Arbeidsledig | www.nav.no

Arbeidsledig

Sist oppdatert 3. mars 2021 13:19
info

Du kan ha rett til dagpenger igjen hvis du har gått ut maksperioden på dagpenger

Innreiseforbud

 • Regjeringen innfører de strengeste innreisereglene til Norge siden mars 2020. Får du ikke reist tilbake til Norge, kan det påvirke dagpengene dine. Meld fra til oss om at du er i denne situasjonen, eller ta kontakt med oss.

Har du blitt arbeidsledig kan du ha rett til dagpenger eller annen økonomisk støtte fra NAV, og hjelp til å komme i arbeid.

 • Du må registrere deg som arbeidssøker, søke om dagpenger og være aktiv jobbsøker for å få dagpenger fra NAV.
 • Er du selvstendig næringsdrivende kan du søke om kompensasjon hvis du mister inntekt på grunn av koronasituasjonen. Er du frilanser kan du velge om du søker dagpenger eller kompensasjon.
 • Er arbeidsgiveren din konkurs, kan du ha rett til lønnsgarantimidler for dager arbeidsgiveren din ikke har betalt deg lønn. Deretter kan du ha rett til dagpenger.
 • Har du ikke rett til annen økonomisk støtte fra NAV, kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp fra NAV.

Se informasjon for deg som har søkt dagpenger.

Reglene for rett til dagpenger er midlertidig endret i perioden 19. februar til 30. september 2021.

Se tilleggsinformasjon nedenfor om reglene for rett til dagpenger hvis du får dagpenger fra en dato før 19. februar 2021.

Hovedvilkår for deg som får innvilget dagpenger 19. februar 2021 eller senere:

 • Du må ha mistet minst 40 prosent av arbeidstiden din
  Har du flere arbeidsforhold, er det den samlede arbeidstiden din som må være redusert.

  Når vi vurderer om arbeidstiden din er redusert med minst 40 prosent, kan vi maksimalt ta utgangspunkt i 40 timers arbeidsuke.
 • Arbeidsinntekten din må være redusert
 • Du må ha hatt arbeidsinntekt på minst  76 013 kroner (0,75 G) siste 12 månedene, eller 228 040  kroner (2,25 G) de siste 36 månedene.

  Foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger regnes også med. Inntekt som selvstendig næringsdrivende regnes ikke med.

  Du som er lærling eller har nylig avtjent verneplikt kan ha rett til dagpenger uavhengig av tidligere inntekt.
 • Du må være reell arbeidssøker
  Dette innebærer at du som hovedregel må kunne jobbe minst 50 prosent og være villig og i stand til å ta ethvert arbeid hvor som helst i Norge og delta i arbeidsmarkedstiltak. Les mer om reell arbeidssøker nedenfor.
 • Du må som hovedregel oppholde deg i Norge og være medlem av folketrygden
  I noen tilfeller kan du ha rett til dagpenger fra Norge selv om du ikke oppholder deg i Norge. Les mer om hvilket land du skal søke dagpenger fra og ferie, feriepenger og utenlandsopphold.
 • Du må være under 67 år
  Du kan få dagpenger til og med den måneden du blir 67 år.

Vi bruker opplysninger fra skatteetaten.no/mineinntekter for å se om du har rett til dagpenger. Mener du opplysningene er feil, må du gi beskjed til NAV og be arbeidsgiveren din rette opplysningene.

Har du ikke rett til dagpenger, kan du søke om økonomisk sosialhjelp

Les mer om økonomisk sosialhjelp

Du bør søke dagpenger før siste dag du er i jobb, for å ikke miste dager med rett til penger fra NAV.

 1. Du må være registrert som arbeidssøker for å ha rett til dagpenger.

 2. Du får tidligst dagpenger fra dagen du både er registrert som arbeidssøker og har sendt søknad om dagpenger. Vi anbefaler at du søker en uke før siste dag med lønn. Noen søknader vil bli automatisk behandlet etter informasjon du gir i søknad og på meldekort, samt fra offentlige registre.

 3. Kontroller at riktig kontonummer er registrert hos NAV.

 4. Du må sende meldekort hver 14. dag for å fortsatt være registrert som arbeidssøker. Dette gjelder også mens du venter på svar på søknaden din.

Du kan ettersende dokumentasjon og vedlegg. På Ditt NAV kan du se om du har registrert deg som arbeidssøker, og se informasjon om at vi har mottatt søknaden din om dagpenger. Register og oppdater CVen din på arbeidsplassen.no.

Er det mindre enn 52 uker siden du sist fikk dagpenger som arbeidsledig, vil NAV som hovedregel gjenoppta den forrige dagengeperioden din dersom du ikke har brukt hele perioden allerede. Du søker på samme måte som ellers, men du trenger ikke legge ved like mye dokumentasjon.

Har du jobbet i minst 12 uker, kan du i søknaden om dagpenger be NAV ta en ny vurdering av hvor mye du skal få i dagpenger. Ber du oss om å gjøre en ny vurdering, vil vi velge det alternativet som lønner seg for deg.

Blir du permittert vil du som hovedregel måtte fylle vilkårene for dagpenger på nytt for å få rett til dagpenger.

For å få forskudd på dagpenger, må du:

 1. Først søke om dagpenger ved hjelp av digital søknad (ikke papirsøknad)
 2. Søke om forskudd

Du kan søke forskudd på nytt når det har gått en måned fra forrige gang du søkte forskudd. Har du fått svar på søknaden din om dagpenger, kan du ikke lenger søke om forskudd.

Les mer om forskudd på dagpenger her.

For å få forskudd må du ha tjent nok til å ha rett til dagpenger, og være minst 18 år og under 67 år. I forskudd får du 60 % av inntektene dine som tas med i beregningen av dagpenger, opptil 608 106 kroner (6 G). Forskuddet utbetales for en måned. I tillegg holder vi igjen 25 % for skatt. I søknaden får du en foreløpig beregning av hvor mye du vil få utbetalt.

Som følge av koronasituasjonen får du i en midlertidig periode mer i dagpenger. Du får:

 • 80 % av inntektene dine under 304 053 kroner (3 G)
 • 62,4 % av inntektene dine mellom 304 053 kroner (3 G) og 608 106 kroner (6 G)

Det er bestemt at den midlertidige perioden varer til 1. oktober 2021.

Når den midlertidige perioden er over, vil du få 62,4 % av inntektene dine på opptil 608 106 kroner (6 G). Dette er det samme som før koronasituasjonen.

Logg inn i NAV sin dagpengekalkulator for å se hvor mye du kan ha rett til i dagpenger.

Dagpenger er skattepliktige. Har du behov for å gjøre endringer på skattekortet, må du gjøre dette på skatteetaten.no.

Som nydimmitert vernepliktig kan du få 4 678 kroner per uke uavhengig av tidligere inntekt. Har du tjent over 304 053 kroner, kan du ha rett til mer. NAV beregner automatisk hva som lønner seg for deg.

Forsørger du barn (biologiske og/eller adoptivbarn) under 18 år kan du ha rett på barnetillegg. Barnet må være bosatt i Norge eller annet EØS-land og forsørges av deg, men barnet trenger ikke bo hos deg. Fra 1. juli 2020 får du ikke barnetillegg hvis barnet oppholder seg utenfor EØS-området i over 90 dager i løpet av en tolvmånedersperiode. Barnetillegget er på 17 kroner per barn og utbetales for fem dager i uken.

I svaret fra NAV står det hvor lenge du kan få dagpenger

 • Er du arbeidsledig og har hatt arbeidsinntekt på 202 702 kroner (2 G) eller mer det siste året eller i snitt de siste 3 årene, kan du få dagpenger i inntil 2 år (104 uker).
 • Er du arbeidsledig og har hatt lavere arbeidsinntekt enn 202 702 kroner (2 G) det siste året eller i snitt de siste 3 årene, kan du få dagpenger i inntil 1 år (52 uker).
 • Er du nydimmitert, kan du få dagpenger i inntil 26 uker.

Foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger regnes som arbeidsinntekt. Inntekt som selvstendig næringsdrivende regnes ikke med.

I forbindelse med koronasituasjonen er det flere midlertidige regler som gjør at du kan ha rett til dagpenger frem til 30. september 2021 uavhengig av hvor lenge du har mottatt dagpenger tidligere.

Du kan kombinere utdanning med dagpenger hvis du ikke mottar lån fra lånekassen frem til 1. juli 2021. Mottar du lån fra Lånekassen, kan du søke om å få godkjent utdanning med rett til dagpenger.

Les mer om utdanning og dagpenger.

Hvis du sier opp selv uten rimelig grunn vil du ikke få utbetalt dagpenger de første 18 ukene i dagpengeperioden. Har du sagt opp før 1. januar 2021, vil du ikke få utbetalt dagpenger de første 12 ukene i dagpengeperioden. Perioden du ikke får dagpenger kalles forlenget ventetid.

Du kan få forlenget ventetid når det er 6 måneder eller mindre siden den siste dagen du ble dekket av lønn eller etterlønn. Det er ikke tidspunktet for utbetalingen som er avgjørende, men hvilken periode utbetalingen skal dekke.

Ventetiden starter fra samme dato som du får innvilget dagpenger fra. Det er viktig at du søker dagpenger fra første dag du er arbeidsledig og sender meldekort hver 14. dag, for at du ikke skal tape dager med rett til dagpenger.

Den forlenga ventetiden forskyves når du er syk eller har ferie. Ventetiden forskyves også når du jobber mer enn 60 prosent av vanlig arbeidstid i løpet av en meldekortperiode.

Hvis du sier opp selv eller selv er ansvarlig for at du mistet jobben flere ganger i løpet av 12 måneder, øker ventetiden til 26 uker.

Er du selv ansvarlig for å ha mistet jobben din vil du ikke få utbetalt dagpenger de første 18 ukene i dagpengeperioden. Har du sagt opp før 1. januar 2021, vil du ikke få utbetalt dagpenger de første 12 ukene i dagpengeperioden. Perioden du ikke får dagpenger kalles forlenget ventetid.

Du kan få forlenget ventetid når det er 6 måneder eller mindre siden den siste dagen du ble dekket av lønn eller etterlønn. Det er ikke tidspunktet for utbetalingen som er avgjørende, men hvilken periode utbetalingen skal dekke.

Ventetiden starter fra samme dato som du får innvilget dagpenger fra. Det er viktig at du søker dagpenger fra første dag du er arbeidsledig og sender meldekort hver 14. dag, for at du ikke skal tape dager med rett til dagpenger.

Den forlenga ventetiden forskyves når du er syk eller har ferie. Ventetiden forskyves også når du jobber mer enn 60 prosent av vanlig arbeidstid i løpet av en meldekortperiode.

Hvis du sier opp selv eller selv er ansvarlig for at du mistet jobben flere ganger i løpet av 12 måneder, øker ventetiden til 26 uker.

Du kan ha rett til en kombinasjon av dagpenger og annen økonomisk støtte fra NAV. Les mer om situasjonene nedenfor.

Du kan ha rett til en kombinasjon av sykepenger og dagpenger.

Mottar du AAP, har du ikke rett til dagpenger. Blir du arbeidsledig, vil du få utbetalt mer i AAP fordi du fører færre timer med arbeid på meldekortet.

Er du helt uføretrygdet har du ikke rett til dagpenger, selv om du blir arbeidsledig.

Er du delvis uføretrygdet, kan du ha rett til en kombinasjon av dagpenger og uføretrygd. Hvis du kan jobbe minst 30 prosent, kan du ha rett til dagpenger. Dette er et unntak fra hovedregelen om å kunne jobbe minst 50 prosent for å ha rett til dagpenger.

Alderspensjon fra folketrygden og avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor har ikke betydning for retten din til dagpenger. Du kan ha rett til dagpenger til og med den måneden du fyller 67 år.

Har du pensjon fra andre ordninger, kan det ha betydning for retten til dagpenger.

Du kan ha rett til en kombinasjon av foreldrepenger og dagpenger hvis du ikke mottar mer enn 60 prosent foreldrepenger.

Du har ikke rett til dagpenger i perioder hvor du deltar i streik, er omfattet av lockout eller annen arbeidstvist.

Er du nydimittert vernepliktig kan du ha rett til dagpenger i minst 26 uker, selv om du ikke har tjent nok til å ha rett til dagpenger.

Har du vært vernepliktig, regner vi at du har hatt arbeidsuke på 37,5 timer.

Du regnes som nydimittert hvis du har avtjent minst tre måneders militærtjeneste i løpet av de siste 12 månedene før du søker dagpenger. Har du gjennomført pliktår som sersjant etter gjennomført befalsskole regnes du også som nydimittert.

Som nydmimmitert vernepliktig kan du få 4 678 kroner per uke før skatt uavhengig av tidligere inntekt. Har du tjent mer enn 304 053 kroner kan du ha rett til mer. NAV beregner automatisk dagpenger på den måten som gir høyest utbetaling for deg.

Du har som hovedregel ikke rett til dagpenger samtidig med at du arbeider med doktoravhandlingen din, uavhengig av om du får lønn for arbeidet eller ikke. Dette gjelder enten arbeidet med avhandlingen skjer på dagtid, på kveldstid eller i helgene.

Du kan ha rett til dagpenger hvis du har et avbrudd i arbeidet med doktorgraden eller har levert avhandlingen.

Du har som hovedregel ikke rett til dagpenger samtidig med at du arbeider med doktoravhandlingen din. Avbryter du arbeidet med doktorgraden, kan du ha rett til dagpenger. I søknaden om dagpenger må du legge ved en bekreftelse fra veilederen din om at du ikke lenger jobber med doktorgraden.

Etter at du har levert inn og avsluttet alt arbeidet med avhandlingen, kan du ha rett til dagpenger i perioden fram til to uker før du holder første prøveforelesning, hvis du oppfyller vilkårene for rett til dagpenger. Fra og med to uker før første prøveforelesning og til og med dagen du disputerer, har du ikke rett til dagpenger.

Når du er ferdig med doktorgraden, kan du ha rett til dagpenger.

Har du mistet inntekt som selvstendig næringsdrivende som følge av koronasituasjonen, kan du ha rett til kompensasjon. Er du ansatt i eget aksjeselskap (AS) er du ikke selvstendig næringsdrivende, men du kan ha rett til dagpenger.

Du kan få dekket 80 % av tapt inntekt fra dag 17, begrenset opp til en årsinntekt på 6 G (608 106 kroner).

Du kan søke om kompensasjon etterskuddsvis for hver ny måned med tap av inntekt. Regjeringa har foreslått at ordningen videreføres frem til og med 30. juni 2021.

SØK OM KOMPENSASJON

Les mer om kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Inntekt fra selvstendig næringsvirksomhet gir ikke rett til dagpenger. Har du imidlertid hatt inntekt som arbeidstaker eller frilanser de 3 siste årene kan du ha rett til dagpenger. Les om hvordan du finner ut om du er selvstendig næringsdrivende, frilanser eller arbeidstaker.

 1. Lønnsgarantimidler
  Lønnsgarantiordningen skal sikre at du som arbeidstaker får utbetalt lønn, feriepenger og annet arbeidsvederlag som du har til gode når arbeidsgiveren din går konkurs.
  Send søknad om lønnsgarantidekning via bobestyrer i konkursboet.
 2. Forskudd på lønnsgarantimidler i form av dagpenger
  Du kan få forskudd på lønnsgarantimidler i form av dagpenger for den første måneden etter at arbeidsgiveren din er konkurs. Du søker om forskudd ved å søke om dagpenger og krysse av for at du ønsker å søke om forskudd på lønnsgarantimidler i form av dagpenger.
 3. Dagpenger
  Dagpenger skal gi deg som har blitt arbeidsledig økonomisk støtte mens du søker nye jobber. Fra 24. juni 2020 kan du krysse av for at du ønsker å både søke om forskudd på lønnsgarantimidler og dagpenger når du søker om dagpenger.
  Sendte du søknad om dagpenger før 24. juni 2020, blir søknaden kun behandlet som søknad om forskudd på lønnsgarantimidler i form av dagpenger. Du må derfor søke om dagpenger på nytt (til sammen to ganger) for å få dagpenger.

Les mer på siden arbeidsledig på grunn av konkurs.
Se saksbehandlingstidene for lønnsgarantiordningen.

Mottar du allerede ventelønn, kan du søke om forlengelse. Ordningen med ventelønn ble faset ut fra og med 1.3.2016.

Les mer om ventelønn

Du har rett til hjelp fra NAV til å komme i jobb når du har registrert deg som arbeidssøker. Dette gjelder uavhengig av om du søker dagpenger eller ikke. Les mer om oppfølging og tiltak for å komme i jobb.

arbeidsplassen.no finner du ledige stillinger, registrere CV og tips til hvordan du kan skrive en god CV. NAV eier tjenestene på arbeidsplassen.no.

Du kan søke støtte til reise og flytting for å reise til jobbintervju eller til arbeidsstedet når du starter i en ny jobb.

Har du søkt om dagpenger, må du gi beskjed hvis situasjonen din endrer seg. Se mer informasjon på siden for deg som har søkt om dagpenger.

Koronapandemien har ført til mange endringer i hverdagen vår. Det er vanlig å oppleve økt stress og bekymring i unntakstilstander.

Her finner du informasjon om hvordan du selv kan ta grep for å mestre situasjonen og hvem du kan kontakte for råd og veiledning

Les om økonomi og gjeldsrådgivning.

Du kan ringe NAV Gjeldsrådgivning 55 55 33 39. Du trenger ikke si hvem du er for å få snakke med oss.

Du kan også chatte med oss om økonomiske problemer. Chatten er ikke en innlogget tjeneste. På grunn av taushetsplikten kan vi bare svare på generelle spørsmål.

Les tips om hvordan du kan få oversikt over økonomien din.