Arbeids- og utdanningsreiser

Hvis du har varige forflytningsvansker og ikke kan reise til og fra arbeids- eller utdanningssted med offentlige kommunikasjonsmidler, kan du søke om stønad til arbeids- og utdanningsreiser. Ordningen innebærer at du kan få transport med drosje til og fra arbeid eller skole.

Hvem kan få transport til arbeid og utdanning?

Du må ha varige forflytningsvansker og ikke ha mulighet til å kunne reise til og fra arbeids- eller utdanningsstedet med offentlige kommunikasjonsmidler. Funksjonsvanskene må være varige, det vil si lenger enn ett år.

Når NAV vurderer behovet ditt tar vi i betraktning om en reise kan være en så stor belastning at den hindrer deg i å fungere tilfredsstillende i arbeids- eller utdanningssituasjonen. Du kan få støtte til arbeids- og utdanningsreiser hvis du midlertidig er fratatt førerkortet av medisinske årsaker og ikke kan komme deg til arbeid/utdanning på annen måte.

Om det mangler et kollektivtilbud i ditt nærmiljø, er ikke det alene grunn til å få dekket transport dersom du i utgangspunktet kunne bruke offentlig transport.

Egenandel

Du betaler en egenandel per reise til drosjesjåføren. Egenandelsbeløpet  tilsvarer den rimeligste kostnaden til transport med offentlig kommunikasjon med et tillegg på 10 prosent.

Begrensninger

Du får ikke dekket transport hvis:

  • du er elev i grunn- eller videregående skole der kommunen eller fylkeskommunen har ansvaret for å dekke reisen til skolen 
  • du mottar en full ytelse til livsopphold fra folketrygden

eller hvis du allerede får dekket utgifter til transport gjennom andre ordninger – for eksempel:

  • bil fra Folketrygden som kan benyttes til arbeid eller utdanning
  • daglige reiseutgifter fra NAV
  • grunnstønad til transport til arbeid eller utdanning

Hvis du deltar på et arbeidsrettet tiltak og har behov for støtte til reiseutgifter kan du søke om Stønader ved tiltak eller Tilleggstønader til arbeidsavklaringspenger (se Relatert innhold til høyre).

Hvis værforhold gjør det vanskelig å benytte egen bil, eller hvis du har bilen på reparasjon utover en uke, kan du få dekket transportbehovet ditt selv om du allerede mottar stønad til bil fra folketrygden.

Arbeidsgiver skal dekke reiser som er en del av jobben.

Nyttig å vite

Alle som får vedtak om støtte til arbeids- og utdanningsreiser gjennom NAV mottar et reisekort og informasjon om hvordan kortet benyttes. Støtte innvilges tidligst fra den datoen NAV mottar søknaden.

Du har selv ansvar for å bestille transport. Du kan velge hvem du vil bestille reise hos men transportør må ha løyve til å utføre persontransport, som regel drosje.

Det er NAV Tiltak Innlandet som behandler søknader om arbeids- og utdanningsreiser.

Riktig søknad gir raskere svar

Du kan få raskere svar hvis du selv skaffer den informasjonen NAV trenger for å behandle søknaden.

Vedlegg til søknaden:

  • Du må dokumentere det medisinske behovet for transport med legeerklæring.
  • Hvis du allerede har et arbeids- eller utdanningsforhold, sender du dokumentasjon på dette.

Hvis du forsøker å få arbeid eller studieplass, kan du søke om en forhåndsgodkjenning av transport. Når du har fått arbeid eller studieplass, ettersender du dokumentasjon på dette.