Alderspensjon og utland

Du kan som regel ta med deg alderspensjon til utlandet. Flytter du til utlandet er det likevel viktig at du setter deg inn i hvordan det påvirker pensjonen din og retten til helsetjenester i Norge og utlandet.

Ferie og midlertidig opphold i utlandet

Når du oppholder deg i utlandet kortere enn 12 måneder, er du fortsatt medlem i folketrygden. Du som veksler mellom å være i Norge og i utlandet, må oppholde deg i Norge i minst 6 måneder hvert kalenderår for ikke å miste medlemskapet. Det er den faktiske tiden du oppholder deg i utlandet, uavhengig av hvor du er folkeregistret, som legges til grunn når vi vurderer om du fortsatt er medlem av folketrygden.

Bosatt i utlandet

Når du skal være i utlandet i mer enn 12 måneder, anses du som bosatt i utlandet etter folketrygdlovens regler. Det samme gjelder hvis du i 2 eller flere kalenderår etter hverandre skal være i utlandet mer enn 6 måneder i året.

Du er ikke lenger medlem i folketrygden når du anses som bosatt i utlandet.

Alderspensjon ved flytting til et EØS-land eller andre land Norge har avtale med

Hvis du flytter til et EØS-land eller et annet land Norge har trygdeavtale med, kan du ta med deg alderspensjonen din. For enkelte grupper er det likevel begrensninger i retten til å få utbetalt alderspensjon i utlandet.

Dette gjelder deg som er flyktning eller deg som har pensjon beregnet med ung uføre fordel. 

De særlige fordelene i pensjonsberegningen disse gruppene kan ha, er ikke omfattet av retten til å få utbetalt pensjon etter flytting fra Norge.

Alderspensjon ved flytting til et land Norge ikke har avtale med

Hvis du er bosatt eller bosetter deg i et land som Norge ikke har trygdeavtale med, kan du ta med pensjonen din hvis du oppfyller vilkårene.

Hvis du er født før 1954 (gamle regler):

  • må du ha minst 20 års botid (faktiske perioder du har vært bosatt i Norge).
  • og har tilleggspensjon, men ikke 20 års botid, får du med deg tilleggspensjonen og grunnpensjon for like mange år som du har opptjent pensjonspoeng. Minste pensjonsnivå, særtillegg og pensjonstillegg beregnes på samme måte.

Hvis du er født etter 1963 (nye regler):

  • kan du ta med inntektspensjonen din uten krav knyttet til trygdetid (perioder du har bodd eller arbeidet i Norge).
  • kan du ta med garantipensjonen din hvis du har minst 20 års trygdetid.

Hvis du er født mellom 1954 og 1963 (gamle og nye regler):

får du med deg pensjonen etter både gamle og nye regler. Den delen som er beregnet etter gammelt regelverk får du med etter de gamle reglene og den delen som er beregnet etter de nye reglene får du med etter de nye reglene.

Uavhengig av når du er født er det begrensninger i retten til å få utbetalt alderspensjon i utlandet for enkelte grupper. Dette gjelder deg som er flyktning eller deg som har pensjon beregnet med ung uføre fordel.

De særlige fordelene i pensjonsberegningen disse gruppene kan ha, er ikke omfattet av retten til å få utbetalt pensjon etter flytting fra Norge.

Meld fra om endringer

Når du flytter til utlandet må du

  • melde fra til NAV
  • melde fra til folkeregisteret

Vi gjør oppmerksom på at du ved flytting til utlandet må kontakte Skatteetaten om reglene for skatteplikt til Norge.

Hvis du mottar pensjon og får endringer i familiesituasjon, eller ektefellen eller samboeren din får endringer i inntekten, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Du må også melde fra til NAV om du flytter tilbake til Norge.

Utbetalinger

Pensjonen utbetales som vanlig når du bor i utlandet. Du kan sjekke utbetalingsdatoer i tjenesten Dine utbetalinger.

Du kan også sjekke utbetalingene i Din pensjon. Ønsker du å endre konto, kan du gjøre det i Din pensjon.

Dekning av helsetjenester

Hvis du flytter til et annet nordisk land, får du rettigheter i det landet du bosetter deg i. Du kan da ikke være frivillig medlem i folketrygden. Hvis du flytter til et annet EØS-land, er du ikke lenger medlem i den norske folketrygden. Du kan på visse vilkår likevel få dekket medisinske utgifter. Les mer på helsenorge.no om dekning av medisinske utgifter når du flytter til et EØS-land.

Hvis du flytter til et land utenfor EØS, er du heller ikke medlem av folketrygden. Du kan likevel få dekket medisinske utgifter hvis du har frivillig medlemskap. Les mer på helsenorge.no om dekning av medisinske utgifter når du bor i et land utenfor EØS.

Hva kan du gjøre for å beholde medlemskapet i folketrygden?

Du kan søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Du får slikt medlemskap hvis du har minst 30 års samlet medlemskap i folketrygden etter fylte 16 år, hvorav minst 10 år umiddelbart før du søker. Selv om du ikke fyller disse vilkårene, kan du etter en særskilt vurdering likevel bli medlem hvis du har vært medlem i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet.

For AFP-pensjonister

Er du AFP-pensjonist og bosetter deg i annet nordisk land får du helserettigheter etter reglene i det landet du bosetter deg i. AFP-pensjonister kan også søke om frivillig medlemskap.

Les mer om

Leveattest til pensjonister i utlandet

I likhet med de fleste andre land, bruker norske trygdemyndigheter leveattester i kontrollarbeidet med pensjonsmottakere bosatt i utlandet. Dette kontrolltiltaket reduserer risikoen for feilutbetalinger i forbindelse med dødsfall. De som skal sende inn leveattest, vil motta leveattestskjema og et informasjonsbrev i posten.

Andre ytelser fra NAV

Hvis du mottar andre ytelser fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg disse ytelsene til det landet du flytter til.