Alderspensjon for deg født i 1963 eller senere

  • For hvert år du har pensjonsgivende inntekt legges 18,1 prosent av inntekten inn i pensjonsbeholdningen din. Du tjener opp til pensjon fra første krone.
  • Sykepenger, arbeidsavklaringspengerog omsorgslønn blir også regnet som pensjonsgivende inntekt.
  • For perioder med uføretrygd blir 18,1 prosent av en antatt inntekt lagt til pensjonsbeholdningen din. Dette gjelder til og med det året du fyller 61 år.
  • For perioder med dagpenger blir 18,1 prosent av en inntekt som er lagt til grunn for fastsettelse av dagpenger lagt til pensjonsbeholdningen din.
  • Du kan også få opptjening til pensjonsbeholdningen basert på førstegangstjeneste som ble påbegynt tidligst i 2010.
  • Du kan få opptjening for ulønnet omsorgsarbeid.
  • Du kan få pensjonsopptjening fram til og med året du fyller 75 år. Hvis du fylte 13 år i 2010 eller senere kan du få opptjening fra det året du fylte/fyller 13 år. Var du 17 år eller eldre i 2010 kan du få opptjening fra det året du fylte 17 år. 
  • Årlig inntekt blir medregnet fra 1. januar året etter at fastsettingen er ferdig. Det betyr for eksempel at inntekten for 2020 først blir medregnet i pensjonen fra 1. januar 2022.