Når bør du søke og hvordan søker du?

Alderspensjon fra folketrygden utbetales tidligst fra måneden etter at vi har mottatt søknaden din. Du kan ikke søke tilbake i tid. Søker du i Din pensjon, får du svar i løpet av få minutter.­ Hvis vi ikke får behandlet søknaden, får du beskjed om det. Søknaden vil da automatisk bli sendt til en saksbehandler for manuell behandling.

Dersom du allerede mottar alderspensjon kan du stoppe eller endre uttaksgraden når du selv ønsker det. Pensjonsgraden kan endres eller oppdateres når det har gått ett år fra uttakstidspunktet. Dersom du ønsker å gjøre ytterligere endringer, må det gå ett år mellom hver endring. Du kan imidlertid når som helst ta ut hel pensjon (100 prosent), eller stanse pensjonen (0 prosent). Hvis det er tatt ut hel alderspensjon eller pensjonen er satt til 0 prosent må det gå ett år før man kan endre til en gradert pensjon.

Søk alderspensjon Endre uttaksgrad

Du kan også søke om pensjon på papirblankett. Behandlingen av søknader på papir kan ta noe lenger tid.

Har du uføretrygd fra NAV?

Har du 100 prosent uføretrygd, får du automatisk 100 prosent alderspensjon når du fyller 67 år.

Har du gradert uføretrygd når du fyller 67 år, får du automatisk en alderspensjon med nærmeste uttaksgrad på 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent.

Tre måneder før du fyller 67 vil du få et brev om at uføretrygden din blir omregnet til alderspensjon. Måneden du fyller 67 får du et vedtaksbrev der vi forteller om hvordan alderspensjonen din er beregnet.

Ønsker du en annen uttaksgrad, må du søke om dette.

Er du over 62 år og har rett til å ta ut alderspensjon, kan du kombinere alderspensjonen med uføretrygd. Vær oppmerksom på at den samlede graden av uføretrygd og alderspensjon ikke kan være over 100 prosent.

For å ha rett til avtalefestet pensjon i privat sektor, kan du ikke kan ha mottatt uføretrygd fra folketrygden etter fylte 62 år.

Har du gjenlevendepensjon fra NAV?

Har du gjenlevendepensjon som ikke er redusert på grunn av arbeidsinntekt, får du automatisk 100 prosent alderspensjon med gjenlevenderett.

Tre måneder før du fyller 67 vil du få et brev om at gjenlevendepensjonen din blir omregnet til alderspensjon. Måneden du fyller 67 år får du et vedtaksbrev der vi forteller hvordan pensjonen din er beregnet.

Er gjenlevendepensjonen redusert fordi du har arbeidsinntekt, må du selv søke om alderspensjon. Du får et eget informasjonsbrev om dette tre måneder før du fyller 67 år.

Du kan ta ut alderspensjon før du fyller 67 år, hvis du fyller vilkårene. Alderspensjon og gjenlevendepensjon kan ikke mottas samtidig. Hvis du velger å ta ut alderspensjonen kan den bli beregnet med rettigheter etter avdøde. Det er viktig at du setter deg inn i regelverket for hva som gjelder for deg, og hvilke konsekvenser valget vil ha for din økonomi.  

Har du AFP fra offentlig tjenestepensjonsordning?

Du må søke om alderspensjon for at pensjonsutbetalingen skal fortsette etter at du har blitt 67 år. AFP utbetales til og med den måneden du fyller 67 år.

Du kan søke tidligst 3 måneder før du blir 67 år, og senest den måneden du blir 67 år hvis du ønsker alderspensjon når AFP opphører.

Hvis du tidligere har mottatt alderspensjon fra folketrygden må du endre uttaksgrad på alderspensjon for å sette i gang utbetaling igjen. Se under Søk pensjon eller Endre uttaksgrad øverst på denne siden.

Har du flere spørsmål?

Ta kontakt med NAV på 55 55 33 34, for å få hjelp i søknadsprosessen eller med å beregne alternativene.