For deg som er født i perioden 1954-1962 beregnes alderspensjonen etter en kombinasjon av gamle og nye opptjeningsregler.

Kombinasjon av gamle og nye regler

Årskullene fra 1954 til og med 1962 får alderspensjonen sin beregnet etter en kombinasjon av gamle og nye opptjeningsregler. Er du født i 1954 får du beregnet 9/10 av pensjonen etter gamle regler og 1/10 etter nye regler, mens du som er født i 1962 får beregnet 1/10 etter gamle regler og 9/10 etter nye regler. Det innebærer i praksis at pensjonen din beregnes delvis etter reglene som gjelder for årskullene 1943-1953 og delvis etter reglene som gjelder for årskullene 1963 og senere.

Beregningseksempel Jens

Jens er født i 1957 og har vært i arbeid siden 1983. Han har til sammen 40 år i arbeid med en jevn inntekt på 6 G (tilsvarer 468 144 kroner, beregnet med gjennomsnittlig grunnbeløp for 2011 på 78 024 kroner). Jens tar ut 100 % alderspensjon fra 67 år. Ved beregning av selve pensjonen er det lagt til grunn grunnbeløpet som gjelder fra 1. mai 2011 (79 216 kroner).

Beregning av alderspensjon etter gamle opptjeningsregler

Pensjonsprosenten er 45 for årene fra 1983 til og med 1991 og 42 fra 1992. Videre har Jens et sluttpoengtall på 5,00. Det er gjennomsnittet av de 20 høyeste pensjonspoengene han har tjent opp. Forholdstallet for 1957-årskullet ved uttaksalder 67 år er 1,080 (anslag fra 1. juli 2011).  
Beregning av tilleggspensjon: 
Full opptjeningstid    40 år
Antall år med 45 prosent  9 år
Antall år med 42 prosent31 år
9 år med pensjonsprosent 45: 
Kr 79 216 x 5,00 x 9 x 45 % =                 4040 103 kroner
31 år med pensjonsprosent 42: 
Kr 79 216 x 5,00 x 31 x 42 % =                  40  128 924  kroner
 Til sammen: (40 103+128 924) * 100 % / 1,080 =156 506  kroner
   
 Alderspensjonen etter gamle opptjeningsregler utgjør da: 
Grunnpensjon (Jens er gift og får en grunnpensjon beregnet ut fra 90 % av grunnbeløpet): 79 216 * 90 %  / 1,080 =  66 013 kroner 
 Tilleggspensjon156 506  kroner
 Pensjon i alt  222 519  kroner
Beregning av alderspensjon etter nye opptjeningsreglerDelingstallet for 1957-årskullet ved uttaksalder 67 år er 15,37 (anslag fra 1. juli 2010).
Alderspensjonen etter nye opptjeningsregler utgjør da: 
Pensjonsbeholdning: 468 144 x 40 x 18,1 % = 3 389 363 kroner
Inntektspensjon: 3 389 363 *100 % / 15,37 =220 518 kroner
Samlet pensjon:220 518  kroner
Samlet pensjon Jens er født i 1957 og får da 6/10 av pensjonen beregnet etter gamle regler og 4/10 etter nye regler. Jens' samlede pensjon blir da:     218 852 kroner * 6/10 + 220 518 kroner * 4/10 = 219 518 kroner