Alderspensjon for deg født mellom 1954 og 1962

Her finner du som nærmer deg pensjonsalder informasjon om hva som er viktig å tenke på, og hvordan du søker.

Alderspensjon fra folketrygden er en ordning som sikrer deg inntekt når du blir pensjonist. Alderspensjonen er fleksibel og du kan tidligst starte uttak av alderspensjon fra måneden etter du fyller 62 år. Du kan fritt kombinere arbeid og pensjon uten at pensjonen din blir redusert.

Se informasjon om heving av botidskravet og avvikling av folketrygdens særskilte bestemmelser for flyktninger.

Hvem kan få alderspensjon?

For å ha rett til alderspensjon, må du som hovedregel ha hatt pensjonsgivende inntekt og/eller ha minst 5 års trygdetid. Det vil si at du må ha bodd og/eller arbeidet i Norge. 

Når kan du ta ut alderspensjon?  

Det er opp til deg å vurdere når og hvordan du ønsker å ta ut alderspensjon, og hvor mye du vil jobbe ved siden av. Du kan ta ut alderspensjon fra måneden etter du fyller 62 år. For å ta ut alderspensjon før du har fylt 67 år, må du ha tilstrekkelig høy opptjening.

I Din pensjon kan du sjekke når du tidligst kan ta ut pensjon og sende inn elektronisk søknad.

Kombiner arbeid og alderspensjon

Du kan fritt kombinere alderspensjon med arbeid uten at pensjonen blir redusert.

Hvordan tjener du opp alderspensjon?

Fra 2010 kom det nytt regelverk for opptjening av alderspensjon i folketrygden.

Du som er født i perioden 1954 til og med 1962 vil tjene opp alderspensjon både etter gammelt og nytt regelverk.

I Din pensjon kan du beregne pensjonen din å se hvordan den vil bli fordelt på gammelt og nytt regelverk. Eksempler på beregning av pensjon.  

Har du kort botid når du fyller 67 år og er bosatt i Norge, kan du ha rett på supplerende stønad.

Pensjonen levealdersjusteres

Den opptjente pensjonen din skal fordeles på den forventede levetiden for årskullet ditt. Dette kalles levealdersjustering. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon.

Levealdersjustering for deg som er født i perioden 1954 til 1962 blir gjennomført ved hjelp av forholdstall og delingstall. Den delen av pensjonen som er beregnet etter gammelt regelverk blir levealdersjustert med forholdstall, og den delen som er beregnet etter nytt regelverk blir levealdersjustert med delingstall. Forholdstallet og delingstallet fastsettes ut fra forventet levealder for årskullet ditt.

Hva kan du få i alderspensjon?

I Din pensjon kan du beregne alderspensjonen din, se når du tidligst har mulighet til å ta ut pensjonen og se din pensjonsopptjening. Der kan du også se hvordan det blir om du kun tar ut deler av pensjonen, eller hvordan utbetalingen blir om du endrer uttakstidspunktet.

Hvor stor del av alderspensjonen du velger å ta ut, og når du tar den ut, påvirker hvor mye du får utbetalt. Du kan velge ulike uttaksgrader: 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent.

Den månedlige pensjonen blir høyere jo lenger du venter med uttaket. I tillegg kan pensjonen bli høyere hvis du fortsetter i arbeid samtidig som du tar ut pensjon. Du kan tjene opp pensjon fram til og med det året du fyller 75 år. 

Når kan du søke om alderspensjon og hvordan søker du?

Du kan starte uttak av alderspensjon fra måneden etter fylte 62 år, hvis du har høy nok opptjening. Du bør søke om pensjon cirka tre måneder før du ønsker at utbetalingen skal starte. Det er ikke mulig å søke om fleksibel alderspensjon tilbake i tid, og du har tidligst rett til alderspensjon fra måneden etter NAV mottar søknaden din.

Det er enklest å søke om pensjon elektronisk i tjenesten Din pensjon. Da får du svar i løpet av få minutter.­ Hvis vi ikke får behandlet søknaden din automatisk, får du beskjed om det. Du kan også søke om pensjon på papirblankett. Behandlingen av søknader på papir kan ta noe lenger tid.

Hvordan reguleres alderspensjonen din?

Mens du tjener opp alderspensjon, reguleres pensjonsrettighetene dine hvert år med lønnveksten i samfunnet. Når du tar ut alderspensjon, reguleres pensjonen hvert år med lønnsvekst, og pensjonen reduseres deretter med 0,75 prosent.

Hvor lenge kan du få alderspensjon?

Alderspensjonen din fra folketrygden er en livsvarig ytelse. I forbindelse med dødsfall utbetales alderspensjon til og med den måneden dødsfallet inntreffer.

Aktuelle tilleggsytelser

Hvis ektefellen, partnerne eller samboeren din dør, kan du ha rett på rettigheter etter avdøde beregnet med i alderspensjonen din. Forsørger du barn under 18 år eller ektefelle kan du ha rett på forsørgingstillegg. Tillegget omfatter barnetillegg og/eller ektefelletillegg. 

Skal du til utlandet?

Hvis du skal oppholde deg i utlandet og mottar alderspensjon fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg ytelsen.

Har du bodd eller arbeidet i utlandet, kan du ha rett til pensjon fra et annet land. Du kan lese mer om utenlandsopphold under "Internasjonalt".

Meld fra om endringer

Hvis du mottar pensjon og får endringer i familiesituasjon, planlegger opphold i utlandet, eller ektefellen eller samboeren din får endringer i inntekten, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk. Du kan sjekke utbetalingsdatoer i tjenesten Utbetalingsoversikt.

Du kan også sjekke utbetalingene i Din pensjon.