Troms

Her finner du en oversikt over forventet saksbehandlingstid for de aller fleste ytelsene i NAV.
YtelsePeriodeAntall
Alderspensjon 1Måneder0
Arbeidsavklaringspenger (AAP)Uker9
Avtalefestet pensjon (AFP) 1Måneder 0
BarnebidragMåneder 4
Barnebidrag - bidragsforskuddMåneder 1
Barnetrygd - EØS 2Måneder6
Barnetrygd - ordinær etter søknadMåneder 2
Barnetrygd - uten søknad 3Måneder-
Barnetrygd - utvidetMåneder 2
Bilstønad: Stønad til spesialtilpasset kassebil 6Måneder 7
Bilstønad: Stønad til spesialutstyr og tilpasning 6Måneder6
Bilstønad: Tilskudd til bil til arbeid og utdanning 6Måneder3
Dagpenger8Dager 21
EngangsstønadUker4
Enslig forsørger - barnetilsyn og stønad til skolepenger 7Måneder3
Enslig forsørger - overgangsstønadMåneder3
Foreldrepenger - uttak 2018 4Uker8
Foreldrepenger - uttak 2019 4Uker6
Forsikring - frivillig yrkesskadetrygdMåneder 1
Forsikring - sykepenger for selvstendig næringsdrivende/små bedrifter)Måneder 1
GjenlevendepensjonMåneder 1
GravferdsstønadUker 4
Grunn- og hjelpestønadMåneder4
Hjelpemidler i hjemmetUker 8
Hjelpemidler i hjemmet - reiseutgifterUker 8
Kontantstøtte - EØS 2Måneder7
Kontantstøtte - OrdinærMåneder 1
Oppfostringsbidrag (ved omsorgsovertakelse)Måneder 3
Pleiepenger (inkl. opplæring og omsorg)Måneder1
Supplerende stønadMåneder1
SvangerskapspengerUker4
Sykepenger - forlengelseUker2
Sykepenger - førstegangssøknad 5Uker 3
Sykepenger - reisetilskuddUker 3
Sykepenger - refusjon arbeidsgiver dag 1-16Uker4
Sykepenger - refusjon arbeidsgiver fra dag 17Uker4
Sykepenger - søknad unntak arbeidsgiverperiodenUker4
TilleggsstønaderUker8
Tiltakspenger (inkl. individstønad)Uker0
UføreMåneder 8
Uføre - barnetillegg og ektefelletilleggMåneder 2
Yrkesskade - menerstatningMåneder 12
Yrkesskade - skademeldingMåneder 2
Yrkessykdom - menerstatningMåneder 12
Yrkessykdom - skademeldingMåneder12

 

1 Du får første utbetaling til ønsket tidspunkt hvis NAV får søknad senest i løpet av måneden før uttaksmåneden/måneden du søker om.

2 Saksbehandlingstiden påvirkes av tiden det tar før NAV får dokumentasjon (SED-dokumenter) fra EU-/EØS-land.

3 Som hovedregel innvilges barnetrygd automatisk senest to måneder etter fødsel for barn født i Norge.

4 Det vil forlenge saksbehandlingstiden dersom du søker for tidlig, dette fordi vi trenger oppdatert inntektsinformasjon for å behandle saken. Skal du ta ut foreldrepenger i 2019, kan du tidligst får svar på søknaden din fire uker før foreldrepengeperioden din begynner.

5 Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt NAV får sykmeldingens del D + inntektsopplysninger fra arbeidsgiver.

6 Den oppgitte saksbehandlingstiden på spesialtilpasset kassebil gjelder frem til vedtak er fattet. Saksbehandlingstiden for stønad til spesialutstyr varierer og er opptil syv måneder i kompliserte saker.

7 Enslige forsørgere kan også ha søkt tilleggsstønader der saksbehandlingstid er opplyst under ytelsen "Tilleggsstønader".

8 Saksbehandlingstiden regnes fra de tidspunktet NAV har mottatt all nødvendig dokumentasjon.