Garantipensjon

Garantipensjon er en garantert minste alderspensjonsytelse fra folketrygden som gis til de som har lav eller ingen opptjening til inntektspensjon.

Garantipensjon kan gis til deg som er født i 1954 eller senere. (For deg født i 1954-1962 vil minste pensjonsnivå gradvis bli erstattet med begrepet garantipensjon).

Hvem kan få garantipensjon?

Du må ha minst 5 års trygdetid for å ha rett til garantipensjon. Full garantipensjon får du hvis du har 40 års trygdetid eller mer. Hvis trygdetiden er kortere, blir garantipensjonen tilsvarende redusert.

Har du opparbeidet deg rett til inntektspensjon vil garantipensjonen bli avkortet med deler av inntektspensjonen. Garantipensjonen avkortes med 80 prosent av opptjent pensjonsbeholdning. Pensjonsbeholdningen er grunnlaget for inntektspensjon.

Vilkåret for å ta ut alderspensjon før 67 år er at du må ha tjent opp en pensjon som minst tilsvarer ditt garantipensjonsnivå ved 67 år. For å vurdere retten til uttak før 67 år framskrives beregnet pensjon og garantipensjonsnivå til 67 år.

Flyktninger som er medlem i folketrygden, har rett til garantipensjon uten hensyn til bestemmelsen om trygdetid.

Hva kan du få?

Se satser.  

Størrelsen på garantipensjonen du har rett til avhenger av din sivilstatus. Om du er gift eller samboende, avhenger garantipensjonsnivået ditt også av din ektefelles/samboers inntekt og pensjon.

Du har rett til garantipensjon etter ordinær sats dersom du lever sammen med en ektefelle, partner eller samboer som mottar:

  • uføretrygd, alderspensjon, avtalefestet pensjon i offentlig sektor eller gammel avtalefestet pensjon i privat sektor
  • har en årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet

Du regnes som samboer hvis du og din samboer har bodd samme i tolv av de siste 18 månedene. Om du har felles barn med samboer eller samboer som du tidligere har vært gift med, gjelder samme regler som for ektefeller.

Du har rett til garantipensjon etter høy sats dersom du er enslig, eller dersom du er gift/samboende og ikke omfattes av bestemmelsene ovenfor (gjelder dersom din ektefelle/samboer har inntekt under to ganger grunnbeløpet og ikke mottar noen av pensjonsordningene nevnt ovenfor).

Satsene for garantipensjon fastsettes i forbindelse med den årlige reguleringen av alderspensjoner. Første gang det fastsettes satser for garantipensjon er 1.januar 2016.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Du vil normalt ha pengene på konto den 20. hver måned, se mer utbetalingsinformasjon. Noen stønader har tidligere utbetaling i desember.

Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Dine utbetalinger.