Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • Du har minst 60 prosent av den daglige omsorgen for barn alene. Når du og den andre forelderen har en skriftlig avtale om delt fast bosted, er retten til stønad til enslig mor eller far avhengig av om du har minst 60 prosent av den daglige omsorgen for barnet alene, uavhengig av hvor barnet til enhver tid bor.
 • Du er biologisk forelder, adoptivforelder eller har juridisk overtatt foreldreansvar for barn.
 • Du er ugift, separert, skilt eller har søkt om separasjon eller skilsmisse hos Fylkesmannen eller domstolen.
 • Du bor alene med barn eller deler bolig med annen voksen som du ikke er kjæreste med.
 • Du bor ikke svært nært den andre forelderen. Med det mener vi for eksempel samme hus, blokk, nærmeste bolig i samme gate eller rundt samme gårdstun.
 • Du og barnet/barna bor og oppholder dere i Norge.
 • Du har oppholdt deg i Norge de 5 siste årene. Vi kan gjøre unntak hvis du du eller den andre forelderen har sterk tilknytning til Norge. Kravet om botid ble endret fra 3 til 5 år 1. januar 2021. Egne regler for flyktninger ble også avviklet. Hvis du allerede får stønad, er du ikke berørt av disse endringene. Hvis du søker på nytt, må vi vurdere saken din konkret.
 • du har samboer, uavhengig av om dette er den andre forelderen eller ikke
 • du eller den andre forelderen får, eller tidligere har fått stønad til enslig mor eller far for felles barn og dere får et nytt barn sammen
 • du er fosterforelder for barnet du er enslig mor eller far for
 • du er så mye sammen med den andre av barnets foreldre at du ikke regnes som enslig mor eller far
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Ingen filtere er valgt, så alt innhold vises.
 • Etableringen vil gjøre det mulig å forsørge deg selv
 • Virksomheten må være ny
 • Du må enten eie over halvparten av virksomheten alene, eller sammen med en eller flere andre dagpengemottakere
 • Du må etablere og drive virksomheten i Norge
 • Du må melde inn virksomheten din i de nødvendige offentlige registrene i løpet av etableringsperioden
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • Hvis du har barn som trenger vesentlig mer pass enn jevnaldrende. Du må dokumentere behovet med uttalelse fra lege, spesialist eller annet helsepersonell.
 • Hvis du har en jobb som fører til at du må være borte fra hjemmet i lengre perioder. For at fraværet skal anses som mer langvarig enn vanlig, må det overstige 10 timer per dag. Du må dokumentere arbeidstiden.
 • Hvis du for eksempel arbeider om kvelden og natten, skiftarbeid, helgearbeid, turnustjeneste, pendlerforhold og arbeid til sjøs. Du må dokumentere arbeidstiden.
 • du har rett til overgangsstønad i denne perioden, men ikke har søkt om det
 • du har rett til overgangsstønad i denne perioden, men valgt å ikke få
 • du har fått innvilget overgangsstønad, men inntekten din er for høy til at stønaden blir utbetalt
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Antall barn Maksimalt beløp per måned Maksimalt beløp per år
1 barn 4 195 kroner 50 340 kroner
2 barn 5 474 kroner 65 688  kroner
3 eller flere barn 6 203 kroner 74 436 kroner
 • dagpenger
 • sykepenger
 • pleiepenger, omsorgspenger, opplæringspenger
 • arbeidsavklaringspenger
 • foreldrepenger
 • omsorgsstønad/fosterhjemsgodtgjørelse
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • utgiftene dine til barnepass endrer seg
 • du sier opp barnepassordningen
 • du får innvilget redusert foreldrebetaling for barnepass
 • arbeidssituasjonen din endrer seg
 • månedsinntekten din ganget med 12 blir mer enn 638 394 kroner, det vil si 6 ganger folketrygdens grunnbeløp
 • du får innvilget kontantstøtte eller andre stønader fra NAV
 • du inngår samboerskap, partnerskap, eller gifter deg
 • du blir kjæreste med en du tidligere har bodd sammen med og har barn med
 • du venter nytt barn
 • samværsordningen endres
 • den daglige omsorgen for barnet blir midlertidig eller varig overlatt til andre
 • du skal oppholde deg i utlandet
 • du flytter
 • du eller den andre forelderen flytter svært nærme hverandre. Men det mener vi for eksempel samme hus, blokk, nærmeste bolig i samme gate eller rundt samme gårdstun.
 • du blir syk og dette hindrer deg i å være i arbeid
 • du skal oppholde deg i utlandet i mer enn 6 uker
 • du skal reise til utlandet og allerede har oppholdt deg i utlandet i 6 uker i løpet av de siste 12 månedene
 • du skal reise til utlandet og dette oppholdet fører til at du vil ha oppholdt deg i utlandet i mer enn 6 uker i løpet av de siste 12 månedene
 • du fortsatt bor alene, eller deler bolig med en annen voksen. Hvis dere lever i et ekteskapslignende forhold, trenger vi han eller hennes navn og fødselsdato.
 • barna er folkeregistrert på din adresse etter flytting
 • samværsavtalen er endret
 • barnet/barna har byttet ordning for barnepass. Da må du dokumentere utgiftene på nytt.
 • du har byttet jobb. Da må du dokumentere arbeidsforholdet
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • slutter i arbeid
 • takker nei til tilbud om arbeid
 • unnlater å gjenoppta et arbeidsforhold etter endt foreldrepermisjon
 • nekter å delta i arbeidsmarkedstiltak
 • ikke møter når vi har innkalt deg til møte
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert