Sogn og Fjordane

Her finn du oversikt over forventa sakshandsamingstid for dei fleste ytingane i NAV.
YtingPeriodeAntal
Alderspensjon 1Månader0
Arbeidsavklaringspengar (AAP)Veker8
AttlevandepensjonMånader1
Avtalefesta pensjon (AFP) 1Månader 0
BarnebidragMånader 5
Barnebidrag - bidragsforskotMånader 1
Barnetrygd - ordinær etter søknadMånader 2
Barnetrygd - EØS 2Månader6
Barnetrygd - utan søknad 3Månader1
Barnetrygd - utvidaMånader 2
Bilstønad: Stønad til spesialtilpassa kassebil 6Måneder7
Bilstønad: Stønad til spesialutstyr og tilpassing 6Måneder6
Bilstønad: Tilskot til bil til arbeid og utdanning 6Måneder3
Dagpengar8Dagar 21
EingongsstønadVeker4
Einsleg forsørgar - barnetilsyn og stønad til skulepengar 7Månader2
Einsleg forsørgar - overgangsstønadMånader2
Foreldrepengar - uttak 2018 4Veker12
Foreldrepengar - uttak 2019 4Veker 6
Forsikring - friviljug yrkesskadetrygdMånader 1
Forsikring - sjukepengar for sjølvstendig næringsdrivande/små bedrifter)Månader 1
GravferdsstønadVeker 4
Grunn- og hjelpestønadMånader 4
Hjelpemidlar i heimenVeker8
Hjelpemidlar i heimen - reiseutgifterVeker 4
Kontantstønad - EØS 2Månader6
Kontantstønad - OrdinærMånader1
Oppfostringsbidrag (ved omsorgsovertaking)Månader 3
Pleiepengar (inkl. opplæring og omsorg)Månader 1
Supplerande stønadMånader1
SvangerskapspengarVeker8
Sjukepengar - forlengingVeker2
Sjukepengar - førstegongssøknad 5Veker4
Sjukepengar - reisetilskotVeker 4
Sjukepengar - refusjon arbeidsgjevar dag 1-16Veker4
Sjukepengar - refusjon arbeidsgjevar frå dag 17Veker4
Sjukepengar - søknad unntak arbeidsgjevarperiodenVeker4
TilleggsstønaderVeker4
Tiltakspengar (inkl. individstønad)Veker 4
UføreMånader 8
Uføre - bornetillegg og ektefelletilleggMånader 2
Yrkesskade - menerstatningMånader12
Yrkesskade - skademeldingMånader 2
Yrkessjukdom - menerstatningMånader12
Yrkessjukdom - skademeldingMånader12


1
Du får fyrste utbetaling til ønskt tidspunkt viss NAV får søknad seinast i løpet av månaden før uttaksmånaden/månaden du søkjer om.

2 Sakshandsamingstida påverkast av tida det tek før NAV får dokumentasjon (SED-dokumenter) frå EU-/EØS-land.

3 Som hovudregel innvilgast barnetrygd automatisk seinast to månader etter fødsel for born fødd i Noreg.

4 Det vil forlenge sakshandsamingstida viss du søkjer for tidleg, dette fordi NAV treng oppdatert inntektsinformasjon for å handsame saken. Skal du ta ut foreldrepengar i 2019, kan du tidlegast få svar på søknaden din fire veker før foreldrepengeperioden din byrjar.

Sakshandsamingstida reknast frå det tidspunkt NAV får sjukmeldingas del D + inntektsopplysningar frå arbeidsgjevar.

6 Den oppgjevne sakshandsamingstida på spesialtilpassa kassebil gjeld frem til vedtak er fatta. Sakshandsamingstida for stønad til spesialutstyr varierer og er opptil syv månader i kompliserte saker.

7 Einslege forsørgare kan òg ha søkt tilleggsstønader der sakshandsamingstida er opplyst under ytinga "Tilleggsstønader".

8 Saksbehandlingstida blir rekna frå tidspunktet NAV har fått all nødvendig dokumentasjon.