Medlemskap i folketrygden

Medlemskap i folketrygden er nøkkelen til rettigheter fra NAV. I Norge kan du være medlem som bosatt, eller som arbeidstaker. Du kan også være medlem i folketrygden under opphold i utlandet.

Det er reglene i folketrygdloven eller trygdeavtaler Norge har inngått med andre land, som avgjør om du er medlem eller ikke. Det er ikke avgjørende at du er norsk statsborger, registrert i folkeregisteret eller betaler skatt til Norge.

Pliktig medlem etter reglene i folketrygdloven

Er du pliktig medlem i folketrygden, omfatter trygdedekningen rett til alle typer ytelser og stønader etter folketrygdloven. 

Medlem som bosatt: Er du bosatt i Norge, er du som hovedregel medlem i folketrygden. For at du skal anses som bosatt, må oppholdet ditt i Norge vare, eller ha til hensikt å vare i minst 12 måneder. Det er en forutsetning for medlemskapet at du har lovlig opphold i Norge. Når du flytter til Norge for å være her i minst 12 måneder, blir du medlem fra innreisedatoen.

Når du er medlem som bosatt i Norge, kan du oppholde deg i utlandet i inntil 12 måneder i strekk, og fortsatt være medlem i folketrygden. Du kan også pendle mellom Norge og utlandet og være i utlandet i inntil seks måneder i to eller flere år. Hvis du er yrkesaktiv, forutsettes det i tillegg at du arbeider for norsk arbeidsgiver som har plikt til å betale arbeidsgiveravgift i Norge, og at du ikke mottar lønn fra utenlandsk arbeidsgiver.

Ikke bosatt i Norge: Selv om du ikke bor i Norge, er du pliktig medlem i folketrygden blant annet hvis du

  • arbeider i Norge eller på norsk kontinentalsokkel
  • er norsk statsborger/EØS-statsborger, og ansatt på norsk skip. Du er ikke pliktig medlem hvis du er cateringansatt på turistskip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).
  • er norsk statsborger/EØS-statsborger og ansatt i den norske statstjeneste i utlandet
  • er norsk statsborger/EØS-statsborger og mottar støtte fra Lånekassen for å studere i utlandet. Det er unntak fra dette hvis du studerer innenfor Norden eller EU/EØS, da skal du være medlem i trygdeordningen i det landet der du regnes som bosatt. Du regnes som bosatt i det landet du har sterkest tilknytning til. Det er ikke avgjørende hvor du er folkeregistrert. 

Frivillig medlem etter reglene i folketrygdloven

Frivillig medlemskap under opphold i Norge: Hvis du skal oppholde deg i Norge fra 3 til 12 måneder, uten å arbeide her og har sterk tilknytning til Norge, kan du ha rett til frivillig medlemskap i folketrygden.

Frivillig medlemskap under opphold utenfor Norge: Hvis du er pliktig medlem i folketrygden og skal oppholde deg i utlandet, kan utenlandsoppholdet medføre at medlemskapet i folketrygden opphører. Dersom det pliktige medlemskapet opphører, bør du undersøke om du har rett til frivillig medlemskap i folketrygden under utenlandsopphold.

Trygdeavtale

Dersom du skal arbeide i eller flytte til et land Norge har trygdeavtale med, må du undersøke dine rettigheter i henhold til den enkelte avtalen. Disse reglene går foran norsk lov.

Trygdeavtalene har regler om hvilket lands trygdeordning du skal være tilknyttet. Du får de samme rettigheter og plikter som statsborgere i landet du oppholder deg i. Personer fra avtaleland skal behandles likt uavhengig av statsborgerskap.

Du skal som hovedregel bare være dekket av trygdereglene i et av landene, og du slipper derfor å betale trygdeavgift til begge landene.

Trygdeavtalene gir også mulighet til å beholde medlemskapet i folketrygden for arbeidstakere som sendes ut for å arbeide midlertidig i det andre avtalelandet.

Norge har trygdeavtaler med flere land.

  • Den mest omfattende avtalen som Norge har er EØS-landene. EØS-avtalens trygdebestemmelser går foran både norsk lov og andre trygdeavtaler som Norge har inngått.
  • Nordisk konvensjon om trygd er en egen trygdeavtale mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.
  • Norge har også avtaler med USA, Canada, Australia og India.

Trygdeavgift

Medlemskap i folketrygden betyr at du må betale trygdeavgift dersom du har inntekt fra pensjon eller arbeid.

Hvor mye du skal betale i trygdeavgift, avhenger av

  • om du er skattepliktig til Norge og om skatteetaten krever inn trygdeavgiften sammen med skatten
  • om arbeidsgiveren din plikter å betale arbeidsgiveravgift for arbeidstakere
  • hvilke deler av folketrygden du er medlem i dersom du ikke er pliktig medlem

Når opphører medlemskapet?

Arbeid eller langvarige opphold i utlandet kan medføre at medlemskapet i folketrygden opphører.

Konsekvenser av ikke å være medlem i folketrygden

Når du ikke er medlem av folketrygden, har du ingen rettigheter etter folketrygdloven. Det betyr at du heller ikke skal betale trygdeavgift.