Omsorgsstønad er en kommunal, økonomisk kompensasjon til personer som utfører omsorgsoppgaver som ellers ville vært utført av kommunen.

Omsorgsstønad er pensjonsgivende og skattepliktig inntekt og vil ofte påvirke beregningen av ytelsene NAV utbetaler. Se mer om hver enkelt ytelse nedenfor.