Sykepenger til EØS-borgere

Er du EØS-borger, kan du ha rett til sykepenger hvis du arbeider i Norge.

Hvem kan få sykepenger?

  • Du må ha jobbet i minst fire uker. Arbeidstid i annet EØS-land regnes med.
  • Grunnen til at du ikke kan jobbe må være din egen sykdom eller skade.
  • Du taper pensjonsgivende inntekt mens du er syk. Dette er inntekt du har mottatt som lønn og betalt skatt av.
  • Inntekten din må tilsvare minst femti prosent av grunnbeløpet i folketrygden (½ G).

For å få rett til sykepenger må du levere egenmelding eller sykmelding (legeerklæring).  

Retten til sykepenger begynner den dagen arbeidsgiveren din har fått beskjed om at du er syk, derfor må du varsle arbeidsgiveren så snart som mulig. Er du syk lenger enn egenmeldingsdagene, må du kontakte lege.

Hvor mye kan du få?

Det er ulike regler for sykepenger avhengig av hva slags type arbeid du har. 

Det er bare inntekt som du har fått i Norge som legges til grunn for beregningen av sykepenger.

Er du delvis sykmeldt, har du rett til sykepenger for den delen du er syk. Sykepengene kan graderers fra 100 prosent ned til 20 prosent.

Hvor lenge kan du ha rett til sykepenger?

Du kan få sykepenger i maksimalt 52 uker. Antall uker gjelder enten du er helt eller delvis sykmeldt. Fikk du sykepenger fra et annet EØS-land før du begynte å arbeide i Norge, kan de telle med blant disse dagene.

For å få sykepenger på nytt må du ha vært helt friskmeldt i 26 uker etter at du sist fikk sykepenger fra NAV.

Hvis du fortsatt er syk og ikke kan være i arbeid når sykepengene er slutt, kan du ha rett til annen økonomisk støtte som for eksempel arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Dette må du i tilfelle søke NAV om.

Hvordan søker du om sykepenger mens du er i Norge? 

For å få digital søknad om sykepenger trenger du BankID eller annen elektronisk ID. Har du ikke slik ID, ber du legen om å få sykmeldingen på papir. Da bruker du sykmeldingens del D til å søke om sykepenger.

NAV trenger i tillegg inntektsopplysninger: 

  • Er du ansatt hos en arbeidsgiver, sender arbeidsgiveren din inntektsmelding til NAV.
  • Er du selvstendig næringsdrivende, sender du inntektsopplysninger selv. Du kan sende opplysningene fra skjemaveilederen eller i posten, til samme adresse som del D.

Sykepenger når du er på reise

Vurderer du å reise mens du er sykmeldt, er det noen ting du må sjekke på forhånd. Hvis reisen hindrer deg i å ivareta pliktene du har mens du er sykmeldt, får du ikke beholde sykepengene. Les om hva du må gjøre før du reiser.

Hvis du blir syk i et annet EØS-land

Hvis du arbeider i Norge og blir syk mens du er i et annet EØS-land, har du rett til sykepenger etter norsk lov. Du må straks gi beskjed til trygdemyndighetene i landet.

Utenlandske sykmeldinger likestilles med norske sykmeldinger og regnes som en søknad om sykepenger. I tillegg må du sende egenerklæring.  

Etter norsk lov kan det kreves legeerklæring på blankett E116 fra legen som behandler deg i EØS-landet der du er. Legen skal sende legeerklæringen til Norge umiddelbart etter legeundersøkelsen. Samtidig skal trygdemyndighetene i EØS-landet søke om sykepenger på vegne av deg på blankett E 115. 

Hit sender du papirene.

NAV Arbeid og ytelser
Postboks 6600 Etterstad
0607 Oslo

Utbetaling

Saksbehandlingen kan starte når NAV har fått søknaden, inntektsmeldingen og eventuelt egenerklæringen.

Du kan lese om saksbehandlingstider for å se når du vanligvis får pengene på konto.

Mer informasjon

Du kan ta kontakt med kontoret for internasjonale saker på telefon 21 07 37 00. Er du i Norge, kan du ringe 55 55 33 33.