Fra 1. juli 2020 innføres det nye krav til bosted

For å ha rett til barnetillegg og ektefelletillegg fra 1. juli 2020 

 • må du enten bo i Norge, innenfor EØS-området eller i et annet land Norge har trygdeavtale med
 • må også barnet/ektefellen du forsørger være bosatt og oppholde seg i Norge, innenfor EØS-området eller et annet land Norge har trygdeavtale med 

Les mer om de nye reglene

Hvem kan få barnetillegg og ektefelletillegg

Forsørgingstillegg er et inntektsprøvd tillegg til pensjonen. Det ytes til pensjonsmottakere som forsørger ektefelle og/eller barn, og som har en samlet inntekt under et visst nivå. Alderspensjonister må ha fylt 67 år og motta 100 prosent alderspensjon for å få rett til forsørgingstillegg.

Forsørgingstillegg inntektsprøves mot den forsørgede ektefellens/barnets inntekt og mot pensjonistens egen inntekt. Den forsørgede ektefellen kan ikke motta egen alderspensjon eller ha rett til 100 prosent alderspensjon. Barnetillegg for barn som bor sammen med begge foreldrene inntektsprøves mot begge foreldrenes inntekt.

Barnetillegg gis til uføretrygdede som forsørger barn under 18 år. På samme måte som for alderspensjon blir tillegget inntektsprøvd mot barnets og egen inntekt. Når barnet bor sammen med begge foreldrene, skal barnetillegget inntektsprøves mot begge foreldrenes inntekt

Barnetillegg

 • Alderspensjonister som har fylt 67 år og mottar 100 prosent pensjon kan få barnetillegg hvis barnet/barna de forsørger ikke har inntekt som overstiger grunnbeløpet.
 • Uførerygdede kan få barnetillegg hvis barnet/barna de forsørger ikke har inntekt som overstiger grunnbeløpet.
 • Selv om begge foreldrene mottar pensjon, kan bare en av dem få barnetillegg.
 • Barnetillegg gis ikke til AFP-mottakere.

Ektefelletillegg

 • Alderspensjonister som har fylt 67 år og mottar 100 prosent pensjon kan få ektefelletillegg hvis ektefellen ikke mottar uføretrygd fra folketrygden, ikke har rett til 100 prosent alderspensjon fra folketrygden og ikke har inntekt som overstiger grunnbeløpet. Dersom ektefellen mottar AFP i privat sektor som er gitt før 1. januar 2011 eller AFP i offentlig sektor kan det heller ikke gis ektefelletillegg.
 • AFP-pensjonister som mottar folketrygdberegnet AFP, dvs. AFP i offentlig sektor eller ”gammel AFP” i privat sektor, kan få ektefelletillegg etter samme regler som for alderspensjonister, men bare for forsørget ektefelle over 60 år.
 • Det kan også ytes ektefelletillegg for samboere hvis paret har felles barn eller tidligere har vært gift.

Hva kan du få?

For alderspensjonister fastsettes fullt ektefelletillegg / barnetillegg slik:

 • Fullt ektefelletillegg tilsvarer 25 prosent av minste pensjonsnivå med høy sats
 • Fullt barnetillegg tilsvarer 20 prosent av minste pensjonsnivå med høy sats for hvert barn

For uføretrygdede fastsettes fullt barnetillegg slik:

 • Fullt barnetillegg tilsvarer 40 prosent av grunnbeløpet for hvert barn.

For både alderspensjonister og uføretrygdede gjelder dessuten følgende:

 • Barnetillegg og ektefelletillegg reduseres med 50 prosent av inntekten utover et fribeløp som fastsettes for hvert år.
 • Når en person har rett til barnetillegg for barn som bor sammen med begge foreldrene, skal begge foreldrenes inntekter medregnes etter nærmere regler.
 • Forsørgingstilleggene blir også redusert hvis mottakeren har redusert trygdetid.

For personer som mottar AFP i privat sektor som er gitt før 1. januar 2011 eller AFP i offentlig sektor beregnes ektefelletillegget etter samme regler som for alderspensjonister.

Hvordan søker du?

Barnetillegg og ektefelletillegg er en behovsprøvde ytelser. Det er derfor viktig at de opplysningene du oppgir om inntektsforhold er så nøyaktige og korrekte som mulig. Du kan få raskere svar hvis du skaffer den informasjonen som NAV trenger for å behandle søknaden.

Dokumentasjon som du bør legge ved søknaden:

 • Dokumentasjon av egne inntektsforhold
 • Dokumentasjon av inntektsforhold for ektefelle/samboer
 • Dokumentasjon av inntektsforhold for barn

Barnetillegg og ektefelletillegg utbetales samtidig med pensjonen og uføretrygden hver måned.

Skal du til utlandet?

Hvis du fremdeles har rett til alderspensjon eller uføretrygd fra folketrygden etter flytting til et annet land,  kan du likevel miste retten til ektefelletillegg og barnetillegg hvis du flytter til et land Norge ikke har trygdeavtale med.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Du må gi oss beskjed hvis du skal

 • flytte til et annet land
 • oppholde deg i et annet land i mer enn 12 måneder 
 • oppholde deg i et annet land mer enn 6 måneder i løpet av et kalenderår i to eller flere påfølgende år 

Du må også gi oss beskjed hvis barnet/ ektefellen du forsørger skal

 • flytte til et annet land
 • oppholde seg i et annet land i mer enn 90 dager i løpet av en tolvmånedersperiode

Hvis du har fått utbetalt for mye fordi du ikke har gitt oss beskjed, må du vanligvis betale tilbake pengene. Du er selv ansvarlig for å holde deg orientert om bevegelser på kontoen din, og du må melde fra om eventuelle feil til NAV.

Utbetalinger

Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.

Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Dine utbetalinger.