Permittert

Er du permittert, kan du ha rett til økomisk støtte og hjelp til å komme i arbeid.

Sist oppdatert 13. juli 2020 12:49
 • Du får som hovedregel lønn fra arbeidsgiveren din de 2 første dagene du er permittert. Deretter får du 18 dager med lønnskompensasjon fra NAV. Arbeidsgiveren din skal søke om dette for deg.
 • Etter perioden med lønn, vil mange permitterte ha rett til dagpenger fra NAV. Du må selv søke om dagpenger. Dette bør du gjøre så snart du har fått permitteringsvarselet.
 • Du kan også søke om forskudd på dagpenger mens du venter på svar på søknaden din.
 • Har du ikke rett til dagpenger, kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp fra NAV.

Du som er permittert trenger ikke å søke om lønnskompensasjon. Vi utbetaler pengene til deg basert på opplysningene fra arbeidsgiveren din. Saken din blir automatisk behandlet.

Hvis en arbeidsgiver ikke gir oss de nødvendige opplysningene, kan du selv søke NAV om lønnskompensasjon

Du bør søke om dagpenger når du mottar varselet om permittering. Du får tidligst dagpenger fra dagen du både er registrert som arbeidssøker og har sendt søknad om dagpenger.

Slik søker du om dagpenger:

 1. Registrer deg som arbeidssøker
 2. Søk dagpenger
 3. Send meldekort hver 14. dag (også mens du venter på svar på søknaden din)
 4. Kontroller at riktig kontonummer er registrert hos NAV

Du kan ettersende dokumentasjon og vedlegg.

Se også informasjon for deg som har søkt dagpenger.

For å få forskudd på dagpenger, må du:

 1. Først søke om dagpenger
 2. Søke om forskudd

Søk om økonomisk sosialhjelp

Fra 20 mars ble det bestemt at arbeidsgiveren din som hovedregel skal betale deg lønn de 2 første dagene du er permittert. Fra og med 1. september 2020 øker arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering fra 2 til 10 dager.

Er du permittert fra arbeid i fiskeindustrien, får du ikke lønn fra arbeidsgiveren din de første dagene du er permittert, men du kan ha rett til dagpenger fra første dag du er permittert.

Har du rett til lønn fra arbeidsgiveren din de første dagene du er permittert, har du også rett til lønnskompensasjon fra NAV fram til dag 20. Du får bare lønnskompensasjon for de dagpene du ikke jobber i løpet av de første 20 dagene du er permittert.

Har du hatt rett til lønn fra arbeidsgiver i 15 dager før 20. mars, har du ikke rett til lønnskompensasjonen fra NAV.

Du kan få lønnskompensasjon fra NAV selv om du ikke har rett til dagpenger.

Les mer om lønnskompensasjon fra NAV.

Etter dagene med lønn fra arbeidsgiveren din og lønnskompensasjon fra NAV, kan du ha rett til dagpenger.

Hovedvilkår for rett til dagpenger:

 • Du må være minst 40 % permittert. Har du flere arbeidsforhold, må den samlede arbeidstiden din være redusert med minst 40 %.
 • Du må ha hatt arbeidsinntekt på minst 74 894 kroner (0,75 G) det siste året, eller 224 681 kroner (2,25 G) de siste 3 årene. Foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger regnes også med.
 • Du må være villig til å ta imot jobbtilbud.
 • Du må være medlem av folketrygden og oppholde deg i Norge.
 • Du må være permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiveren din ikke kan påvirke.

Det finnes unntak fra hovedreglene for deg som er:

Arbeidsinntekt fra eget AS kan gi rett til dagpenger.

Er du eneste ansatt i eget AS og permitterer deg selv mer enn 80 prosent, får du som hovedregel ikke dagpenger. Dette fordi permitteringen kan framstå som en avvikling av driften mer enn en midlertidig driftsstans. Avvikler du driften, kan du ha rett til dagpenger når oppsigelsestiden din er over.

Har du oppholdstillatelse i Norge som faglært, har du under normale omstendigheter ikke rett til dagpenger fordi du ikke har lov til å ta imot ethvert jobbtilbud under permitteringsperioden.

I forbindelse med koronasituasjonen er det gjort et midlertidig unntak fra disse reglene. I perioden fra 4. mai 2020 og frem til 31. oktober 2020 vil permitterte faglærte utlendinger som oppholder seg i Norge med oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-1 eller § 6-11a annet ledd, ha rett til dagpenger.

Det er også gjort unntak fra hovedregelen om at du ikke kan innvilges fra en tidligere dato enn du søker dagpenger.

Du kan se hva slags oppholdstillatelse du har på udi.no.

Dagpenger kan ikke utbetales etter at oppholdstillatelsen er utløpt, med mindre ny søknad om oppholdstillatelse er til behandling hos utlendingsmyndighetene.

I noen tilfeller kan du ha rett til dagpenger fra Norge selv om du ikke oppholder deg i Norge. Les mer om hvilket land du skal søke dagpenger (arbeidsledighetstrygd) fra.

Vi tar utgangspunkt i opplysninger fra skatteetaten.no/mineinntekter. Mener du at inntektsopplysningene er feil, må du be arbeidsgiveren din rette disse og gi beskjed til NAV.

Du kan søke forskudd på dagpenger hvis du har sendt en søknad om dagpenger. For å få forskudd må du være minst 18 år og under 67 år. I tillegg må du ha tjent nok til å ha rett til dagpenger. Det er en egen inngang til søknaden for deg som er lærling.

Du kan søke forskudd på nytt når det har gått en måned fra forrige gang du søkte forskudd. Har du fått svar på søknaden din om dagpenger, kan du ikke lenger søke om forskudd.

Du kan ha rett til økonomisk sosialhjelp hvis du ikke har mulighet til å forsørge deg selv gjennom arbeid, egne midler eller ved andre økonomiske ytelser som du kan ha krav på.

Du har rett til hjelp fra NAV til å komme i jobb når du har registrert deg som arbeidssøker. Dette gjelder uavhengig av om du søker dagpenger eller ikke.

Du kan som en midlertidig ordning ta utdanning eller opplæring mens du mottar dagpenger hvis du ikke får støtte av lånekassen.

Du får lønnskompensasjon i maksimalt 18 dager. Ordningen kan dekke lønn som tilsvarer en årslønn på 599 148 kroner (6 G). Jobber du for arbeidsgiveren din i den aktuelle perioden, reduseres lønnskompensasjonen.

Logg inn i NAV sin dagpengekalkulator for å se hvor mye du kan ha rett til i dagpenger.

Under koronasituasjonen kan du få summen av:

 • 80 % av inntektene dine under 299 574 kroner (3 G)
 • 62,4 % av inntektene dine mellom 299 574 kroner (3 G) og 599 148 kroner (6 G)

Forstå regnestykket

Når koronasituasjoen er over, vil du kun få 62,4 % av inntektene dine.

NAV ser på inntekter du har hatt de siste 12 månedene eller i gjennomsnitt av de siste 36 månedene. Vi tar ikke med inntekter over 599 148 kroner (6G) per periode på 12 måneder.

Disse inntektene tas med i beregningen av dagpenger: lønnsinntekt som arbeidstaker, sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger, svangerskapspenger, foreldrepenger ved fødsel og adopsjon og dagpenger.

Disse inntektene tas ikke med i beregningen av dagpenger: næringsinntekt, arbeidsavklaringspenger, pensjon og engangsstønad ved fødsel.

Barnetillegg: Forsørger du barn (biologiske og/eller adoptivbarn) under 18 år kan du ha rett på barnetillegg. Barnet må være bosatt i Norge eller annet EØS-land og forsørges av deg, men barnet trenger ikke bo hos deg. Fra 1. juli 2020 får du ikke barnetillegg hvis barnet oppholder seg utenfor EØS-området i over 90 dager i løpet av en tolvmånedersperiode. Barnetillegget er på 17 kroner per barn og utbetales for fem dager i uken.

Er du selv ansvarlig for at du mistet jobben din, vil du som hovedregel ikke få utbetalt dagpenger de 12 første ukene i dagpengeperioden. Dette kalles forlenget ventetid. Les mer under når du selv har ansvaret for at du er arbeidsledig.

Du må likevel søke dagpenger fra første dag du er arbeidsledig og sende meldekort hver 14. dag.

I forskudd får du 60 % av inntektene dine som tas med i beregningen av dagpenger, opptil 599 148 kroner (6 G). Forskuddet utbetales for en måned. I tillegg holder vi igjen 25 % for skatt. I søknaden får du en foreløpig beregning av hvor mye du vil få utbetalt.

Vi utbetaler innen 3-5 virkedager etter at arbeidsgiveren din har meldt inn de nødvendige opplysningene til oss.

Du kan kontrollere at du har registrert riktig kontonummer her.

Les mer om lønnskompensasjon til permitterte.

Vi har dessverre lengre saksbehandlingstid på grunn av koronasituasjonen. Søknadene blir behandlet fortløpende, men det har vært en voldsom økning i antall søknader som følge av alle permitteringene.

Med bakgrunn i den store mengden søknader prioriterer vi å behandle søknader fra de som fortsatt er arbeidsledige eller permitterte. Hvis du er tilbake i jobb, vil din søknad bli behandlet i september 2020.

Vi gjør alt vi kan for å redusere saksbehandlingstiden ved å øke antall ansatte som behandler dagpengesaker, men opplæring tar tid og en del av sakene er mer krevende å behandle enn vi hadde håpet. Vi forventer innen utgangen av august 2020 å kunne saksbehandle søknader om dagpenger under permittering i løpet av 4 uker. 

Når du har søkt om forskudd, kommer pengene på konto innen få dager.

Jeg er sykmeldt og blir permittert

Mottar du AAP, har du ikke rett til dagpenger hvis du blir permittert.

Blir du permittert, vil du få utbetalt mer i AAP fordi du fører færre timer med arbeid på meldekortet.

Er du helt uføretrygdet har du ikke rett til dagpenger, selv om du blir permittert.

Er du delvis uføretrygdet og blir permittert, kan du ha rett til en kombinasjon av dagpenger og uføretrygd.

Når du er delvis uføretrygdet, kan du ha rett til dagpenger hvis du kan jobbe minst 30 prosent. Dette er et unntak fra hovedregelen om å kunne jobbe minst 50 prosent for å ha rett til dagpenger.

Du kan ha rett til dagpenger til og med den måneden du fyller 67 år.

Alderspensjon fra folketrygden og avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor har ikke betydning for retten din til dagpenger.

Har du pensjon fra andre ordninger, kan det ha betydning for retten til dagpenger.

Du kan ha rett til en kombinasjon av foreldrepenger og dagpenger hvis du blir permittert.

Permitteringen påvirker ikke foreldrepengene dine. For den delen du er arbeidssøker kan du ha rett til dagpenger dersom arbeidstiden din er redusert med minst 40 prosent. I tillegg må du kunne jobbe i minst halv stilling.

Har du søkt om dagpenger, må du gi beskjed hvis situasjonen din endrer seg. Se mer informasjon på siden for deg som har søkt om dagpenger.

Arbeidsgiver kan permittere deg dersom bedriften i en periode er uten arbeid. Arbeidsgiver må varsle både deg og NAV om permittering minst før permitteringen starter. Du er fremdeles ansatt i bedriften, men ikke i vanlig arbeid. Arbeidsgiveren din kan be deg komme tilbake på kort varsel, og du skal da få lønn for den tiden du arbeider.

Når ansatte permitteres, fordeles kostnadene mellom bedriften og staten. Bedriften betaler deg lønn de to første dagene. Staten har så ansvar for å sikre lønnen din for dag 3-20. Deretter kan du ha rett til dagpenger.

Vi skiller mellom helt og delvis permitterte. Er du helt permittert, arbeider du ikke. Er du delvis permittert, arbeider du enten kortere dager eller færre dager.

Får du lønn av arbeidsgiveren din når du er permittert, er du i praksis delvis permittert fordi du får lønn for arbeid. Hvis du for eksempel får utbetalt 30 prosent av den vanlige lønnen din, vil du være 70 prosent permittert. Da reduseres dagpengene dine.

Du ser kanskje ikke på deg selv som arbeidssøker nå når du er permittert på grunn av koronasituasjonen, men for å ha rett til dagpenger må du likevel være registrert som arbeidssøker.

Som permittert er ikke kravet om at du må søke annet arbeid like strengt som for helt arbeidsledige, men du må være villig til å ta imot kortvarige jobbtilbud i permitteringsperioden.

Du må opprettholde registreringen din ved å sende meldekort hver 14. dag.

Du er fritatt for aktivitetsplikt, men skal krysse av på at du villig til å ta arbeid i hele landet. Du bør også svare «ja» på alle spørsmål under reell arbeidssøker, selv om det fremstår merkelig i situasjonen vi nå står i.

Du må legge ved permitteringsvarsel til søknaden om dagpenger.

 • Varselet skal inneholde
  Informasjon om permitteringens årsak, varslingsdato, dato for iverksettelse og permitteringens lengde, hvem som blir permittert, og om det er hel eller delvis permittering.
 • I tillegg ber vi arbeidsgiver oppgi følgende i varselet
  • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI)
  • Den permitteres stillingsstørrelse
  • Når den permitterte ble ansatt i bedriften.

   Dersom permitteringsvarselet inneholder denne informasjonen, vil dette som hovedregel være tilstrekkelig for å kunne behandle søknaden din om dagpenger.

Har du arbeidsavtalen din eller annen relevant dokumentasjon for din søknad lett tilgjengelig, anbefaler vi at du legger det ved.

Du kan ettersende dokumentasjon.

Ja, dagpenger er skattepliktige. Er det behov for å gjøre endringer på skattekortet, må du gjøre dette på skatteetaten.no. NAV vil hente ditt skattekort før vi utbetaler dagpenger.

Du kan logge deg inn på Ditt NAV for å se at du er registrert som arbeidssøker. Der ligger det også informasjon om at vi har mottatt din søknad om dagpenger. CVen du har registrert finner du på arbeidsplassen.no

Les mer om lønnskompensasjon til permitterte

Les mer om forskudd på dagpenger

Du kan også se om du finner det du leter etter i NAV sin korona-veiviser.