Alderspensjon for deg født før 1954

Her finner du informasjon til deg som har begynt å ta ut pensjon eller planlegger å ta ut.

Alderspensjon fra folketrygden er en ordning som sikrer deg inntekt når du blir pensjonist. Alderspensjonen er fleksibel og du kan starte uttak av alderspensjon fra måneden etter du fyller 62 år. Du kan fritt kombinere arbeid og pensjon uten at pensjonen din blir redusert.

Se informasjon om nye regler fra 1. januar 2021 om trygdetid og avvikling av folketrygdens særskilte bestemmelser for flyktninger.

Hvem kan få alderspensjon?

For å ha rett til alderspensjon må du som hovedregel ha minst 5 års trygdetid. Som trygdetid regnes perioder du har bodd og/eller arbeidet i Norge. 

Når kan du ta ut alderspensjon?

Det er opp til deg å vurdere når og hvordan du ønsker å ta ut alderspensjon, og hvor mye du vil jobbe ved siden av. Du kan ta ut alderspensjon fra måneden etter du fyller 62 år. For å ta ut alderspensjon før du har fylt 67 år, må du ha tilstrekkelig høy opptjening. I Din pensjon kan du sjekke når du tidligst kan ta ut pensjon og sende inn elektronisk søknad.

Kombiner arbeid og alderspensjon

Du kan fritt kombinere alderspensjon med arbeid uten at pensjonen blir redusert.

Hvordan tjener du opp alderspensjon?

Opptjeningen baserer seg i hovedsak på pensjonsgivende inntekt og botid.

Opptjening basert på pensjonsgivende inntekt:

  • De 20 beste inntektsårene dine avgjør hvor stor pensjonen din blir.
  • Pensjonsopptjeningen din blir uttrykt gjennom pensjonspoeng. Du må ha hatt inntekt over folketrygdens grunnbeløp (G) i et kalenderår for å få pensjonspoeng. Du får ikke pensjonsopptjening før år 1967.
  • Årlig inntekt blir medregnet fra 1. januar året etter at fastsetting er ferdig. Det betyr for eksempel at inntekten for 2020 først blir medregnet i pensjonen fra 1. januar 2022.
  • Ett år med pensjonspoeng gir ett helt år med trygdetid.
  • Er du født i 1943 eller senere, kan du få opptjening for pensjonsgivende inntekt fra fylte 17 år og fram til du fyller 75 år.
  • Dagpengeruføretrygdsykepenger, arbeidsavklaringspenger og  omsorgsstønad blir også regnet som pensjonsgivende inntekt.
  • Du kan få opptjening for ulønnet omsorgsarbeid.  

Du kan også tjene opp pensjonsrettigheter basert på perioder du har bodd i Norge. Dette kalles trygdetid. Trygdetid gis fra det året du fylte 16 til og med det året du fylte 66.

Hel alderspensjon krever 40 års opptjening. Har du kortere opptjening, blir alderspensjonen din forholdsmessig redusert.

Pensjonen fra folketrygden er satt sammen av grunnpensjon og tilleggspensjon.

  • Grunnpensjon beregnes uavhengig av tidligere arbeidsinntekt. For å få full grunnpensjon må du ha minst 40 års trygdetid (som trygdetid regnes perioder du har bodd og/eller arbeidet i Norge).
  • Tilleggspensjonen er først og fremst tjent opp gjennom den pensjonsgivende inntekten du har hatt og pensjonspoengene dine. Du må ha minst 5 år med pensjonspoeng for å ha rett til tilleggspensjon.

Har du hatt lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon, vil pensjonen din også bestå av et pensjonstillegg eller særtillegg. Dette skal sikre at du får en pensjon som tilsvarer et minste pensjonsnivå.

Har du kort botid i Norge når du fyller 67 år og er bosatt i Norge, kan du ha rett på supplerende stønad

Eksempler på beregning av pensjon.

Pensjonen levealdersjusteres

Den opptjente pensjonen din skal fordeles på den forventede levetiden for årskullet ditt. Dette kalles levealdersjustering. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon.

Levealdersjustering blir gjennomført ved hjelp av forholdstall.

Hvis du er født i 1942 eller tidligere blir pensjonen din ikke levealdersjustert. Det samme gjelder hvis du er født i 1943 og tok ut alderspensjon før 1. januar 2011.

Hva kan du få i alderspensjon?

I Din pensjon kan du beregne alderspensjonen din, se når du tidligst har mulighet til å ta ut pensjonen og se din pensjonsopptjening. Der kan du også se hvordan det blir om du kun tar ut deler av pensjonen, eller hvordan utbetalingen blir om du endrer uttakstidspunktet.

Hvor stor del av alderspensjonen du velger å ta ut, og når du tar den ut, påvirker hvor mye du får utbetalt. Er du født etter 1942 kan du velge ulike uttaksgrader: 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent.

Den månedlige pensjonen blir høyere jo lenger du venter med uttaket. I tillegg kan pensjonen bli høyere hvis du fortsetter i arbeid samtidig som du tar ut pensjon.  Du kan tjene opp pensjon fram til og med det året du fyller 75 år.

Når kan du søke om alderspensjon og hvordan søker du?

Du kan starte uttak av alderspensjon fra måneden etter fylte 62 år, hvis du har høy nok opptjening. Du bør søke om pensjon cirka tre måneder før du ønsker at utbetalingen skal starte. Det er ikke mulig å søke om fleksibel alderspensjon tilbake i tid, og du har tidligst rett til alderspensjon fra måneden etter NAV mottar søknaden din.

Det er enklest å søke om pensjon elektronisk i tjenesten Din pensjon. elektronisk i tjenesten Din pensjon. Da får du svar i løpet av få minutter.­ Hvis vi ikke får behandlet søknaden din automatisk, får du beskjed om det. Du kan også søke om pensjon på papirblankett. Behandlingen av søknader på papir kan ta noe lenger tid.

Se informasjon om nye regler som gjelder for søknader satt fram etter 1. januar 2021.

Hvordan reguleres alderspensjonen din?

Mens du tjener opp alderspensjon, reguleres pensjonsrettighetene dine hvert år med lønnveksten i samfunnet.

Når du tar ut alderspensjon, reguleres pensjonen hvert år med lønnsvekst, og pensjonen reduseres deretter med 0,75 prosent.

Hvor lenge kan du få alderspensjon?

Alderspensjonen din fra folketrygden er en livsvarig ytelse. I forbindelse med dødsfall utbetales alderspensjon til og med den måneden dødsfallet inntreffer.

Aktuelle tilleggsytelser

Hvis ektefellen, partneren eller samboeren din dør kan du har rett på rettigheter etter avdøde beregnet med i alderspensjonen din.

Forsørger du barn under 18 år eller ektefelle, kan du har rett på forsørgingstillegg. Tillegget omfatter barnetillegg og/eller ektefelletillegg.

Skal du til utlandet?

Hvis du skal oppholde deg i utlandet og mottar alderspensjon fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg ytelsen.

Har du bodd eller arbeidet i utlandet, kan du ha rett til pensjon fra et annet land. Du kan også lese mer om utenlandsopphold.

Meld fra om endringer

Hvis du mottar pensjon og får endringer i familiesituasjon, planlegger opphold i utlandet, eller ektefellen eller samboeren din får endringer i inntekten, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.

Du kan sjekke utbetalingsdatoer i tjenesten Utbetalingsoversikt.

Du kan også sjekke utbetalingene i Din pensjon.