Alderspensjon for deg født i 1963 eller senere

Valg du gjør gjennom livet, er med på å påvirke din fremtidige pensjon. Her kan du lese mer om hvordan du tjener opp pensjon.

Alderspensjon fra folketrygden er en ordning som sikrer deg inntekt når du blir pensjonist. Alderspensjonen er fleksibel og du kan starte uttak av alderspensjon fra måneden etter du fyller 62 år. Du kan fritt kombinere arbeid og pensjon uten at pensjonen din blir redusert.

Se informasjon om heving av botidskravet og avvikling av folketrygdens særskilte bestemmelser for flyktninger.

Hvem kan få alderspensjon?

For å ha rett til alderspensjon må du som hovedregel ha hatt pensjonsgivende inntekt og/eller ha minst 5 års trygdetid. Det vil si at du må ha bodd og/eller arbeidet i Norge.  

Når kan du ta ut alderspensjon?

Det er opp til deg å vurdere når og hvordan du ønsker å ta ut alderspensjon, og hvor mye du vil jobbe ved siden av. Du kan ta ut alderspensjon fra måneden etter du fyller 62 år. For å ta ut alderspensjon før du har fylt 67 år, må du ha tilstrekkelig høy opptjening.

I Din pensjon kan du sjekke når du tidligst kan ta ut pensjon og sende inn elektronisk søknad.

Kombiner arbeid og alderspensjon

Du kan fritt kombinere alderspensjon med arbeid uten at pensjonen blir redusert.

Hvordan tjener du opp alderspensjon?

Opptjeningen baserer seg i hovedsak på pensjonsgivende inntekt. Samtidig kan du også få pensjonsopptjening på grunnlag av andre ytelser fra NAV, for førstegangstjeneste og for omsorgsarbeid:

  • For hvert år du har pensjonsgivende inntekt legges 18,1 prosent av inntekten inn i pensjonsbeholdningen din. Du tjener opp til pensjon fra første krone.
  • Sykepenger, arbeidsavklaringspenger og omsorgslønn blir også regnet som pensjonsgivende inntekt.
  • For perioder med uføretrygd blir 18,1 prosent av en antatt inntekt lagt til pensjonsbeholdningen din. Dette gjelder til og med det året du fyller 61 år.
  • For perioder med dagpenger blir 18,1 prosent av en inntekt som er lagt til grunn for fastsettelse av dagpenger lagt til pensjonsbeholdningen din.
  • Du kan også få opptjening til pensjonsbeholdningen basert på førstegangstjeneste som ble påbegynt tidligst i 2010.
  • Du kan få opptjening for ulønnet omsorgsarbeid.
  • Du kan få pensjonsopptjening fram til og med året du fyller 75 år. Hvis du fylte 13 år i 2010 eller senere kan du få opptjening fra det året du fylte/fyller 13 år. Var du 17 år eller eldre i 2010 kan du få opptjening fra det året du fylte 17 år. 
  • Årlig inntekt blir medregnet fra 1. januar året etter at fastsettingen er ferdig. Det betyr for eksempel at inntekten for 2020 først blir medregnet i pensjonen fra 1. januar 2022.

Du kan maksimalt få en årlig pensjonsopptjening på 18,1 prosent av 7,1 ganger grunnbeløpet (G), selv om du har opptjent pensjon på flere grunnlag.

Du kan også tjene opp pensjonsrettigheter basert på perioder du har bodd i Norge. Dette kalles trygdetid. Trygdetid gis for perioder du har bodd og/eller arbeidet i Norge fra det året du fylte 16 til og med det året du fyller 66.

Alderspensjonen fra folketrygden består av inntektspensjon og garantipensjon. Størrelsen på inntektspensjonen din er avhengig av hvor stor pensjonsbeholdning du har tjent opp.

Har du hatt lav eller ingen opptjening, vil du få en garantipensjon. Dette skal sikre at du får en pensjon som minst tilsvarer et garantipensjonsnivå. Full garantipensjon krever 40 års trygdetid. Har du kortere trygdetid, blir garantipensjonen forholdsmessig redusert.

Har du kort botid i Norge når du fyller 67 år og er bosatt i Norge, kan du ha rett på supplerende stønad.

Eksempler på beregning av pensjon. 

Pensjonen levealdersjusteres

Den opptjente pensjonen din skal fordeles på den forventede levetiden for årskullet ditt. Dette kalles levealdersjustering. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon.

Levealdersjustering blir gjennomført ved hjelp av delingstall. Delingstallet fastsettes ut fra forventet levealder for årskullet ditt.

Hva kan du få i alderspensjon?

I Din pensjon kan du beregne alderspensjonen din, se når du tidligst har mulighet til å ta ut pensjonen og se din pensjonsopptjening. Der kan du også se hvordan det blir om du kun tar ut deler av pensjonen, eller hvordan utbetalingen blir om du endrer uttakstidspunktet.

Hvor stor del av alderspensjonen du velger å ta ut, og når du tar den ut, påvirker hvor mye du får utbetalt. Du kan velge ulike uttaksgrader: 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent.  

Den månedlige pensjonen blir høyere jo lenger du venter med uttaket. I tillegg kan pensjonen bli høyere hvis du fortsetter i arbeid samtidig som du tar ut pensjon. Du kan tjene opp pensjon fram til og med det året du fyller 75 år.

Når kan du søke om alderspensjon og hvordan søker du?

Du kan starte uttak av alderspensjon fra måneden etter fylte 62 år hvis du har høy nok opptjening. Du bør søke om pensjon cirka tre måneder før du ønsker at utbetalingen skal starte. Det er ikke mulig å søke om fleksibel alderspensjon tilbake i tid, og du har tidligst rett til alderspensjon fra måneden etter NAV mottar søknaden din.

Det er enklest å søke om pensjon elektronisk i tjenesten Din pensjon. Da får du svar i løpet av få minutter.­ Hvis vi ikke får behandlet søknaden din automatisk, får du beskjed om det. Du kan også søke om pensjon på papirblankett. Behandlingen av søknader på papir kan ta noe lenger tid.

Hvordan reguleres alderspensjonen din?

Mens du tjener opp alderspensjon, reguleres pensjonsrettighetene dine hvert år med lønnveksten i samfunnet. Når du tar ut alderspensjon, reguleres pensjonen hvert år med lønnsvekst, og pensjonen reduseres deretter med 0,75 prosent.

Hvor lenge kan du få alderspensjon?

Alderspensjonen din fra folketrygden er en livsvarig ytelse. I forbindelse med dødsfall utbetales alderspensjon til og med den måneden dødsfallet inntreffer.

Til eller fra utlandet

Hvis du skal oppholde deg i utlandet og mottar alderspensjon fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg ytelsen.

Har du bodd eller arbeidet i utlandet, kan du ha rett til pensjon fra et annet land.

Meld fra om endringer

Hvis du mottar pensjon og får endringer i familiesituasjon, planlegger opphold i utlandet, eller ektefellen eller samboeren din får endringer i inntekten, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.

Du kan også sjekke utbetalingene i Din pensjon.