Alderspensjon for deg født før 1954

  • De 20 beste inntektsårene dine avgjør hvor stor pensjonen din blir.
  • Pensjonsopptjeningen din blir uttrykt gjennom pensjonspoeng. Du må ha hatt inntekt over folketrygdens grunnbeløp (G) i et kalenderår for å få pensjonspoeng. Du får ikke pensjonsopptjening før år 1967.
  • Årlig inntekt blir medregnet fra 1. januar året etter at fastsetting er ferdig. Det betyr for eksempel at inntekten for 2020 først blir medregnet i pensjonen fra 1. januar 2022.
  • Ett år med pensjonspoeng gir ett helt år med trygdetid.
  • Er du født i 1943 eller senere, kan du få opptjening for pensjonsgivende inntekt fra fylte 17 år og fram til du fyller 75 år.
  • Dagpengeruføretrygdsykepenger, arbeidsavklaringspenger og  omsorgsstønad blir også regnet som pensjonsgivende inntekt.
  • Du kan få opptjening for ulønnet omsorgsarbeid.  
  • Grunnpensjon beregnes uavhengig av tidligere arbeidsinntekt. For å få full grunnpensjon må du ha minst 40 års trygdetid (som trygdetid regnes perioder du har bodd og/eller arbeidet i Norge).
  • Tilleggspensjonen er først og fremst tjent opp gjennom den pensjonsgivende inntekten du har hatt og pensjonspoengene dine. Du må ha minst 5 år med pensjonspoeng for å ha rett til tilleggspensjon.