Pensjonsopptjening for omsorgsarbeid

Har du små barn, kan du få pensjonsopptjening for omsorgsarbeid. Det samme gjelder hvis du tar deg av syke, eldre eller funksjonshemmede personer som har behov for pleie.

Omsorgsopptjening er ikke en ekstra lønn som du får utbetalt fra folketrygden, men en ordning som bidrar til at du kan få høyere pensjon når du blir pensjonist. Du må være medlem i folketrygden i omsorgsperioden for å ha rett til omsorgsopptjening.

Ordningen med omsorgsopptjening ble innført fra 1992. Du vil normalt ikke få omsorgsopptjening for år før dette, men det er et unntak for omsorg for barn.

Omsorg for små barn

Omsorgsopptjening skal sikre at du får en viss opptjening i perioder med lav eller ingen arbeidsinntekt. Hvis du mottar barnetrygd får du automatisk godskrevet omsorgsopptjening for år der du

  • har hatt omsorg for barn som ikke har fylt seks år
  • er mellom 17 og 69 år

Omsorgsopptjeningen tilsvarer pensjonsopptjeningen du ville fått av en inntekt på 4,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Tjener du mer enn dette vil pensjonsopptjeningen basere seg på lønnsinntekten din i stedet. Det er kun én av foreldrene som får omsorgsopptjening, men det er mulig å overføre omsorgsopptjening til den andre dersom det er mer lønnsomt.

Hadde du omsorg for barn før 2010 har du fått omsorgsopptjening til og med det året barnet fylte seks år. Dette tilsvarer pensjonsopptjeningen du ville fått av en inntekt på 4 G.

Omsorgsopptjening for barn før 1992

Hadde du omsorg for barn under sju år i perioden 1967-1991 er det egne regler for opptjening til alderspensjon og avtalefestet pensjon i privat sektor.

Omsorgsopptjening for deg som er født mellom 1948 og 1953

For deg som født mellom 1948 og 1953 kan omsorgsopptjeningen for år før 1992 bare benyttes til å beregne avtalefestet pensjon i privat sektor. Les mer om avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor.

Omsorgsopptjening for deg som er født i 1954 eller senere

For deg som er født i 1954 eller senere kan omsorgsopptjeningen for år før 1992 benyttes både til å beregne avtalefestet pensjon i privat sektor og alderspensjon fra folketrygden beregnet helt eller delvis etter nye regler som kommer til anvendelse fra 2016. Les mer om alderspensjon.

Slik får du oversikt over omsorgsopptjeningen din

Din pensjon finner du oversikt over omsorgsopptjeningen din. Her kan du også overføre omsorgsopptjeningen til den andre forelderen. Hvis du mener du har rett til omsorgsopptjening, men ikke har fått dette godskrevet automatisk, kan du søke om dette. Dette gjelder for eksempel hvis du er medlem av folketrygden, men bosatt i utlandet.

Du kan ringe NAV på 55 55 33 34 hvis du har spørsmål om omsorgsopptjening.

Omsorg for syke, funksjonshemmede eller eldre personer

Du kan få omsorgsopptjening hvis du tar deg av syke, funksjonshemmede eller eldre personer som er medlem i folketrygden. For å få omsorgsopptjening, må visse krav oppfylles:

  • Du må utføre omsorgsarbeid på minst 22 timer per uke.
  • Du må utføre omsorgsarbeid med en varighet på minst seks måneder per kalenderår. Reisetid på opptil en halv time per besøk kan regnes med.
  • Omsorgsarbeidet må i utgangspunktet være ulønnet.
  • Personen du har omsorg for må være medlem i folketrygden.

Noen ganger kan kommunen gi omsorgsstønad til personer som utfører pleie og omsorgsarbeid for familie. I slike tilfeller kan du også få omsorgsopptjening.

Det er mulig å få omsorgsopptjening selv om omsorgsperioden har vart kortere enn et halvt år. Dette gjelder hvis omsorgsmottakeren dør eller blir innlagt i institusjon. Forutsetningen er at du har tjent opp omsorgsopptjening de tre siste årene.

Hvordan søker du om omsorgsopptjening?

Hvis du ønsker å søke om å få godskrevet opptjening for omsorgsarbeid for syke, funksjonshemmede eller eldre personer, må du sende inn søknadsskjema.

Du kan søke om å få godskrevet pensjonsopptjening for omsorg etter at det har gått et halvt kalenderår. Søknaden må senest sendes inn to år etter det året du hadde omsorg for syke, funksjonshemmede eller eldre personer.

Hvis du har omsorg for et sykt eller funksjonshemmet barn kan du få omsorgsopptjening når barnet er over seks år. Du må da søke om dette. Hvis barnet mottar forhøyet hjelpestønad sats 3 eller 4, skal det alltid godskrives omsorgsopptjening, og dette gjør NAV automatisk.