Kombinasjon av gamle og nye regler

Årskullene fra 1954 til og med 1962 får alderspensjonen sin beregnet etter en kombinasjon av gamle og nye opptjeningsregler. Er du født i 1954 får du beregnet 9/10 av pensjonen etter gamle regler og 1/10 etter nye regler, mens du som er født i 1962 får beregnet 1/10 etter gamle regler og 9/10 etter nye regler. Det innebærer i praksis at pensjonen din beregnes delvis etter reglene som gjelder for årskullene 1943-1953 og delvis etter reglene som gjelder for årskullene 1963 og senere. 

Beregningseksempel Jens

Jens er født i 1957 og har vært i arbeid siden 1983. Han har til sammen 40 år i arbeid med en jevn inntekt på 6 G (tilsvarer 605 000 kroner, beregnet med gjennomsnittlig grunnbeløp for 2020 på 100 853 kroner). Jens tar ut 100 prosent alderspensjon fra 67 år. Ved beregning av selve pensjonen er det lagt til grunn grunnbeløpet som gjelder fra 1. mai 2020 (101 351 kroner). 

Beregning av alderspensjon etter gamle opptjeningsregler

Pensjonsprosenten er 45 for årene fra 1983 til og med 1991 og 42 fra 1992. Videre har Jens et sluttpoengtall på 5,00. Det er gjennomsnittet av de 20 høyeste pensjonspoengene han har tjent opp. Forholdstallet for 1957-årskullet ved uttaksalder 67 år er 1,083.

 

Beregning av tilleggspensjon:  
Full opptjeningstid     40 år
Antall år med 45 prosent   9 år
Antall år med 42 prosent 31 år
9 år med pensjonsprosent 45:  

Kr 101 351 x 5,00 x 9 x 45 % /40 =   

51 309 kroner

Kr 101 351 x 5,00 x 31 x 42% /40 =   

164 949 kroner

Til sammen (51 309 + 164 949) x 100 % / 1,083 = 

199 684 kroner
   
 Alderspensjonen etter gamle opptjeningsregler utgjør da:  

Grunnpensjon (Jens er gift og får en grunnpensjon beregnet ut fra 90 % av beløpet):  101 351 x 90 % / 1,083 =          

84 225 kroner    
Tilleggspensjon      199 684 kroner
 Pensjon i alt   283 909 kroner

 

Beregning av alderspensjon etter nye opptjeningsregler

Delingstallet for 1957-årskullet er 15,46.

Alderspensjonen etter nye opptjeningsregler utgjør da:  
Pensjonsbeholdning: 605 000 x 40 x 18,1 % =  4 380 200 kroner

Inntektspensjon: 4 380 200 x 100 % / 15,46 =

283 325 kroner
Samlet pensjon: 283 325 kroner

 

Samlet pensjon Jens er født i 1957 og får da 6/10 av pensjonen beregnet etter gamle regler og 4/10 etter nye regler. Jens' samlede pensjon blir da: 

   
283 909 x 6/10 + 283 325 x 4/10 =              283 675 kroner