Arbeids- og utdanningsreiser

  • du er elev i grunn- eller videregående skole der kommunen eller fylkeskommunen har ansvaret for å dekke reisen til skolen 
  • du mottar en full ytelse til livsopphold fra folketrygden
  • bil fra Folketrygden som kan benyttes til arbeid eller utdanning
  • daglige reiseutgifter fra NAV
  • grunnstønad til transport til arbeid eller utdanning
  • Du må dokumentere det medisinske behovet for transport med legeerklæring.
  • Hvis du allerede har et arbeids- eller utdanningsforhold, sender du dokumentasjon på dette.