Hvem kan få supplerende stønad?

Du må ha oppholdstillatelse og være bosatt i Norge.

Du får stønaden for 12 måneder om gangen. To ganger i løpet av stønadsperioden må du på oppfølgingssamtaler hos NAV-kontoret ditt.

Stønaden er behovsprøvd og all inntekt fra Norge og utlandet blir regnet med. Inntekten til eventuell ektefelle, samboer eller registrert partner blir også regnet med. Stønaden blir også behovsprøvd mot formue.

Stønadsretten faller bort dersom du oppholder deg utenfor Norge i mer enn 90 dager i løpet av stønadsperioden.

Hvis du kom til Norge på grunn av familiegjenforening med barn, barnebarn, nevø eller niese og fikk oppholdstillatelse fordi du hadde en som garanterte at du ville bli forsørget, vil du fra 1.1.2016 ikke ha rett til supplerende stønad. Endringen gjelder for alle nye stønadsperioder.

Hvordan søker du?

Du må vanligvis møte personlig på NAV-kontoret ditt når du skal søke. Det samme gjelder ved søknad om ny stønadsperiode. På grunn av pandemien skal du ikke møte opp på NAV-kontoret når du skal søke om supplerende stønad, men sende papirsøknad til NAV

Vanligvis må du ta med pass eller annet reisedokument når du møter på NAV-kontoret. Det er nødvendig for at du skal kunne legitimere deg og for at NAV skal kunne kontrollere dine utlandsopphold. På grunn av pandemien ber vi deg legge ved kopi av passet eller passene dine når du sender inn søknaden.

Ved førstegangs søknad og søknad om ny stønadsperiode, må det fremlegges oppdatert dokumentasjon på all brutto inntekt eller pensjon, både i Norge og fra utlandet. Dette gjelder både for deg og eventuell ektefelle, samboer eller partner. Utbetalinger fra NAV trenger ikke dokumenteres.

Dette kan du gjøre selv

Du kan få raskere svar hvis du selv innhenter den informasjonen som NAV-kontoret ditt trenger for å behandle søknaden.

Vedlegg til søknaden

  • Kopi av oppholdstillatelse fra Utlendingsdirektoratet
  • Kopi av pass
  • Kopi av siste utskrift av fastsetting eller siste skattemelding hvis den er nyere, for søker og eventuell ektefelle, samboer eller registrert partner.

Hva kan du få?

Supplerende stønad skal sikre en inntekt som svarer til folketrygdens minste pensjonsnivå for alderspensjonister. Full stønad tilsvarer:

  • For enslige stønadsmottakere: Minste pensjonsnivå/ høy sats
  • For personer med ektefelle under 67 år: Minste pensjonsnivå/høy sats
  • For hver av ektefellene når begge har fylt 67 år: Minste pensjonsnivå/ordinær sats

For å beregne hvor mye du kan få, kan du se på gjeldende satser for minste pensjonsnivå.

Stønad blir redusert med all inntekt søkeren og eventuell ektefelle, samboer eller registrert partner har. Formue kan føre til avslag.

Du kan få etterbetaling for inntil 3 måneder.

Sats for stønadsmottaker som forsørger ektefelle under 67 år og barnetillegg for barn under 18 år ble avviklet i 2015.

Fra 1.1.2016 vil enslige mottakere av supplerende stønad som deler bolig  med andre voksne kun ha rett til supplerende stønad på minste pensjonsnivå med ordinær sats.

Når du skal til utlandet

Meld fra til NAV før du reiser. 

Hvis du oppholder deg i utlandet mer enn 90 dager i sammenheng eller samlet i løpet av en stønadsperiode, faller retten til stønad bort.

Ta vare på dokumentasjon på ut- og innreise i Norge. Denne må leveres på NAV ved retur eller ved neste oppfølgingssamtale.

For andre som kommer til Norge

Først må du sjekke om du blir medlem i folketrygden.

Du kan ha rett til supplerende stønad dersom du ikke har rett til ytelser fra andre land som minst tilsvarer supplerende stønad. Stønaden kan ikke erstatte andre ytelser.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.

Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Utbetalingsoversikt.