Regulering av alderspensjon og AFP

Mens du tjener opp pensjon, blir pensjonsrettighetene dine regulert én gang i året tilsvarende lønnveksten i samfunnet. Når du tar ut alderspensjon, blir pensjonen på samme måte regulert én gang i året tilsvarende lønnsveksten, men deretter redusert med 0,75 prosent. Reguleringen skjer med virkning fra 1. mai hvert år.

Regulering av alderspensjon under opptjening

Alderspensjon under opptjening blir regulert i takt med den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet.

  • Er du født før 1954, tjener du opp alderspensjon i form av pensjonspoeng. Verdien av pensjonspoengene avhenger av størrelsen på folketrygdens grunnbeløp, og grunnbeløpet blir regulert én gang i året i takt med lønnsveksten i samfunnet.
  • Er du født i 1963 eller senere, tjener du opp pensjon i form av en pensjonsbeholdning. Denne pensjonsbeholdningen blir regulert én gang i året i takt med lønnsveksten i samfunnet. Hvis lønnsveksten er 3 prosent, blir et beløp tilsvarende 3 prosent av pensjonsbeholdningen lagt til pensjonsbeholdningen din.
  • Er du født i perioden 1954-1962, tjener du opp alderspensjon etter en kombinasjon av disse to prinsippene.

I nettjenesten Din pensjon kan du se hvordan din pensjonsbeholdning har blitt regulert.

Regulering av alderspensjon under utbetaling

Alderspensjonen du mottar under utbetaling blir regulert én gang i året med den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet, og pensjonen blir deretter redusert med 0,75 prosent. Over tid er det forventet at dette skal gi en regulering som tilsvarer et gjennomsnitt av lønns- og prisstigningen.

Fra mai 2021 er det nye bestemmelser om reguleringen. Les mer om reguleringen fra mai 2021.

Eksempel:

Anta at alderspensjonen før reguleringstidspunktet er 250 000 kr og at lønnsveksten er 3 prosent. Etter reguleringen blir alderspensjonen 255 569 kr. Dette regner du ut ved å

  • legge til lønnsveksten: 250 000 kr x 1,03 = 257 500 kr
  • trekke fra 0,75 prosent: 257 500 kr x (1-0,0075) = 255 569 kr

Regulering av minste pensjonsnivå og garantipensjon

Personer med lav eller ingen pensjonsopptjening er sikret en alderspensjon tilsvarende minste pensjonsnivå. Satsene for minste pensjonsnivå og garantipensjon blir regulert med lønnsveksten justert for endring i forventet levealder, men aldri dårligere enn hovedregelen for regulering av alderspensjon under utbetaling. Dette betyr at minste pensjonsnivå og garantipensjonen stort sett blir regulert litt høyere, og aldri lavere enn øvrig alderspensjon.

Justeringen for endring i forventet levealder blir beregnet ut fra endringen i forholdstallene ved 67 år. I perioden 2011-2017 vil minste pensjonsnivå bli regulert om lag 0,5 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittlig lønnsvekst.

Fordi satsene for garantipensjon og minste pensjonsnivå blir regulert litt høyere enn annen pensjon, vil personer som i utgangspunktet mottar pensjon litt over minstenivået over tid kunne falle under dette nivået. I slike tilfeller vil det bli lagt til et minstenivåtillegg som sikrer at utbetalt alderspensjon aldri blir lavere enn minste pensjonsnivå eller garantipensjonsnivået.

Gradert uttak og regulering av alderspensjon

Gradert uttak av alderspensjon betyr at du bare har tatt ut deler av pensjonen din, for eksempel 20 prosent alderspensjon. Har du gradert uttak, vil den delen av pensjonen som du har tatt ut bli regulert som annen pensjon under utbetaling. Det vil si at den blir regulert med lønnsveksten, og at pensjonen deretter blir redusert med 0,75 prosent. Den delen av pensjonsopptjeningen som du ikke har tatt ut, blir regulert med lønnsveksten.

Fordi det er forskjellig regulering av pensjon under opptjening og pensjon under utbetaling, vil første regulering etter at du har startet uttak av pensjon bli justert for uttaksmåned. Tilsvarende justering blir gjort ved første regulering etter at du har endret uttaksgrad.

Regulering av avtalefestet pensjon (AFP)

AFP i offentlig sektor og AFP i privat sektor tatt ut før 1.januar 2011 består av grunnpensjon, tilleggspensjon og eventuelt særtillegg, samt et AFP-tillegg. Grunnpensjonen, tilleggspensjonen og særtillegget blir regulert på samme måte som alderspensjon fra folketrygden. Det vil si at den blir regulert i takt med lønnsveksten, og at pensjonen deretter blir redusert med 0,75 prosent. AFP-tillegget blir ikke regulert.

AFP i privat sektor tatt ut etter 1.januar 2011 består av en livsvarig del og et kronetillegg. Personer som er født i perioden 1944 til 1962 får i tillegg utbetalt et kompensasjonstillegg som en overgangsordning til de nye reglene.

Frem til du starter uttak av AFP i privat sektor blir opptjeningen din regulert i takt med lønnsveksten, på samme måte som opptjening av alderspensjon fra folketrygden. Dette gjelder også kompensasjonstillegget.

Etter du har tatt ut AFP i privat sektor, blir den livsvarige delen av pensjonen regulert med lønnsveksten, og pensjonen blir deretter redusert med 0,75 prosent. Kronetillegget blir ikke regulert. Ved første reguleringstidspunkt etter første uttak av AFP økes kompensasjonstillegget med en forholdsmessig andel av lønnsveksten fra forrige reguleringstidspunkt ut fra når i denne perioden pensjonen ble tatt ut. For øvrig er kompensasjonstillegget ikke gjenstand for regulering.