advarsel

Vi jobber så raskt vi kan for å ivareta alle som har behov for hjelp fra NAV. Det er spesielt vanskelig å beregne behandlingstiden for klager og anker på dagpengevedtak.

Om saksbehandlingstider i NAV

NAV behandler søknader om stønader eller ytelser så raskt som mulig. Se fylkesvis oversikt på denne siden.

Saksbehandlingstid

Forventet saksbehandlingstid er som hovedregel perioden fra søknaden eller kravet ditt er mottatt til vedtaksdato. Spesielt krevende saker eller saker der vi ikke har fått fullstendige og riktige opplysninger, kan ta lengre tid enn oppgitt i de fylkesvise oversiktene. NAV tar forbehold om at saksbehandlingstiden kan endres på kort varsel og etter at vi har fått din søknad, særlig ved ferieavvikling.

Ved søknad om endring av løpende ytelse eller søknad om gjenopptak etter at ytelsen har vært stanset, må saken behandles på nytt.

Utland og internasjonalt

Saksbehandlingstiden for de fleste utlandssakene finner du under Utland/internasjonalt i undermenyen. Når det gjelder søknader om barnetrygd og kontantstøtte i tilknytning til EØS-land, finner du behandlingstiden under det enkelte fylke.

Lønnsgaranti

NAV Lønnsgaranti registrer ikke søknader på enkeltpersoner, men på konkursbo. NAV Lønnsgaranti sender ikke brev om forventet saksbehandlingstid til enkeltpersoner, men bostyrer informerer deg om dette. Se saksbehandlingstider under Lønnsgaranti.

Husk at lønnsgarantisøknader skal sendes til bostyrer og ikke til ditt NAV-kontor.

Klage og anke

Saksbehandlingstid Klage

Når du klager, vil NAV-enheten som har gjort vedtaket vurdere saken din på nytt. Dersom vedtaket ikke blir endret, blir klagen din sendt videre til behandling hos NAV Klageinstans. I oversikten ser du  forventet saksbehandlingstid for klager i  NAV-enhet og forventet saksbehandlingstid for klager i NAV Klageinstans.

Saksbehandlingstid Anke

Dersom du ikke får medhold i klagen din hos NAV Klageinstans, kan du anke saken videre til Trygderetten. Dersom NAV Klageinstans ikke endrer vedtaket du har fått, blir saken din sendt til Trygderetten.

Forventet saksbehandlingstid for anker gjelder bare for NAV. Trygderetten orienterer deg om forventet saksbehandlingstid der. Barnebidrag, kontantstøtte, tiltakspenger og tilleggsstønader (i Arbeidsmarkedsloven) kan ikke ankes til Trygderetten. NAV Klageinstans sitt vedtak er endelig.