Slik søker du om alderspensjon

Alle som har rett til alderspensjon kan ta ut pensjon fra måneden etter at de fyller 67 år. På visse vilkår kan du ta ut alderspensjon fra og med måneden etter fylte 62 år. Du bør søke om alderspensjon fra folketrygden 3 måneder før det tidspunktet du ønsker at utbetalingen skal starte. Dette gjelder også når du skal endre uttaksgraden.

Når bør du søke og hvordan søker du?

Alderspensjon fra folketrygden utbetales tidligst fra måneden etter at vi har mottatt søknaden din. Du kan ikke søke tilbake i tid. Søker du i Din pensjon, får du svar i løpet av få minutter. Hvis vi ikke får behandlet søknaden, får du beskjed om det. Søknaden vil da automatisk bli sendt til en saksbehandler for manuell behandling.

Hvis du allerede mottar alderspensjon, kan du stoppe eller endre uttaksgraden når du selv ønsker det. Pensjonsgraden kan endres eller oppdateres når det har gått ett år fra uttakstidspunktet. Hvis du ønsker å gjøre ytterligere endringer, må det gå ett år mellom hver endring. Du kan imidlertid når som helst ta ut hel pensjon (100 prosent), eller stanse pensjonen (0 prosent). Hvis du har tatt ut hel alderspensjon eller pensjonen er satt til 0 prosent, må det gå ett år før du kan endre til en gradert pensjon.

For å søke om alderspensjon eller endre uttaksgrad, kan du klikke på lenkene under og logge inn i Din Pensjon. 

Søk alderspensjon Endre uttaksgrad

Du kan også søke om pensjon på papirblankett.

Behandlingen av søknader på papir kan ta noe lenger tid.

Har du uføretrygd fra NAV?

Har du 100 prosent uføretrygd, får du automatisk 100 prosent alderspensjon når du fyller 67 år.

Har du gradert uføretrygd når du fyller 67 år, får du automatisk en alderspensjon med nærmeste uttaksgrad på 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent. Ønsker du en annen uttaksgrad, må du søke om dette.

Tre måneder før du fyller 67 år vil du få et brev om at uføretrygden din blir omregnet til alderspensjon. Måneden du fyller 67 år får du et vedtaksbrev med informasjon om hva du får i alderspensjon og hva som har betydning for beregning av pensjonen.

Er du over 62 år og har rett til å ta ut alderspensjon, kan du kombinere alderspensjonen med uføretrygd. Vær oppmerksom på at den samlede graden av uføretrygd og alderspensjon ikke kan være over 100 prosent.

Hvis du har rett til AFP i privat sektor, er det viktig å merke seg at du ikke kan motta AFP hvis du har mottatt uføretrygd etter fylte 62 år. Du må altså si fra deg uføretrygden din fra folketrygden før du fyller 62 år, for å få innvilget AFP i privat sektor.

Har du gjenlevendepensjon fra NAV?

Gjenlevendepensjonen din opphører når du blir 67 år. 

Du kan ta ut alderspensjon før du fyller 67 år, hvis du fyller vilkårene. Hvis du velger å ta ut alderspensjon, kan den bli beregnet med rettigheter etter avdøde. Du kan ikke motta alderspensjon og gjenlevendepensjon samtidig. Det er derfor viktig at du setter deg inn i regelverket for hva som gjelder for deg, og hvilke konsekvenser valget vil ha for din økonomi. 

Du må søke om alderspensjon senest måneden før du ønsker å starte uttaket. Overgang fra gjenlevendepensjon til alderspensjon går ikke automatisk.

Har du AFP fra offentlig tjenestepensjonsordning?

Har du rett til AFP i offentlig sektor, kan du tidligst ta ut denne fra måneden etter at du fylte 62 år. Du kan ha AFP fram til og med måneden du fyller 67 år. Du kan ikke ta ut alderspensjon fra folketrygden samtidig som du har AFP fra offentlig sektor.

Har du AFP fra offentlig tjenestepensjonsordning, må du søke om alderspensjon for at pensjonsutbetalingen skal fortsette etter at du har blitt 67 år. AFP blir utbetalt til og med den måneden du fyller 67 år.

For å få alderspensjon etter at AFP-perioden er avsluttet, kan du søke tidligst 3 måneder før du blir 67 år, og senest den måneden du blir 67 år. Hvis du tidligere har mottatt alderspensjon fra folketrygden, må du endre uttaksgrad på  alderspensjon for å sette i gang utbetaling igjen. Velg Søk pensjon eller Endre uttaksgrad.

AFP i privat sektor

AFP i privat sektor gis som et tillegg til alderspensjonen fra folketrygden. Hvis du arbeider i privat sektor og har rett til AFP, kan du søke om AFP i tjenesten Din pensjon. Hvis du vil søke på papirskjema, kan du skrive ut dette fra Fellesordningens nettsider afp.no.

Forsørgingstillegg

Du kan ha rett til forsørgingstillegg hvis du har fylt 67 år, tar ut 100 prosent alderspensjon, og du forsørger ektefellen din eller barn under 18 år.

Du søker om forsørgingstillegg på skjemaet NAV 03-24.05 Søknad om forsørgingstillegg.

Opphold i utlandet

Hvis du har bodd eller arbeidet i andre land enn Norge, kan du ha krav på pensjon derfra. Opphold i utlandet kan også ha betydning for størrelsen på alderspensjonen du vil få fra folketrygden i Norge, og kan ha betydning for om du kan ta ut alderspensjon før du fyller 67 år.

Supplerende stønad 

Hvis du har lav eller ingen alderspensjon fra Norge fordi du har bodd få år i landet, kan du søke om supplerende stønad. Dette kan du søke om hvis har fylt 67 år og bor i Norge. 

Meldeplikt

Du må melde fra til NAV om endringer som kan ha betydning for behandling av søknaden din og utbetalingen. Dette gjelder særlig:

  • Endringer i sivilstand
  • Endringer i inntekten til ektefelle, partner eller samboer
  • Hvis du flytter til et annet land

Hvis du har fått utbetalt for mye fordi du ikke har gitt oss beskjed, må du vanligvis betale tilbake pengene.

Ny opptjening

Hvis du har hatt arbeidsinntekt ved siden av alderspensjonen din, kan du ha rett til høyere pensjonsutbetaling. NAV tar med den nye opptjeningen i beregning av alderspensjonen din fra året etter at fastsettingen (tidligere skatteligningen) er klar.

Hvis du har mindre enn 100 prosent alderspensjon, vil ny pensjonsopptjening bli lagt til den utbetalte pensjonen din når du søker om endret uttaksgrad. Ønske du at den nye opptjeningen skal bli tatt med i den eksisterende uttaksgraden din, kan du søke om dette i Din pensjon – endre pensjon.

Hvis du har 100 prosent alderspensjon, blir ny opptjening automatisk tatt med i beregningen av utbetalt alderspensjon.

Har du flere spørsmål?

Ta kontakt med NAV på 55 55 33 34, for å få hjelp til søknaden eller har spørsmål om dine rettigheter.