Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • Arbeidsevnen din er nedsatt på grunn av sykdom eller skade. Som hovedregel må arbeidsevnen din være nedsatt med minst 50 prosent.
 • Arbeidsevnen din må være nedsatt til alle typer arbeid som du er kvalifisert for.
 • Du har behov for behandling for å bedre arbeidsevnen din, eller hjelp fra NAV for å beholde eller skaffe arbeid.
 • Som hovedregel må du ha vært medlem i folketrygden i minst 5 år. 
 • Du er mellom 18 og 67 år.
 • Behandling. Dette kan for eksempel være psykologbehandling, fysioterapi eller oppfølging av fastlegen.
 • Arbeidsrettede tiltak. Dette kan for eksempel være tilrettelegging, opplæring, arbeidstrening eller jobbklubb. Les om flere arbeidsrettede tiltak.
 • Oppfølging fra NAV. Dette kan for eksempel være råd og veiledning fra NAV Hjelpemiddelsentral eller NAV Arbeidsrådgivning, dialog med arbeidsgiveren din om tilretteleggingsmuligheter og muligheter for å bli værende i jobben din. 
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • Hvis du jobber, vil NAV redusere utbetalingen din på AAP ut fra hvor mye du jobber.
 • Hvis du jobber mer enn 60 prosent, får du som hovedregel ikke utbetalt AAP.
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • Du kan få 66 prosent av inntekten din inntil 6G. Les mer om grunnbeløpet (G) i folketrygden. 
 • AAP blir fastsatt på grunnlag av den pensjonsgivende inntekten du hadde før arbeidsevnen din ble nedsatt med minst 50 prosent.
 • dagsatsen din
 • om du forsørger barn
 • hvor mye du jobber
 • hva du fører på meldekortet ditt
 • om du sender meldekortet innen fristen
 • om du overholder aktivitetsplikten
 • skattetrekket ditt
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • en arbeidsevnevurdering 
 • et oppfølgingsvedtak
 • et vedtak der vi innvilger eller avslår AAP
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • ikke kunne kombinere behandling og tiltak, eller
 • først kunne begynne i tiltak eller behandling etter langvarig utredning.
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • du er med på å utarbeide en konkret aktivitetsplan for hva du skal gjøre for å komme i eller tilbake i arbeid.
 • du deltar på avtalte møter med NAV.
 • du leverer nødvendig informasjon og dokumentasjon som vi trenger for å hjelpe deg.
 • du gjennomfører de aktivitetene som du og NAV har avtalt i aktivitetsplanen din.
 • ikke kommer til møte som vi har innkalt til. 
 • ikke møter på en bestemt avtalt dag på tiltak, utredning eller behandling. 
 • ikke sender inn dokumentasjon og/eller opplysninger som vi har bedt om innen fristen.
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • Du får deg jobb, heltid eller deltid.
 • Du skal jobbe mer enn du har gitt beskjed om til NAV.
 • Du mottar utbetalinger fra arbeidsgiveren din.
 • Du blir frisk, helt eller delvis.
 • Du avbryter avtalt tiltak eller behandling.
 • Du blir innlagt på sykehus eller institusjon.
 • Du mottar barnetillegg og barnet får egen inntekt.
 • Du mottar pensjon fra en annen pensjonsordning.
 • Du endrer adresse eller kontonummer. Les om hvordan du endrer kontaktinformasjon eller endre kontonummer.
 • Du sitter i varetekt, soner straff eller er under forvaring. Som hovedregel har du ikke rett til AAP i slike tilfeller.
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • læremidler
 • daglige reiseutgifter
 • reiser til obligatoriske samlinger
 • utgifter til hjemreiser
 • flytteutgifter
 • barnetilsyn
 • ekstrautgifter til bolig