Livsvarig avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor