Feiltolkning av EØS-reglene

Her finner du informasjon knyttet til feil tolkning og praktisering av EØS-reglene for mottakere av arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger.

Viktig informasjon om reise til EU/EØS-land og Norden

Fra 28. oktober 2019 gjelder nye regler for deg som skal reise til et annet EU/EØS-land eller et annet land i Norden når du mottar arbeidsavklaringspenger, pleiepenger eller sykepenger.

Internrevisjonens rapport: Kartlegging av fakta i EØS-saken 

Internrevisjonen i NAV har kartlagt hva som skjedde i NAV i forbindelse med at EØS-forordningen ble vedtatt og trådte i kraft i Norge i 2012, hva som skjedde etter at Trygderetten avsa kjennelser som gikk imot NAVs tolkning av regelverket høsten 2017, og frem til at praksis ble endret høsten 2019.  

Tidslinje om NAVs feiltolkning av EØS-reglene

I arbeidet med å rydde opp etter feil praksis og feil tolkning av EØS-reglene om trygdeytelser, har NAV utarbeidet en tidslinje. Den gir en oversikt over de viktigste hendelsene i saken. Vi oppdaterer tidslinjen fortløpende.