Forsørgingstillegg til alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor

 • ikke mottar uføretrygd fra folketrygden
 • ikke har rett til 100 prosent alderspensjon fra folketrygden 
 • ikke har inntekt som overstiger grunnbeløpet
 • ikke mottar AFP i offentlig sektor
 • Fullt ektefelletillegg tilsvarer 25 prosent av minste pensjonsnivå med høy sats. 
 • Fullt barnetillegg tilsvarer 20 prosent av minste pensjonsnivå med høy sats for hvert barn (barnetillegg gis ikke til AFP-pensjonister). 
 • Barnetillegg og ektefelletillegg blir redusert med 50 prosent av inntekten utover et fribeløp, som blir fastsatt for hvert år. 
 • Når en person har rett til barnetillegg for barn som bor sammen med begge foreldrene, skal inntektene til begge foreldrene regnes med etter nærmere regler. 
 • Forsørgingstilleggene blir også redusert hvis mottakeren har redusert trygdetid. 
 • Egne inntektsforhold. 
 • Inntektsforhold for ektefelle/samboer. 
 • Inntektsforhold for barn. 
 • flytte til et annet land
 • oppholde deg i et annet land i mer enn 12 måneder 
 • oppholde deg i et annet land mer enn 6 måneder i løpet av et kalenderår i to eller flere påfølgende år 
 • flytte til et annet land
 • oppholde seg i et annet land i mer enn 90 dager i løpet av en tolvmånedersperiode