilke krav som gjelder for bestemte land/trygdeavtaler, kan du kontakte NAV.

Dagpenger hvis du er arbeidsledig eller permittert

Hvis du blir permittert for en bestemt periode, kan du ha krav på dagpenger i denne perioden.

Hvis du blir arbeidsledig i Norge og ikke har krav på dagpenger, kan du søke om å få overført rettigheter du har opptjent i et annet EØS-land. Du trenger da et PD U1-skjema fra landet der du har arbeidet de tre siste årene.

Sykepenger

Sykepenger skal kompensere for tapt inntekt for arbeidstakere som er medlem av folketrygden, og som ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade. Innbyggere fra andre EØS-land har krav på sykepenger i henhold til norsk lov hvis de jobber i Norge.

Familieytelser

Foreldrepenger skal sikre foreldre inntekt i forbindelse med fødsel. Du har krav på foreldrepenger hvis du har vært i jobb og har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før stønadssperioden starter.

Medlemmer i folketrygden kan ha rett til barnetrygd for barn opptil 18 år. Du kan også søke om kontantstøtte for barn mellom 1 og 2 år hvis barnet ikke har fulltidsplass i barnehage.

Pensjon

Du må ha vært medlem i folketrygden i minst ett år for å ha krav på pensjon i Norge. Personer som har jobbet i to eller flere EØS-land, kan opparbeide seg pensjonsrettigheter i hvert av landene. Du søker om alderspensjon i det landet du bor i når du går av med pensjon.

Økonomisk stønad (sosialhjelp)

Økonomisk stønad skal sikre at alle har nok midler til et forsvarlig livsopphold. Økonomisk stønad er i utgangspunktet en midlertidig inntektssikring, og stønaden bør derfor ta sikte på å gjøre deg selvhjulpen..

Opplysning, råd og veiledning

Hvis du mottar økonomisk sosialhjelp kan råd og veiledning bidra til å støtte opp under mulighetene dine til å klare deg selv.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Kvalifiseringsprogrammet er for deg som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det.

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Midlertidig botilbud (nødsituasjon)

NAV har plikt til å hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn.

Arbeidsrettede tiltak

NAVs arbeidsrettede tiltak er fleksible og kan tilpasses den enkeltes behov for kvalifisering og arbeidstrening. Du må være registrert som arbeidssøker for å delta på tiltakene som tilbys av NAV.

Helsetjenester 

HELFO har ansvaret for tannhelsetjenester og helsetjenester som fastlegeordningen (rett til en fast allmennlege), og utstedelsen av et europeisk helsetrygdkort.

Yrkesskader

Hvis det skjer en ulykke på arbeidsplassen, har arbeidsgiver plikt til å sende skademelding til NAV. Hvis arbeidsgiver ikke har gjort dette, kan du melde skaden eller sykdommen selv. 

Arbeidsgivere er også forpliktet til å tegne yrkesskadeforsikring i private forsikringsselskaper.