Alderspensjon og utland

  • må du ha minst 20 års butid (faktiske periodar du har vore busett i Noreg).
  • og har tilleggspensjon, men ikkje 20 års butid, får du med deg tilleggspensjonen og grunnpensjon for like mange år som du har opptent pensjonspoeng. Minste pensjonsnivå, særtillegg og pensjonstillegg blir berekna på same måte.
  • kan du ta med inntektspensjonen din utan krav knytte til trygdetid (periodar du har budd eller arbeidd i Norge).
  • kan du ta med garantipensjonen din dersom du har minst 20 års trygdetid.
  • melde frå til NAV
  • melde frå til folkeregisteret