Uttak av alderspensjon

Du kan starte å ta ut alderspensjon når du er mellom 62 og 75 år. For å ta ut alderspensjon før du er 67 år, må du ha tilstrekkelig høy opptjening.

Hvordan tar du ut alderspensjon?

  • Du kan starte uttak av alderspensjon fra måneden etter fylte 62 år hvis du har høy nok opptjening. Vilkåret for uttak er at den pensjonen du vil få når du fyller 67 år minst må tilsvare minste pensjonsnivå Måneden etter du har fylt 67 år kan du ta ut alderspensjon uten krav til pensjonsopptjening. Du må likevel som hovedregel ha bodd i Norge i minst 5 år etter fylte 16 år og fortsatt være medlem av folketrygden for å ha rett til alderspensjon.
  • Du kan ta ut hel pensjon eller bare en del: 20, 40, 50, 60 eller 80 prosent.
  • Etter at du har startet uttak kan du endre uttaksgraden én gang i året. Du kan likevel når som helst velge å ta ut hel alderspensjon eller stanse pensjonen.
  • Har du stoppet utbetalingen eller mottar delvis pensjon og ønsker å ta ut hel pensjon, må du søke om dette senest en måned før du ønsker at utbetalingen skal starte igjen. Dette gjelder også når du fyller 67.

Du velger selv om du vil fortsette helt eller delvis i arbeid etter du har tatt ut alderspensjon. Pensjonsutbetalingen reduseres ikke på grunn av arbeidsinntekt. Det betyr at du selv om du tar ut hel alderspensjon, kan du samtidig tjene så mye du vil ved siden av. Dersom du også har tjenestepensjon, kan det gjelde andre regler for kombinasjon av tjenestepensjonen med arbeid. For mer informasjon ta kontakt med din tjenestepensjonsleverandør.

Høyere pensjon jo lenger du venter

Mange lurer på når de skal begynne å ta ut alderspensjon og om de skal kombinere jobb og pensjon i noen år eller vente med pensjonsuttaket til de slutter i arbeid. Den årlige pensjonen beregnes  ut fra hvor gammel du er når du velger å ta ut pensjon, og forventet levealder for ditt årskull. Jo lenger du venter før du tar ut alderspensjon, desto høyere blir pensjonen.

I nettjenesten Din pensjon kan du sammenlikne ulike alternativer og se hvordan ulike uttaksaldre og uttaksgrader vil slå ut for deg. Les mer om hvilke forhold som har betydning for hva som kan lønne seg.

Hva får du i alderspensjon?

Utbetalingen avhenger blant annet av pensjonsopptjeningen din, uttaksalder, uttaksgrad, om du har en ektefelle med egen inntekt og om du har bodd hele eller deler av livet ditt i utlandet. I nettjenesten Din pensjon kan du beregne din fremtidige pensjon fra folketrygden, eventuell AFP og tjenestepensjon fra de største private og offentlige leverandørene.

Du kan fortsette å tjene opp pensjon hvis du fortsetter i arbeid samtidig som du tar ut pensjon. Du kan tjene opp pensjon fram til og med det året du fyller 75 år.

Alderspensjonister som har fylt 67 år og som forsørger ektefelle og/eller barn under 18 år, kan få behovsprøvd forsørgingstillegg. Les mer om forsørgingstillegg.

Hvis du vil vite mer om hvordan alderspensjonen blir beregnet, kan du se lenke under relatert informasjon.