Søk om penger - arbeidsledig

 • Du må registrere deg som arbeidssøker, søke om dagpenger og være aktiv jobbsøker for å få dagpenger fra NAV.
 • Du må sende meldekort hver 14. dag, også når du venter på svar på søknaden.
 • Er arbeidsgiveren din konkurs, kan du ha rett til lønnsgarantimidler for dager arbeidsgiveren din ikke har betalt deg lønn. Deretter kan du ha rett til dagpenger.
 • Har du ikke rett til annen økonomisk støtte fra NAV, kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp fra NAV.

Har du allerede søkt om dagpenger kan du lese mer her

Du bør søke om dagpenger en uke før siste dag med lønn fra arbeidsgiver. Du får tidligst dagpenger fra dagen du både har registrert deg som arbeidssøker og sendt oss søknad om dagpenger.

 1. Du må være registrert som arbeidssøker for å ha rett til dagpenger. På Ditt NAV kan du se om du er registrert som arbeidssøker. Se film om hvordan du registrerer deg.

 2. Hvis du har lagt ved alle opplysninger vi trenger, kan vi behandle søknaden din raskere. På Ditt NAV kan du se om vi har mottatt søknaden din om dagpenger.

  Hvis du ikke har alle vedleggene når du søker, kan du ettersende disse innen 14 dager.

 3. Kontroller at riktig kontonummer er registrert hos NAV.

 4. Når du har søkt om dagpenger, finner du viktig informasjon om dagpenger på siden Har du søkt eller mottar dagpenger. Her finner du blant annet informasjon om hvilke endringer du må gi beskjed om til NAV.

 5. Du må sende meldekort hver 14. dag fra du har registrert deg som arbeidssøker. Tidspunktet for når du skal sende inn ditt første meldekort kan være mindre enn 14 dager fra du registrerte deg.

  Har det gått mer enn 20 dager siden siste gang du sendte et meldekort, blir du tatt ut av registeret som arbeidssøker hos NAV. Du må registrere deg som arbeidssøker på nytt og sende ny søknad om dagpenger.

 6. Register og oppdater CVen din på arbeidsplassen.no.

Dette er reglene som gjelder fra og med 15. desember 2021.

Du kan ha rett til dagpenger hvis:

 • Arbeidsinntekten din er redusert
 • Du har mistet minst 40 prosent av arbeidstiden din.
  Har du flere arbeidsforhold, er det den samlede arbeidstiden din som må være redusert. Når vi vurderer om arbeidstiden din er tilstrekkelig redusert, kan vi maksimalt ta utgangspunkt i 40 timers arbeidsuke.

 • Du har hatt arbeidsinntekt på minst 79 799 kroner (0,75 G) de siste 12 månedene, eller 239 398  kroner (2,25 G) de siste 36 månedene.

  Foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger regnes også med. Inntekt som selvstendig næringsdrivende regnes ikke med.

  Har du nylig avtjent verneplikt kan du ha rett til dagpenger uavhengig av tidligere inntekt. Du som er lærling kan ha rett til dagpenger uavhengig av tidligere inntekt fra 15. desember 2021.

  Vi bruker opplysninger fra skatteetaten.no/mineinntekter for å se om du har rett til dagpenger. Mener du opplysningene er feil, må du gi beskjed til NAV og be arbeidsgiveren din rette opplysningene.
 • Du er reell arbeidssøker
  Dette innebærer at du som hovedregel kan jobbe minst 50 prosent og er villig og i stand til å ta ethvert arbeid hvor som helst i Norge og til å delta i arbeidsmarkedstiltak. Les mer om reell arbeidssøker nedenfor.
 • Du oppholder deg i Norge og er medlem av folketrygden
  I noen tilfeller kan du ha rett til dagpenger fra Norge selv om du ikke oppholder deg i Norge. Les mer om hvilket land du skal søke dagpenger fra og ferie, feriepenger og utenlandsopphold.
 • Du er under 67 år
  Du kan få dagpenger til og med den måneden du blir 67 år.

  Fra 1. oktober 2021 kom det nye regler for utdanning i kombinasjon med dagpenger. Det er egne overgangsregler for deg som kombinerte dagpenger med utdanning eller opplæring før 1. oktober 2021.

  Fra 1. januar 2022 må du som tar utdanning eller opplæring og ønsker å motta dagpenger søke om å kombinere dagpenger og utdanning. Du må søke selv om du allerede er under utdanning.

  Hvis du har et vedtak om at du kan kombinere dagpenger med utdanning eller opplæring fram til en avtalt dato i 2022, eller senere, trenger du ikke søke.

  Les mer om de nye reglene og overgangsreglene på utdanning og dagpenger.

  Du kan ha rett til en kombinasjon av dagpenger og annen økonomisk støtte. Les mer om situasjonene nedenfor.

  På grunn av midlertidige koronaregler får du

  • 80 % av inntektene dine under 319 197 kroner (3 G)
  • 62,4 % av inntektene dine mellom 319 197 kroner (3 G) og 638 394 kroner (6 G)

  Når koronaregelverket avvikles, går vi tilbake til de vanlige reglene for hvor mye du kan få i dagpenger. Etter de vanlige reglene vil du få 62,4 % av inntektene dine på opptil 638 394 kroner (6 G).

  Du kan også Logge inn i NAVs dagpengekalkulator for å se hvor mye du kan ha rett til i dagpenger.

  Dagpenger er skattepliktige. Gå til skatteetaten.no hvis du har behov for å gjøre endringer på skattekortet.

  Du får ikke utbetaling for de 3 første dagene du har rett til dagpenger. Dette er din egenandel og kalles ventedager. NAV trekker ventedagene automatisk.

  Du får ikke dagpenger hvis du ikke blir ferdig med ventedagene innen de 15 første virkedagene. Har du på grunn av dette ikke fått utbetalt dagpenger etter de 2 første meldekortperiodene, bør du derfor søke på nytt hvis du fremdeles trenger dagpenger. Ta kontakt med NAV hvis du er usikker.

  Får du forskutterte lønnsgarantimidler i form av dagpenger, er det ikke ventedager. Får du innvilget en ny dagpengeperiode etter forskutterte lønnsgarantimidler, er det ventedager.

  Som nydimmitert vernepliktig kan du få 4 911 kroner per uke uavhengig av tidligere inntekt. Har du tjent over 319 197 kroner, kan du ha rett til mer. NAV beregner automatisk hva som lønner seg for deg.

  Forsørger du barn (biologiske og/eller adoptivbarn) under 18 år kan du ha rett på barnetillegg. Barnet må være bosatt i Norge eller annet EØS-land og forsørges av deg, men barnet trenger ikke bo hos deg. Du får ikke barnetillegg hvis barnet oppholder seg utenfor EØS-området i over 90 dager i løpet av en tolvmånedersperiode. Barnetillegget er på 17 kroner per barn og utbetales for fem dager i uken.

  I svaret fra NAV står det hvor lenge du kan få dagpenger

  • Er du arbeidsledig og har hatt arbeidsinntekt på 212 798 kroner (2 G) eller mer det siste året eller i snitt de siste 3 årene, kan du få dagpenger i inntil 2 år (104 uker).
  • Er du arbeidsledig og har hatt lavere arbeidsinntekt enn 212 798 kroner (2 G) det siste året eller i snitt de siste 3 årene, kan du få dagpenger i inntil 1 år (52 uker).
  • Er du nydimmitert, kan du få dagpenger i inntil 26 uker.

  Foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger regnes som arbeidsinntekt. Inntekt som selvstendig næringsdrivende regnes ikke med.

  I forbindelse med koronasituasjonen er det flere midlertidige regler som gjør at du kan ha rett til dagpenger uavhengig av hvor lenge du har mottatt dagpenger tidligere. Denne regelen blir forlenget frem til 28. februar 2022.

  NAV vurderer om du har sagt opp uten rimelig grunn eller selv er ansvarlig for at du mistet jobben. Hvis du sier opp selv uten rimelig grunn eller er selv ansvarlig for at du mistet jobben, vil du ikke få utbetalt dagpenger de første 18 ukene i dagpengeperioden. Denne perioden kalles forlenget ventetid. Du får ikke utbetalt dagpenger for perioden du har forlenget ventetid.

  Ventetiden starter fra samme dato som du får innvilget dagpenger fra. Det er viktig at du søker dagpenger fra første dag du er arbeidsledig og sender meldekort hver 14. dag, for at du ikke skal tape dager med rett til dagpenger.

  Den forlenga ventetiden forskyves når du er syk eller har ferie. Ventetiden forskyves også når du jobber mer enn 60 prosent av vanlig arbeidstid i løpet av en meldekortperiode.

  Du kan slippe forlenget ventetid hvis det er mer enn 6 måneder siden den siste dagen du ble dekket av lønn, sluttpakke eller etterlønn. Det er ikke tidspunktet for utbetalingen som er avgjørende, men hvilken periode utbetalingen skal gjelde for.

  Hvis du sier opp selv eller selv er ansvarlig for at du mistet jobben flere ganger i løpet av 12 måneder, øker ventetiden til 26 uker.

  Er du nydimittert vernepliktig kan du ha rett til dagpenger i inntil 26 uker selv om du ikke har tjent nok til å ha rett til dagpenger etter det vanlige regelverket. Har du tjent nok til å ha rett til dagpenger etter det vanlige regelverket, kan du få dagpenger i inntil 52 eller 104 uker. NAV beregner hva som lønner seg for deg.

  Har du vært vernepliktig, regner vi at du har hatt arbeidsuke på 37,5 timer.

  Du regnes som nydimittert hvis du har avtjent minst tre måneders militærtjeneste i løpet av de siste 12 månedene før du søker dagpenger. Har du gjennomført pliktår som sersjant etter gjennomført befalsskole regnes du også som nydimittert.

  Som nydmimmitert vernepliktig kan du få 4 911 kroner per uke før skatt uavhengig av tidligere inntekt. Har du tjent mer enn 319 197 kroner kan du ha rett til mer. NAV beregner automatisk dagpenger på den måten som gir høyest utbetaling for deg.

  Les om hvordan du finner ut om du er selvstendig næringsdrivende, frilanser eller arbeidstaker.

  Inntekt fra selvstendig næringsvirksomhet gir ikke rett til dagpenger. Har du hatt inntekt som arbeidstaker eller frilanser de 3 siste årene kan du ha rett til dagpenger.

  Les om kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

  Har du mistet inntekt som frilanser, kan du ha rett til dagpenger.

  Les om kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

  Er du ansatt i eget aksjeselskap er du ikke selvstendig næringsdrivende, og du kan ha rett til dagpenger.

  1. Lønnsgarantimidler
   Lønnsgarantiordningen skal sikre at du som arbeidstaker får utbetalt lønn, feriepenger og annet arbeidsvederlag som du har til gode når arbeidsgiveren din går konkurs.
   Send søknad om lønnsgarantidekning via bobestyrer i konkursboet.
  2. Forskudd på lønnsgarantimidler i form av dagpenger
   Du kan få forskudd på lønnsgarantimidler i form av dagpenger for den første måneden etter at arbeidsgiveren din er konkurs. Du søker om forskudd ved å søke om dagpenger og krysse av for at du ønsker å søke om forskudd på lønnsgarantimidler i form av dagpenger.
  3. Dagpenger
   Dagpenger skal gi deg som har blitt arbeidsledig økonomisk støtte mens du søker nye jobber. Kryss av for at du ønsker å søke om både dagpenger og forskudd på lønnsgarantimidler når du søker om dagpenger.

  Les mer på siden arbeidsledig på grunn av konkurs.
  Se saksbehandlingstidene for lønnsgarantiordningen.

  Mottar du allerede ventelønn fra NAV, kan du søke om forlengelse. Ordningen med ventelønn ble faset ut fra og med 1.3.2016.

  Les mer om ventelønn

  Har du ikke rett til annen økonomisk støtte fra NAV, kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp.

  arbeidsplassen.no finner du ledige stillinger, du kan registrere CV og få tips til hvordan skrive en god søknad og CV. Arbeidsplassen.no er en del av NAVs tilbud til deg som søker jobb.

  Du har rett til hjelp fra NAV til å komme i jobb når du har registrert deg som arbeidssøker. Dette gjelder uavhengig av om du søker dagpenger eller ikke. Les mer om hvordan du kan få hjelp fra NAV til å komme i jobb.

  Du kan søke støtte til reise og flytting for å reise til jobbintervju eller til arbeidsstedet når du starter i en ny jobb.

  Har du søkt om dagpenger, må du gi beskjed hvis situasjonen din endrer seg. Se mer informasjon på siden for deg som har søkt om dagpenger.

  Koronapandemien har ført til mange endringer i hverdagen vår. Det er vanlig å oppleve økt stress og bekymring i unntakstilstander.

  Les om økonomi og gjeldsrådgivning.

  Du kan ringe NAV Gjeldsrådgivning 55 55 33 39. Du trenger ikke si hvem du er for å få snakke med oss.

  Du kan også chatte med oss om økonomiske problemer. Chatten er ikke en innlogget tjeneste. På grunn av taushetsplikten kan vi bare svare på generelle spørsmål.

  Les tips om hvordan du kan få oversikt over økonomien din.