Permittert

Er du permittert, kan du ha rett til økomisk støtte og hjelp til å komme i arbeid.

Sist oppdatert 25. november 2020 10:34
info

Dagpengeperioden for permitterte utvides

Perioden du kan få dagpenger som permittert utvides fra 26 til 49 uker. Mottar du dagpenger som permittert i dag, blir perioden automatisk forlenget.

Les mer om hvor lenge du kan få dagpenger.

 • Blir du permittert 1. september 2020 eller senere, får du som hovedregel lønn fra arbeidsgiveren din de 10 første dagene du er permittert.
 • Ble du permittert mellom 20. mars og 31. august 2020, får du som hovedregel lønn fra arbeidsgiveren din de 2 første dagene du er permittert. Du kan søke om lønnskompensasjon for de neste 18 dagene. Fristen for å søke er 31. desember 2020.
 • Etter perioden med lønn, vil mange permitterte ha rett til dagpenger fra NAV. Du må selv søke om dagpenger. Dette bør du gjøre så snart du har fått permitteringsvarselet.
 • Har du ikke rett til dagpenger, kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp fra NAV.

Se informasjon for deg som har søkt dagpenger.

Ble du permittert mellom 20. mars og 31. august 2020, skal du få lønnskompensasjon fra NAV. Vi utbetaler pengene automatisk til deg basert på opplysningene fra arbeidsgiveren din. Hvis arbeidsgiveren din ikke gir oss de nødvendige opplysningene, kan du selv søke NAV om lønnskompensasjon. Fristen for å søke om lønnskompensasjon er 31. desember 2020.

 1. Du må være registrert som arbeidssøker for å ha rett til dagpenger.

 2. Du får tidligst dagpenger fra dagen du både er registrert som arbeidssøker og har sendt søknad om dagpenger. Noen søknader vil bli automatisk behandlet etter informasjon du gir i søknad og på meldekort, samt fra offentlige registre.

 3. Kontroller at riktig kontonummer er registrert hos NAV.

 4. Du må sende meldekort hver 14. dag for å fortsatt være regstrert som arbeidssøker. Dette gjelder også mens du venter på svar på søknaden din.

Du kan ettersende dokumentasjon og vedlegg. På Ditt NAV kan du se om du har registrert deg som arbeidssøker, og se informasjon om at vi har mottatt søknaden din om dagpenger. Register og oppdater CVen din på arbeidsplassen.no.

Blir du permittert vil du som hovedregel måtte fylle vilkårene for dagpenger på nytt for å få rett til dagpenger. Du søker på samme måte, og NAV vurderer om vi skal gjenoppta den forrige dagpengeperioden din eller om du må fylle vilkårene for rett til dagpenger på nytt.

Har du ikke rett til dagpenger, kan du søke om økonomisk sosialhjelp.

Les mer om økonomisk sosialhjelp

Ble du permittert mellom 20. mars og 31. august 2020 skal arbeidsgiveren din som hovedregel betale deg lønn de 2 første dagene du er permittert. Deretter har du rett til lønnskompensasjon fra NAV fram til dag 20.

Du får bare lønnskompensasjon fra NAV én gang hvis du blir permittert flere ganger av samme arbeidsgiver. Les mer om lønnskompensasjon fra NAV.

Ble du permittert 1. september 2020 eller senere får du ikke lønnskompensasjon fra NAV, da får du som hovedregel 10 dager lønn fra arbeidsgiveren din.

Er du permittert fra arbeid i fiskeindustrien får du ikke lønn fra arbeidsgiveren din de første dagene du er permittert, men du kan ha rett til dagpenger fra første dag du er permittert. Da får du heller ikke lønnskompensasjon fra NAV, selv om du ble permittert mellom 20. mars og 31. august 2020.

Er du permittert fordi andre grupper av arbeidstakere er i streik ved bedriften der du er ansatt, får du ikke lønn fra arbeidsgiveren din de første dagene du er permittert, men du kan ha rett til dagpenger fra første dag du er permittert. Da får du heller ikke lønnskompensasjon fra NAV, selv om du ble permittert mellom 20. mars og 31. august 2020.

Fra 1. november er det endringer i reglene for hvem kan få dagpenger. Dette gjelder for deg som får dagpenger fra og med 1. november.

Hovedvilkår for rett til dagpenger:

 • Blir du permittert fra 1. november eller senere, må du være minst 50 % permittert.
  Får du innvilget dagpenger fra et tidspunkt før 1. november må du være minst 40 % permittert, og kravet om å være minst 50 % permittert får ikke betydning for deg. Har du flere arbeidsforhold, er det den samlede arbeidstiden din som må være redusert.
 • Arbeidsinntekten din må være redusert.
 • Før 1. november er kravet til arbeidsinntekt minst 76 013 kroner (0,75 G) siste 12 måneder, eller 228 040  kroner (2,25 G) de siste 36 måneder.
 • Fra og med 1. november 2020 er kravet til arbeidsinntekt 152 027  kroner (1,5 G) siste 12 måneder, eller 304 053  kroner (3 G) de siste 36 månedene.

  Foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger regnes også med. Inntekt som selvstendig næringsdrivende regnes ikke med. Det er foreslått at du som har vært lærling kan få dagpenger uavhengig av tidligere inntekt. Har du nylig avtjent verneplikt kan du ha rett til dagpenger uavhengig av tidligere inntekt.
 • Du må være villig til å ta imot jobbtilbud. Er du permittert delvis en kort periode er det mindre krav til at du må søke annet arbeid enn om du er permittert på heltid en lengre periode.
 • Du må som hovedregel oppholde deg i Norge og være medlem av folketrygden.
  I noen tilfeller kan du ha rett til dagpenger fra Norge selv om du ikke oppholder deg i Norge. Les mer om hvilket land du skal søke dagpenger fra og ferie og utenlandsopphold.
 • Du må være permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiveren din ikke kan påvirke.
 • Du må være under 67 år
  Du kan få dagpenger til og med den måneden du blir 67 år. Dette har sammenheng med pensjonsalder i Norge.

Se særregler nedenfor hvis du er permittert grunnet streik.

Vi bruker opplysninger fra skatteetaten.no/mineinntekter for å se om du har rett til dagpenger. Mener du opplysningene er feil, må du gi beskjed til NAV og be arbeidsgiveren din rette opplysningene.

Du har ikke rett til dagpenger hvis du er permittert på grunn av streik, lockout eller annen arbeidstvist på arbeidsplassen din, og lønns- eller arbeidsvilkårene dine antas å bli påvirket av tvisten. Blir du permittert på grunn av arbeidskonflikt ved bedriften du er ansatt i, har du bare krav på dagpenger dersom dine lønns- eller arbeidsvilkår ikke kan bli påvirket av utfallet av tvisten. Er du ansatt i et utleiefirma, kan du ha rett til dagpenger hvis du blir permittert av utleiefirmaet på grunn av streik ved den bedriften du er utleid til.

Er du selvstendig næringsdrivende, kan du søke om kompensasjon hvis du mister inntekt på grunn av koronasituasjonen. Er du frilanser, kan du velge om du søker dagpenger eller kompensasjon.

Du har som hovedregel ikke rett til dagpenger når du er under utdanning eller opplæring, men det er unntak. Les om du kan ha rett til dagpenger mens du tar utdanning eller opplæring nedenfor.

Planlegger du utdanning på et senere tidspunkt, kan du lese mer om utdanning eller opplæring for deg som har søkt eller mottar dagpenger.

Er du eneste ansatt i eget AS og permitterer deg selv mer enn 80 prosent, får du som hovedregel ikke dagpenger. Dette fordi permitteringen kan framstå som en avvikling av driften mer enn en midlertidig driftsstans. Avvikler du driften, kan du ha rett til dagpenger når oppsigelsestiden din er over.

Du kan søke forskudd på dagpenger hvis du har sendt en søknad om dagpenger. For å få forskudd må du være minst 18 år og under 67 år. I tillegg må du ha tjent nok til å ha rett til dagpenger.

Du kan søke forskudd på nytt når det har gått en måned fra forrige gang du søkte forskudd. Har du fått svar på søknaden din om dagpenger, kan du ikke lenger søke om forskudd.

Du kan ha rett til økonomisk sosialhjelp hvis du ikke har mulighet til å forsørge deg selv gjennom arbeid, egne midler eller ved andre økonomiske ytelser som du kan ha krav på.

Du har rett til hjelp fra NAV til å komme i jobb når du har registrert deg som arbeidssøker. Dette gjelder uavhengig av om du søker dagpenger eller ikke.

Ble du permittert mellom 20. mars og 31. august 2020, kan du ha rett til lønnskompensasjon. Du får lønnskompensasjon i maksimalt 18 dager. Ordningen kan dekke lønn som tilsvarer en årslønn på 608 106 kroner (6 G). Du får bare lønnskompensasjon for de dagene du ikke jobber i løpet av de første 20 dagene du er permittert. Jobber du for arbeidsgiveren din i den aktuelle perioden, reduseres lønnskompensasjonen. Fristen for å søke om lønnskompensasjon er 31. desember 2020.

Som følge av koronasituasjonen får du i en midlertidig periode mer i dagpenger. Du får:

 • 80 % av inntektene dine under 304 053 kroner (3 G)
 • 62,4 % av inntektene dine mellom 304 053 kroner (3 G) og 608 106 kroner (6 G)

Det er bestemt at den midlertidige perioden varer fram til 1. januar 2021. Regjeringen har foreslått å forlenge denne perioden fram til 31. mars 2021.

Når den midlertidige perioden er over, vil du få 62,4 % av inntektene dine på opptil 608 106 kroner (6 G). Dette er det samme som før koronasituasjonen.

Forstå regnestykket

Logg inn i NAV sin dagpengekalkulator for å se hvor mye du kan ha rett til i dagpenger.

Som nydimmitert vernepliktig kan du få 4 678 kroner per uke uavhengig av tidligere inntekt. Har du tjent over 304 053 kroner, kan du ha rett til mer. NAV beregner automatisk hva som lønner seg for deg.

Dagpenger er skattepliktige. Har du behov for å gjøre endringer på skattekortet, må du gjøre dette på skatteetaten.no.

Barnetillegg: Forsørger du barn (biologiske og/eller adoptivbarn) under 18 år kan du ha rett på barnetillegg. Barnet må være bosatt i Norge eller annet EØS-land og forsørges av deg, men barnet trenger ikke bo hos deg. Fra 1. juli 2020 får du ikke barnetillegg hvis barnet oppholder seg utenfor EØS-området i over 90 dager i løpet av en tolvmånedersperiode. Barnetillegget er på 17 kroner per barn og utbetales for fem dager i uken.

I forskudd får du 60 % av inntektene dine som tas med i beregningen av dagpenger, opptil 608 106 kroner (6 G). Forskuddet utbetales for en måned. I tillegg holder vi igjen 25 % for skatt. I søknaden får du en foreløpig beregning av hvor mye du vil få utbetalt.

I brevet du får fra NAV når du søker om dagpenger (vedtak om dagpenger i Dine saker) står det hvor lenge du maksimalt kan få dagpenger.

Perioden du kan få dagpenger som permittert utvides fra 26 til 49 uker. Mottar du dagpenger som permittert i dag, blir perioden automatisk forlenget.

Fra 1. mars 2021 innføres en ny periode på 1 uke med rett til lønn fra arbeidsgiver for alle som har mottat dagpenger i 30 uker eller mer.

Når du er permittert kan du da ha rett til følgende:

 1. Lønn fra arbeidsgiver

  De første 2 ukene av permitteringen (10 dager) får du lønn. Dette kalles arbeidsgiverperiode 1.

 2. Dagpenger

  Du får dagpenger fra NAV i 30 uker.

 3. Lønn fra arbedsgiver

  Lønn fra arbeidsgiver i 1 uke (5 dager). Dette kalles arbeidsgiverperiode 2 og det er foreslått at dette innføres fra 1.3.2021. Du får automatisk dagpenger igjen etter denne uka.

 4. Dagpenger

  Dagpenger fra NAV i 19 uker.

Vi utbetaler innen 3-5 virkedager etter at arbeidsgiveren din har meldt inn de nødvendige opplysningene til oss. Du kan kontrollere at du har registrert riktig kontonummer her.

Saksbehandlingstiden for nye søknader om dagpenger er på rundt 4 uker.

Les mer om forskudd på dagpenger.

Når du har søkt om forskudd, kommer pengene på konto innen få dager.

Du kan ha rett til en kombinasjon av sykepenger og dagpenger.

Jeg er sykmeldt og blir permittert

Mottar du AAP, har du ikke rett til dagpenger hvis du blir permittert. Blir du permittert, vil du få utbetalt mer i AAP fordi du fører færre timer med arbeid på meldekortet.

Er du helt uføretrygdet har du ikke rett til dagpenger, selv om du blir permittert.

Er du delvis uføretrygdet og blir permittert, kan du ha rett til en kombinasjon av dagpenger og uføretrygd. Hvis du kan jobbe minst 30 prosent, kan du ha rett til dagpenger. Dette er et unntak fra hovedregelen om å kunne jobbe minst 50 prosent for å ha rett til dagpenger.

Alderspensjon fra folketrygden og avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor har ikke betydning for retten din til dagpenger. Du kan ha rett til dagpenger til og med den måneden du fyller 67 år.

Har du pensjon fra andre ordninger, kan det ha betydning for retten til dagpenger.

Du kan ha rett til en kombinasjon av foreldrepenger og dagpenger hvis du blir permittert.

Permitteringen påvirker ikke foreldrepengene dine. Du ha rett til dagpenger for den delen du er arbeidssøker, dersom arbeidstiden din er redusert med minst 40 prosent. I tillegg må du kunne jobbe i minst halv stilling.

Har du søkt om dagpenger, må du gi beskjed hvis situasjonen din endrer seg. Se mer informasjon på siden for deg som har søkt om dagpenger.

Når du sier opp selv vil du som hovedregel ikke få utbetalt dagpenger de 12 første ukene i dagpengeperioden. Det er likevel viktig at du søker dagpenger fra første dag du er arbeidsledig og sender meldekort hver 14. dag, for at du ikke skal tape dager med rett til dagpenger.

Perioden du ikke får dagpenger kalles forlenget ventetid. Ventetiden starter fra samme dato som du får innvilget dagpenger.

Hvis du sier opp selv eller selv er ansvarlig for at du mistet jobben flere ganger i løpet av 12 måneder, øker ventetiden til 26 uker.

Arbeidsgiver kan permittere deg dersom bedriften i en periode er uten arbeid. Arbeidsgiver må varsle både deg og NAV om permittering minst før permitteringen starter. Du er fremdeles ansatt i bedriften, men ikke i vanlig arbeid. Arbeidsgiveren din kan be deg komme tilbake på kort varsel, og du skal da få lønn for den tiden du arbeider.

Når ansatte permitteres, fordeles kostnadene mellom bedriften og staten. Bedriften betaler deg lønn de 10 første dagene. Deretter kan du ha rett til dagpenger.

Vi skiller mellom helt og delvis permitterte. Er du helt permittert, arbeider du ikke. Er du delvis permittert, arbeider du enten kortere dager eller færre dager.

Får du lønn av arbeidsgiveren din når du er permittert, er du i praksis delvis permittert fordi du får lønn for arbeid. Hvis du for eksempel får utbetalt 30 prosent av den vanlige lønnen din, vil du være 70 prosent permittert. Da reduseres dagpengene dine.