Permittert

Er du permittert, kan du ha rett til økomisk støtte og hjelp til å komme i arbeid.

Sist oppdatert 14. august 2020 13:40
 • Du får som hovedregel lønn fra arbeidsgiveren din de 2 første dagene du er permittert. Deretter får du 18 dager med lønnskompensasjon fra NAV. Arbeidsgiveren din skal søke om dette for deg.
 • Etter perioden med lønn, vil mange permitterte ha rett til dagpenger fra NAV. Du må selv søke om dagpenger. Dette bør du gjøre så snart du har fått permitteringsvarselet.
 • Du kan også søke om forskudd på dagpenger mens du venter på svar på søknaden din.
 • Har du ikke rett til dagpenger, kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp fra NAV.

Se informasjon for deg som har søkt dagpenger.

Du som er permittert trenger ikke å søke om lønnskompensasjon. Vi utbetaler pengene til deg basert på opplysningene fra arbeidsgiveren din. Saken din blir automatisk behandlet.

Hvis en arbeidsgiver ikke gir oss de nødvendige opplysningene, kan du selv søke NAV om lønnskompensasjon

Du får tidligst dagpenger fra dagen du både er registrert som arbeidssøker og har sendt søknad om dagpenger.

Slik søker du om dagpenger:

 1. Send meldekort hver 14. dag (også mens du venter på svar på søknaden din)

Du kan ettersende dokumentasjon og vedlegg.

Du kan logge deg inn på Ditt NAV for å se at du er registrert som arbeidssøker. Der ligger det også informasjon om at vi har mottatt din søknad om dagpenger. Du kan registrere CVen din og oppdatere denne på arbeidsplassen.no.

For å få forskudd på dagpenger, må du:

 1. Først søke om dagpenger ved hjelp av digital søknad (ikke papirsøknad)

Du kan søke forskudd på nytt når det har gått en måned fra forrige gang du søkte forskudd. Har du fått svar på søknaden din om dagpenger, kan du ikke lenger søke om forskudd.

Les mer om forskudd på dagpenger her.

Har du ikke rett til dagpenger, kan du søke om økonomisk sosialhjelp

Les mer om økonomisk sosialhjelp

Fra 20 mars ble det bestemt at arbeidsgiveren din som hovedregel skal betale deg lønn de 2 første dagene du er permittert. Fra og med 1. september 2020 øker arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering fra 2 til 10 dager.

Er du permittert fra arbeid i fiskeindustrien, får du ikke lønn fra arbeidsgiveren din de første dagene du er permittert, men du kan ha rett til dagpenger fra første dag du er permittert.

Har du rett til lønn fra arbeidsgiveren din de første dagene du er permittert, har du også rett til lønnskompensasjon fra NAV fram til dag 20. Du får bare lønnskompensasjon for de dagpene du ikke jobber i løpet av de første 20 dagene du er permittert.

Har du hatt rett til lønn fra arbeidsgiver i 15 dager før 20. mars, har du ikke rett til lønnskompensasjonen fra NAV.

Du kan få lønnskompensasjon fra NAV selv om du ikke har rett til dagpenger.

Les mer om lønnskompensasjon fra NAV.

Etter dagene med lønn fra arbeidsgiveren din og lønnskompensasjon fra NAV, kan du ha rett til dagpenger.

Hovedvilkår for rett til dagpenger:

 • Du må være minst 40 % permittert.
  Har du flere arbeidsforhold, må den samlede arbeidstiden din være redusert med minst 40 %.
 • Arbeidsinntekten din må være redusert.
 • Du må ha hatt arbeidsinntekt på minst 74 894 kroner (0,75 G) det siste året, eller 224 681 kroner (2,25 G) de 3 siste årene.
  Foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger regnes også med. Inntekt som selvstendig næringsdrivende regnes ikke med. Har du nylig avtjent verneplikt eller er lærling, kan du ha rett til dagpenger uavhengig av tidligere inntekt.
 • Du må være villig til å ta imot jobbtilbud.
 • Du må som hovedregel oppholde deg i Norge og være medlem av folketrygden.
  I noen tilfeller kan du ha rett til dagpenger fra Norge selv om du ikke oppholder deg i Norge. Les mer om hvilket land du skal søke dagpenger fra og ferie og utenlandsopphold.
 • Du må være permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiveren din ikke kan påvirke.

Se særregler hvis du er permittert grunnet streik.

Du har ikke rett til dagpenger hvis du er permittert på grunn av streik, lockout eller annen arbeidstvist på arbeidsplassen din, og lønns- eller arbeidsvilkårene dine antas å bli påvirket av tvisten.

Vi bruker opplysninger fra skatteetaten.no/mineinntekter for å se om du har rett til dagpenger. Mener du opplysningene er feil, må du gi beskjed til NAV og be arbeidsgiveren din rette opplysningene.

Er du selvstendig næringsdrivende, kan du søke om kompensasjon hvis du mister inntekt på grunn av koronasituasjonen. Er du frilanser, kan du velge om du søker dagpenger eller kompensasjon.

Du har som hovedregel ikke rett til dagpenger når du er under utdanning eller opplæring, men det er unntak. Du bør derfor søke om dagpenger på vanlig måte når du er under utdanning eller opplæring, så vil vi vurdere om utdanningen din kan kombineres med dagpenger.

Planlegger du utdanning på et senere tidspunkt, kan du lese mer om utdanning eller opplæring for deg som har søkt eller mottar dagpenger.

Er du eneste ansatt i eget AS og permitterer deg selv mer enn 80 prosent, får du som hovedregel ikke dagpenger. Dette fordi permitteringen kan framstå som en avvikling av driften mer enn en midlertidig driftsstans. Avvikler du driften, kan du ha rett til dagpenger når oppsigelsestiden din er over.

Du kan søke forskudd på dagpenger hvis du har sendt en søknad om dagpenger. For å få forskudd må du være minst 18 år og under 67 år. I tillegg må du ha tjent nok til å ha rett til dagpenger.

Du kan søke forskudd på nytt når det har gått en måned fra forrige gang du søkte forskudd. Har du fått svar på søknaden din om dagpenger, kan du ikke lenger søke om forskudd.

Du kan ha rett til økonomisk sosialhjelp hvis du ikke har mulighet til å forsørge deg selv gjennom arbeid, egne midler eller ved andre økonomiske ytelser som du kan ha krav på.

Du har rett til hjelp fra NAV til å komme i jobb når du har registrert deg som arbeidssøker. Dette gjelder uavhengig av om du søker dagpenger eller ikke.

Du får lønnskompensasjon i maksimalt 18 dager. Ordningen kan dekke lønn som tilsvarer en årslønn på 599 148 kroner (6 G). Jobber du for arbeidsgiveren din i den aktuelle perioden, reduseres lønnskompensasjonen.

Logg inn i NAV sin dagpengekalkulator for å se hvor mye du kan ha rett til i dagpenger.

I svaret fra NAV står det hvor lenge du kan få dagpenger. Som permittert kan du få dagpenger i inntil 26 uker.

  Under koronasituasjonen kan du få summen av:

  • 80 % av inntektene dine under 299 574 kroner (3 G)
  • 62,4 % av inntektene dine mellom 299 574 kroner (3 G) og 599 148 kroner (6 G)

  Når koronasituasjoen er over, vil du kun få 62,4 % av inntektene dine.

  Forstå regnestykket

  Har du hatt verneplikt eller er lærling, er det egne regler for hvor mye du kan få i dagpenger.

  Dagpenger er skattepliktige. Har du behov for å gjøre endringer på skattekortet, må du gjøre dette på skatteetaten.no.

  Er du selv ansvarlig for at du mistet jobben din, vil du som hovedregel ikke få utbetalt dagpenger de 12 første ukene i dagpengeperioden. Dette kalles forlenget ventetid. Dette gjelder hvis du har sluttet eller sagt opp arbeidet uten rimelig grunn, eller er avskjediget eller oppsagt fra stillingen din på grunn av forhold som du selv er skyld i. Ventetiden starter fra samme dato som du får innvilget dagpenger. Hvis du får arbeid, er syk, eller har annen aktivitet som ellers ville ført til at du ikke fikk dagpenger i en gitt periode, blir ventetiden tilsvarende forlenget.

  Hvis dette skjer flere ganger i løpet av 12 måneder, øker ventetiden til 26 uker.

  Du må likevel søke dagpenger fra første dag du er arbeidsledig og sende meldekort hver 14. dag.

  Barnetillegg: Forsørger du barn (biologiske og/eller adoptivbarn) under 18 år kan du ha rett på barnetillegg. Barnet må være bosatt i Norge eller annet EØS-land og forsørges av deg, men barnet trenger ikke bo hos deg. Fra 1. juli 2020 får du ikke barnetillegg hvis barnet oppholder seg utenfor EØS-området i over 90 dager i løpet av en tolvmånedersperiode. Barnetillegget er på 17 kroner per barn og utbetales for fem dager i uken.

  I forskudd får du 60 % av inntektene dine som tas med i beregningen av dagpenger, opptil 599 148 kroner (6 G). Forskuddet utbetales for en måned. I tillegg holder vi igjen 25 % for skatt. I søknaden får du en foreløpig beregning av hvor mye du vil få utbetalt.

  Vi utbetaler innen 3-5 virkedager etter at arbeidsgiveren din har meldt inn de nødvendige opplysningene til oss.

  Du kan kontrollere at du har registrert riktig kontonummer her.

  Les mer om lønnskompensasjon til permitterte.

  Vi har dessverre lengre saksbehandlingstid på grunn av koronasituasjonen. Søknadene blir behandlet fortløpende, men det har vært en voldsom økning i antall søknader som følge av alle permitteringene.

  Med bakgrunn i den store mengden søknader prioriterer vi å behandle søknader fra de som fortsatt er arbeidsledige eller permitterte. Hvis du er tilbake i jobb, vil din søknad bli behandlet i september 2020.

  Vi gjør alt vi kan for å redusere saksbehandlingstiden ved å øke antall ansatte som behandler dagpengesaker, men opplæring tar tid og en del av sakene er mer krevende å behandle enn vi hadde håpet. Vi forventer innen utgangen av august 2020 å kunne saksbehandle søknader om dagpenger under permittering i løpet av 4 uker. 

  Når du har søkt om forskudd, kommer pengene på konto innen få dager.

  Mottar du AAP, har du ikke rett til dagpenger hvis du blir permittert.

  Blir du permittert, vil du få utbetalt mer i AAP fordi du fører færre timer med arbeid på meldekortet.

  Er du helt uføretrygdet har du ikke rett til dagpenger, selv om du blir permittert.

  Er du delvis uføretrygdet og blir permittert, kan du ha rett til en kombinasjon av dagpenger og uføretrygd.

  Når du er delvis uføretrygdet, kan du ha rett til dagpenger hvis du kan jobbe minst 30 prosent. Dette er et unntak fra hovedregelen om å kunne jobbe minst 50 prosent for å ha rett til dagpenger.

  Du kan ha rett til dagpenger til og med den måneden du fyller 67 år.

  Alderspensjon fra folketrygden og avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor har ikke betydning for retten din til dagpenger.

  Har du pensjon fra andre ordninger, kan det ha betydning for retten til dagpenger.

  Du kan ha rett til en kombinasjon av foreldrepenger og dagpenger hvis du blir permittert.

  Permitteringen påvirker ikke foreldrepengene dine. For den delen du er arbeidssøker kan du ha rett til dagpenger dersom arbeidstiden din er redusert med minst 40 prosent. I tillegg må du kunne jobbe i minst halv stilling.

  Har du søkt om dagpenger, må du gi beskjed hvis situasjonen din endrer seg. Se mer informasjon på siden for deg som har søkt om dagpenger.

  Arbeidsgiver kan permittere deg dersom bedriften i en periode er uten arbeid. Arbeidsgiver må varsle både deg og NAV om permittering minst før permitteringen starter. Du er fremdeles ansatt i bedriften, men ikke i vanlig arbeid. Arbeidsgiveren din kan be deg komme tilbake på kort varsel, og du skal da få lønn for den tiden du arbeider.

  Når ansatte permitteres, fordeles kostnadene mellom bedriften og staten. Bedriften betaler deg lønn de to første dagene. Staten har så ansvar for å sikre lønnen din for dag 3-20. Deretter kan du ha rett til dagpenger.

  Vi skiller mellom helt og delvis permitterte. Er du helt permittert, arbeider du ikke. Er du delvis permittert, arbeider du enten kortere dager eller færre dager.

  Får du lønn av arbeidsgiveren din når du er permittert, er du i praksis delvis permittert fordi du får lønn for arbeid. Hvis du for eksempel får utbetalt 30 prosent av den vanlige lønnen din, vil du være 70 prosent permittert. Da reduseres dagpengene dine.

  Du ser kanskje ikke på deg selv som arbeidssøker dersom du er permittert på grunn av koronasituasjonen, men for å ha rett til dagpenger må du likevel være registrert som arbeidssøker.

  Som permittert er ikke kravet om at du må søke annet arbeid like strengt som for helt arbeidsledige, men du må være villig til å ta imot kortvarige jobbtilbud i permitteringsperioden. Er du permittert delvis en kort periode er det mindre krav til at du må søke annet arbeid enn om du er permittert på heltid en lengre periode.

  Du må opprettholde registreringen din ved å sende meldekort hver 14. dag.

  For å få dagpenger må du være reell arbeidssøker. I søknaden om dagpenger skal du derfor svare på spørsmål som viser NAV at du er villig til å ta imot tilbud om arbeid og arbeidsmarkedstiltak i den perioden du er uten arbeid på grunn av permitteringen.

  Under koronakrisen er du midlertidig fritatt for aktivitetsplikt dersom aktiviteten medfører fare for smitte. NAV følger rådene fra Folkehelseinstituttet når det vurderes om aktiviteten medfører risiko for smitte. Du må i søknaden din krysse av for at du er villig til å ta arbeid og tiltak. Det er bare hensyn til smittevern som gir deg rimelig grunn til å takke nei til arbeid eller tiltak.