Slik fyller du ut meldekortet - dagpenger

For å få utbetalt dagpenger må du sende meldekort hver 14. dag.

På kortet oppgir du arbeid og aktivitet de forrige 14 dagene, og bekrefter at du vil være registrert hos NAV i neste periode. Utbetaling blir beregnet ut fra de opplysningene du oppgir på kortet.

Det er viktig at du fyller ut meldekortet riktig og til rett tid. Hvis du sender meldekortet for sent kan du få trekk ved beregningen av neste meldekort.

I noen arbeidssituasjoner er det ulik informasjon som skal fylles på meldekortet. Her finner du informasjon om hvordan meldekortet skal fylles ut for enkelte grupper.

Hvordan fyller du ut meldekortet?

Her finner du informasjon om de ulike spørsmålene på meldekortet.

Spørsmål 1 - Arbeid

Hvis du har vært i arbeid i perioden meldekortet gjelder for, må du oppgi alle timene du har arbeidet hver dag. Dette gjelder alle dager i uken, også lørdag og søndag, uansett når på døgnet du jobber.

En time i arbeid skal føres som en time på meldekortet.

Som hovedregel skal du alltid oppgi det antall timer du faktisk arbeider. Hvis du mottar dagpenger oppgir du både lønnet og ulønnet arbeid. Inntektsgivende arbeid skal føres i den perioden arbeidet har blitt utført, selv om inntekten først kommer senere.

Hvis du får lønn for flere timer enn du faktisk har jobbet, skal du føre alle timene du får lønn for. Dette gjelder også om arbeidsgiveren din velger å betale kompensasjon for tapt lønn når du er permittert.

Koronasituasjonen: Har du hjemmekontor og jobber, skal du føre opp arbeid på vanlig måte. Har du fravær fra jobb på grunn av karantene, men får betalt lønn, skal du føre opp de timene du skulle ha jobbet

Med «arbeid» mener vi aktivitet som kan gi eller som normalt ville ha vært betalt, som for eksempel:

 • arbeid i vanlige arbeidsforhold (som lønnstaker)
 • arbeid i eget foretak (det har ikke noe å si om du har registrert foretaket som ENK, ANS, AS, NUF eller noe annet)
 • gratisarbeid (for andre) når arbeidet vanligvis er betalt
 • timer du får betalt for, også når du ikke jobber alle timene (for eksempel ved akkordarbeid)
 • provisjonssalg, telefonsalg og liknende
 • frilansarbeid
 • lønnede verv
 • hobbypreget arbeid, «homeparties» og liknende
 • omsorgsstønad

Du skal ikke føre timer på meldekortet de dagene du får lønn fra arbeidsgiveren din når du er permittert (arbeidsgivers lønnspliktperiode), dersom du er 100 prosent permittert. Er du delvis permittert, skal du føre de timene du faktisk jobber. Mottar du dagpenger når du blir permittert, må du føre timer du får lønn for under lønnspliktperioden som arbeid på meldekortet.

Du skal heller ikke føre opp timer som fosterforeldre på meldekortet.

Hvis du deltar på deltidstiltak eller tiltak med lønn, må du kontakte NAV om hvordan du skal føre timer på meldekortet. Se også nedenfor, under spørsmål 2.

Har du fått vedtak fra NAV om at du kan beholde dagpenger mens du etablerer egen virksomhet, skal du ikke føre på de timene du jobber i virksomheten på meldekortet. Har du ikke fått vedtak fra NAV om at du kan beholde dagpenger mens du etablerer egen virksomhet, skal du føre på alle timer du jobber på meldekortet. Dette gjelder selv om du ikke tar ut lønn eller om virksomheten går med underskudd.

Du skal ikke føre opp rene inntekter fra formue, det samme gjelder enkelte skattefrie inntekter på meldekortet. Eksempler er:

 • utleie av fast eiendom utenfor virksomhet
 • renter, aksjeutbytte og annen avkastning av penger og verdipapirer utenfor virksomhet
 • skattefri oppussing av egen bolig/fritidsbolig

Du skal ikke føre opp enkelte former for ulønnet arbeid på meldekortet. Eksempler er

 • ulønnet arbeid, sosiale tjenester og besøkstjenester for funksjonshemmede og eldre
 • arbeid for humanitære organisasjoner, religiøse organisasjoner, idrettslag og liknende, for arbeid som normalt utføres av medlemmer og frivillige uten godtgjørelse

Spørsmål 2 - Aktivitet/kurs/utdanning

Hvis du har avtalt med NAV å delta på tiltak, kurs, utdanning eller annen aktivitet, skal du svare «ja» og krysse av for de dagene du har utført avtalt aktivitet.

Hvis du deltar på kurs eller utdanning som ikke er avtalt, skal du svare «ja», og krysse av for de dagene du har deltatt. Dette gjelder også hvis du «leser» et fag på egenhånd.

Du skal bare melde fra om tiltak, kurs eller utdanning på meldekortet. Du skal ikke føre opp andre aktiviteter du har avtalt med NAV, slik som informasjonsmøter i regi av NAV og tid til å føre aktivitetsplan.

Hvis du ikke har utført en avtalt aktivitet, svarer du «nei». Hvis du ikke har avtalt aktivitet med NAV, og heller ikke har deltatt på kurs/utdanning, svarer du «nei».

Spørsmål 3 - Sykdomsfravær

Hvis du på grunn av egen sykdom ikke har vært i stand til å jobbe eller delta på tiltak, kurs, utdanning eller jobbintervju, skal du svare «ja». Du skal da krysse av for de dagene du ikke har jobbet eller utført avtalt aktivitet.

Hvis du ikke har hatt fravær på grunn av sykdom, svarer du «nei».

Hvis du deltar på tiltak må du i tillegg melde fra til den som er ansvarlig for tiltaket.

Du har ikke rett til dagpenger når du er syk, men du kan ha rett til sykepenger. Du har ikke egenmeldingsdager når du mottar dagpenger, og må derfor be om sykmelding fra første dag du er syk.

Koronasituasjonen: Om du ikke kan jobbe eller delta på aktiviteter som følge av smitte eller av hensyn til smittevern, skal det ikke føre til trekk i dagpenger. På meldekortet skal du derfor ikke føre sykdom, med mindre du er sykmeldt og skal ha sykepenger.

Spørsmål 4 - Ferie og annet fravær

Du kan som hovedregel oppholde deg hvor du vil i Norge når du mottar dagpenger uten å føre fravær på meldekortet.

Er du ikke tilgjengelig for jobb eller tiltak på grunn av ferie eller annet fravær, må du føre disse dagene som fravær på meldekortet. Gjelder fraværet sykdom skal du svare på dette i spørsmål 3.

Deltar du på tiltak må du melde fra til tiltaksarrangør.

Hvis du har fravær vil du få trekk i utbetalingen din. Har du opparbeidet deg rett til dagpenger under ferie, vil du ikke få trekk i utbetalingen din.

Skal du reise bort over lengre tid, må du kontakte NAV. NAV vil da vurdere om du fortsatt har rett til dagpenger i fraværsperioden.

Koronasituasjonen: Om du ikke kan jobbe eller delta på aktiviteter som følge av smitte eller av hensyn til smittevern, skal det ikke føre til trekk i dagpenger. På meldekortet skal du derfor ikke føre fravær i disse tilfellene.

Spørsmål 5 - Fortsatt registrert hos NAV

Hvis du fortsatt ønsker jobb eller hjelp fra NAV til å komme i arbeid, må du svare «ja». Dette gjelder uansett om du mottar penger fra NAV eller ikke.

Hvis du svarer «nei», er du ikke lenger registrert som arbeidssøker hos NAV. Du mister da retten til dagpenger og tiltakspenger. Du vil ikke få tilsendt flere meldekort. Du vil heller ikke få tilbud om arbeid, tiltak eller annen hjelp til å komme i jobb fra NAV.

Hvis du ønsker å melde deg som arbeidssøker igjen, må du registrere deg på nav.no på nytt eller kontakte NAV.

Du må også søke om dagpenger på nytt.

Trenger du hjelp?  

Har du spørsmål, eller trenger hjelp til å sende inn meldekortet, ta kontakt på chat.