Tilleggsstønader

Du kan helt eller delvis få dekket utgifter du har i forbindelse med arbeidsrettet utredning eller aktivitet (tiltak eller godkjent utdanning). Dette gjelder tiltak som NAV har godkjent.

Tilleggsstønader kommer i tillegg til eventuelle livsoppholdsytelser du mottar. Andre livsoppholdsytelser kan for eksempel være arbeidsavklaringspenger, tiltakspenger, dagpenger, kvalifiseringsstønad (gjelder deltakere på Kvalifiseringsprogrammet), overgangsstønad til enslig mor eller far, stønad til gjenlevende ektefelle eller tidligere familiepleiere.

Hvem kan få tilleggsstønader?

Hvis du er i en arbeidsrettet aktivitet for å komme i eller å beholde arbeidet ditt, eller dersom du er under arbeidsrettet utredning, kan du ha rett til tilleggsstønader. Det gjelder også dersom du er registrert hos NAV som reell arbeidssøker.

For å ha rett til stønader må du også oppfylle vilkårene ved minst ett av punktene under:

 • Du har nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom og gjennomfører et arbeidsrettet tiltak.
 • Du er enslig mor eller far og gjennomfører en godkjent utdanning eller du er registrert hos NAV som reell arbeidssøker, og fyller vilkårene for overgangsstønad.
 • Du er tidligere familiepleier og gjennomfører en godkjent utdanning.
 • Du er gjenlevende ektefelle og gjennomfører en godkjent utdanning eller er registrert hos NAV som reell arbeidssøker som yrkesrettet aktivitet.
 • Du er tiltaksdeltaker som deltar på arbeidsmarkedstiltak. Du kan få stønad til reise. 
 • Du er arbeidssøker og er uforskyldt uten arbeid på hjemstedet ditt. Du kan derfor få stønad til reise og flytting.

Hva kan du få?

Tilleggsstønader kan dekke dokumenterte utgifter til

 • reiseutgifter
 • pass av barn
 • læremidler
 • bolig og overnatting
 • flytting

Reiseutgifter 

Hvis du deltar på arbeidsrettet tiltak, arbeidsrettet utredning eller utdanning som er godkjent av NAV kan du få dekket stønad til

 • daglig reise
 • reise til obligatorisk samling
 • reise ved oppstart og avslutning av aktiviteten og hjemreiser

6 kilometer eller mer, hver vei

For at du skal kunne få dekket stønad til daglig reise, må reiseavstanden være 6 kilometer eller mer hver vei mellom hjemmet ditt og tiltaket/utdanningsstedet. Ved beregning av reiseavstanden legges korteste gangavstand til grunn. NAV kan gjøre unntak på bakgrunn av helsen din. Du må sende dokumentasjon dersom du mener at du har behov for unntak fra grensen på en 6 kilometer lang reisevei.

Obligatorisk samling

Reiseveien ved deltakelse på obligatorisk samling må være minst 30 kilometer én vei mellom hjemmet og aktivitetsstedet ditt, for at du skal kunne få dekket stønad til reise.

Du får dekket billigste reisemåte. NAV kan godkjenne bruk av egen bil hvis det ikke er offentlig transport tilgjengelig eller det ikke er praktisk mulig for deg å benytte offentlig transport. Du kan da også få dekket nødvendige utgifter til bomavgift, parkering mm. I særlige tilfeller kan du få dekket utgifter til drosje.

Daglig reise med egen bil

De som får innvilget stønad til daglig reise ved bruk av egen bil må dokumentere utgiftene ved å sende inn en digital kjøreliste på nav.no.

Det betyr at du kan sende opplysningene til NAV elektronisk ved å logge deg inn på Ditt NAV. Den digitale kjørelisten vil effektivisere behandlingen og sikre en effektiv refusjon av utgifter ved bruk av egen bil.

Reiseutgifter for å komme i arbeid utenfor hjemstedet

Hvis du er uforskyldt arbeidsløs og ikke får arbeid på hjemstedet ditt, kan du ha rett til stønad i forbindelse med

 • oppfølging for å komme i arbeid,
 • jobbintervju på annet sted enn bosted
 • tiltredelse på nytt arbeidssted.

Du må søke om å få dekket stønad før reisen eller flyttingen foretas. Utbetaling skjer når NAV mottar kvitteringer som dokumenterer utgiftene.

Reiseavstanden må være 50 kilometer eller mer én vei for at du skal kunne få dekket stønad til reise. I NAVs vurdering av om du er uforskyldt ledig, vil vi ikke vektlegge forhold som ligger lenger tilbake i tid enn 8 uker.

Du får dekket billigste reisemåte. NAV kan godkjenne bruk av egen bil hvis det ikke er offentlig transport tilgjengelig eller det ikke er praktisk mulig for deg å benytte offentlig transport. Du kan da også få dekket nødvendige utgifter til bomavgift, parkering mm. I særlige tilfeller kan du få dekket utgifter til drosje. 

Du kan få dekket utgifter til reise dersom du er villig til å starte i arbeid på et annet sted i Norge, i Norden eller andre EU/EØS-land. Kontakt NAV på telefon 55 55 33 33 dersom du har spørsmål.

Tilsyn av barn

Hvis du har nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom eller er enslig mor eller far, tidligere familiepleier eller gjenlevende ektefelle og deltar på et arbeidsrettet tiltak, arbeidsrettet utredning eller godkjent utdanning, kan du få stønad til pass av barn. Hvis du er enslig mor eller far eller gjenlevende ektefelle, kan du ha rett til dekning av tilsynsutgifter dersom du er registrert hos NAV som reell arbeidssøker.

Hvis både du og den andre av barnets forelder deltar på en arbeidsrettet aktivitet, vil bare én av dere få stønad til pass av barn.

Stønad til pass av barn beregnes til 64 prosent av dokumenterte utgifter til barnetilsyn per måned, begrenset oppad til en maksimal sats fastsatt av Stortinget. Stønaden omregnes til en dagsats og utbetales for antall dager i aktivitet. 

Hvis du mottar stønad til pass av flere barn vil du få høyere sats for ett av barna enn for de andre. Se oversikt over satsene for tilleggsstønader.

Har du fått innvilget kontantstøtte, skal det månedlige beløpet som er innvilget i kontantstøtte for barnet ditt trekkes fra de dokumenterte månedlige utgiftene til barnetilsyn. Kontantstøtte kommer til fradrag i tilsynsutgifter både til barn som du får utbetalt kontantstøtte for, og for andre barn som du har omsorgen for. Dette gjelder selv om kontantstøtten blir utbetalt til en annen person som du og barnet bor sammen med. 

Læremidler

Hvis du har nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom eller er enslig mor eller far, tidligere familiepleier eller gjenlevende ektefelle og deltar på et arbeidsrettet tiltak i skole, kurs, bedrift eller godkjent utdanning og du ikke har rett til gratis læremidler etter annet regelverk, kan du få dekket nødvendige utgifter til læremidler. 

Hva du kan få i stønad til læremidler avhenger av ditt utdanningsnivå, og om du studerer på heltid eller deltid.

Er du elev med ungdomsrett i videregående skole, får du mest sannsynlig gratis læremidler og utstyrsstipend gjennom fylkeskommunen. Du vil derfor ikke få dekket læremidler som tilleggsstønad gjennom NAV.

Er du elev i videregående skole med voksenrett, lærling eller lærerkandidat, har du ikke samme rett til læremidler fra fylkeskommunen og kan få dekket utgifter til læremidler med tilleggsstønad gjennom NAV.

Du er selv ansvarlig for å disponere beløpet, som skal dekke utgifter til lærebøker, kladdebøker, kopiering, internett, programvare til datamaskin og annet undervisningsmateriell. Beløpet skal også dekke arbeidsmateriell når du gjennomfører praktisk opplæring eller fagprøve, som blomster, metaller, verktøy, verneutstyr, arbeidsklær og lignende.

Hvis du på grunn av funksjonshemming har særlig store utgifter til bøker og undervisningsmateriell sammenlignet med andre elever, kan du få dekket de faktiske utgiftene du har til læremidler.

Skolepenger, semesteravgift og eksamensgebyr dekkes ikke av stønad til læremidler.

Bolig eller overnatting

Hvis du har nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom eller er enslig mor eller far, tidligere familiepleier eller gjenlevende ektefelle og deltar på arbeidsrettet tiltak, arbeidsrettet utredning, eller tar utdanning som er godkjent av NAV, kan du få dekket nødvendige merutgifter til bolig eller overnatting. Du kan få dekket utgifter til bolig eller overnatting som kommer i tillegg til utgiftene du måtte ha til bolig på hjemstedet, eller utgifter du har fordi boutgiftene dine på tiltaksstedet er høyere enn utgiftene som du tidligere hadde på hjemstedet ditt.

Hvis du har rett til bostøtte gjennom bustøttelova, har du ikke rett til stønad til de samme boutgiftene gjennom NAV.

Hvis du har høyere ekstrautgifter til bolig på grunn funksjonshemming, sammenliknet med andre i samme situasjon som deg, kan du få dekket dine faktiske utgifter.

Utgifter til bolig og overnatting må dokumenteres med for eksempel husleiekontrakt, oversikt over renteutgifter på lån til boligen, strøm eller utgifter til hotell, motell eller hytte. 

Flytting

Hvis du har nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom eller er enslig mor eller far, tidligere familiepleier eller gjenlevende ektefelle og må flytte fra hjemstedet ditt for å delta på arbeidsrettet tiltak eller godkjent utdanning, kan du få dekket utgifter til flytting. Du kan også få dekket flytting hvis du er arbeidsledig og må flytte fra hjemstedet ditt for å ta imot tilbud på arbeid på annet sted. Du må søke om å få dekket utgiftene før du flytter.

Du kan velge mellom å benytte et flyttebyrå eller flytte selv.

Hvis du bruker et flyttebyrå må du innhente to skriftlige tilbud. Du kan få dekket det laveste tilbudet.

Hvis du selv innhenter tilbud fra flyttebyrå, og likevel velger å flytte selv, kan du få dekket nødvendige flytteutgifter opp til beløpet i det laveste tilbudet.

Hvis du flytter fordi du har fått ny jobb, kan du få dekket utgifter til flytting dersom du skal starte i arbeid på et annet sted i Norge, i Norden eller andre EU/EØS-land. Kontakt NAV på telefon 55 55 33 33 dersom du har spørsmål.

Hvordan søker du om tilleggsstønader?

Du må søke om tilleggsstønader på nett ved å bruke digital søknad på nav.no.

Hvis du er i arbeidsrettet aktivitet eller godkjent utdanning, kan du søke om tilleggsstønad. Vanligvis får du stønaden fra og med den dagen du har søkt.  

I noen tilfeller kan vi vurdere å gi deg tilleggsstønad inntil 3 måneder tilbake i tid. Du må søke før vi kan vurdere om du har krav på dette.

Søk om tilleggsstønad 

Stans av stønaden

Du må være i arbeidsrettet aktivitet eller godkjent utdanning for å ha rett til tilleggsstønader. Hvis du ikke gjennomfører aktiviteten din, vil du miste stønaden din.

Meld fra om endringer

Hvis du avbryter tiltak, eller får endringer i familiesituasjon eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Det er ikke fast utbetalingsdato for tilleggsstønader. Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.

Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Dine utbetalinger.