Medlemskap i folketrygden

  • arbeider i Norge eller på norsk kontinentalsokkel
  • er norsk statsborger/EØS-statsborger, og ansatt på norsk skip. Du er ikke pliktig medlem hvis du er cateringansatt på turistskip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).
  • er norsk statsborger/EØS-statsborger og ansatt i den norske statstjeneste i utlandet
  • er norsk statsborger/EØS-statsborger og mottar støtte fra Lånekassen for å studere i utlandet. Det er unntak fra dette hvis du studerer innenfor Norden eller EU/EØS, da skal du være medlem i trygdeordningen i det landet der du regnes som bosatt. Du regnes som bosatt i det landet du har sterkest tilknytning til. Det er ikke avgjørende hvor du er folkeregistrert. 
  • Den mest omfattende avtalen som Norge har er EØS-landene. EØS-avtalens trygdebestemmelser går foran både norsk lov og andre trygdeavtaler som Norge har inngått.
  • Nordisk konvensjon om trygd er en egen trygdeavtale mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.
  • Norge har også avtaler med USA, Canada, AustraliaIndia, Storbritannia og Nord-Irland, Bosnia-Herzegovina, Chile, Israel, Montenegro, Serbia, Tyrkia og Quebec .
  • om du er skattepliktig til Norge og om skatteetaten krever inn trygdeavgiften sammen med skatten
  • om arbeidsgiveren din plikter å betale arbeidsgiveravgift for arbeidstakere
  • hvilke deler av folketrygden du er medlem i dersom du ikke er pliktig medlem