Alderspensjon og utland

  • må du ha minst 20 års botid (faktiske perioder du har vært bosatt i Norge).
  • og har tilleggspensjon, men ikke 20 års botid, får du med deg tilleggspensjonen og grunnpensjon for like mange år som du har opptjent pensjonspoeng. Minste pensjonsnivå, særtillegg og pensjonstillegg beregnes på samme måte.
  • kan du ta med inntektspensjonen din uten krav knyttet til trygdetid (perioder du har bodd eller arbeidet i Norge).
  • kan du ta med garantipensjonen din hvis du har minst 20 års trygdetid.
  • melde fra til NAV
  • melde fra til folkeregisteret