Ferie og feriepenger

Noen ytelser fra NAV gir rett til ferie og/eller feriepenger. Her kan du se om det gjelder deg og hva du må gjøre hvis du skal på ferie.

Før du leser, se gjerne vår video om feriepenger (vimeo.com)

Hvis du skal til utlandet

Skal du til utlandet og mottar penger fra NAV, gjelder egne regler. Reglene varierer avhengig av hvor du skal reise eller oppholde deg. Se også Ferieloven

Hvem har rett til feriepenger?

 • arbeidstakere
 • vernepliktige
 • sjømenn
 • fiskere som lignes som arbeidstakere.

Hvem har ikke rett til feriepenger?

 • selvstendig næringsdrivende
 • frilansere
 • pensjonister
 • de som får sykepenger etter § 8-47 som midlertidig har vært ute av inntektsgivende arbeid
 • arbeidsløse
 • fiskere som lignes som næringsdrivende

Hvis du mottar dagpenger, kan du lese om ferie og feriepenger.

Trekkes det skatt på feriepenger fra NAV

Dersom du har rett til feriepenger på din ytelse, trekkes det ikke skatt. Merk at dersom du har bedt om et tilleggstrekk/frivillig skattetrekk, så trekkes dette også av feriepengene dine.

Arbeidsavklaringspenger og ferie

Du har ikke rett til arbeidsavklaringspenger når du har ferie. Du kan likevel ta ferie uten trekk i utbetaling, hvis aktivitetene du har avtalt med NAV kan gjennomføres som planlagt. Hvis NAV ikke har noen aktuelle aktiviteter for deg i perioden, er du å anse som tilgjengelig for NAV. Da skal du ikke føre fravær på meldekortet, og vil få utbetalt arbeidsavklaringspenger som normalt. 

Hvis du har ferie og dermed ikke er tilgjengelig for NAV, skal du føre dette under spørsmål 4 om ferie eller fravær på meldekortet når du      
 • tar fri / har fravær fra planlagte aktiviteter du har avtalt med NAV. Selv om det kan oppstå pauser i aktivitetsplanen, skal du likevel være tilgjengelig for andre tiltak, som sommerjobb, praksisplass eller annen type oppfølging. 
 • tar fri, og ikke ønsker å være tilgjengelig for NAV en periode. Det gjelder også hvis du reiser bort i Norge og/ eller utlandet. Disse tilfellene regnes som fravær, og du har ikke krav på arbeidsavklaringspenger.         
Hvis du reiser til utlandet uten at du avvikler lovbestemt ferie, gjelder det egne regler for opphold innenfor EU/EØS-området og utenfor EU/EØS-området. Les mer om fravær på grunn av sykdom eller ferie (AAP).       
 
Ta kontakt med NAV på telefon før ferien starter hvis du er i tvil om du kan ta ferie eller ikke.      
 
Hvis du har en deltidsstilling og får arbeidsavklaringspenger ved siden av, gjelder det egne regler når du skal ha ferie. Les mer om arbeidsavklaringspenger og feriefravær.

Dagpenger og ferie

Les om ferie og feriepenger når du mottar dagpenger

Foreldrepenger, ferie og feriepenger

Du kan avvikle ferie samtidig med at du mottar foreldrepenger, eller du kan utsette foreldrepengeperioden.

Feriepenger

Feriepenger fra NAV utgjør 10,2 prosent av brutto foreldrepenger for de første 12 eller 15 ukene av den samlede stønadsperioden (12 uker ved 100 prosent dekningsgrad og 15 uker ved 80 prosent dekningsgrad). Det betyr at hvis bare én av foreldrene har fått utbetalt foreldrepenger de første 12 / 15 ukene, vil ikke den andre forelderen få feriepenger.

Hvis bare én av foreldrene har arbeidsgiver, er det denne forelderen som får utbetalt feriepenger.

Hvis arbeidsgiver utbetaler foreldrepenger, er det også de som utbetaler feriepengene.

Hvis de første 12 / 15 ukene av foreldrepengeperioden går fra ett kalenderår og over i neste kalenderår, vil du i år kun få utbetalt feriepenger av de dagene du har hatt med foreldrepenger i forrige kalenderår utbetales ved neste års feriepengeutbetaling.

Perioden som benyttes på utbetaling av feriepenger og som vises på utbetalingsmeldingen er 1. til 31. mai i det året de utbetales.

Introduksjonsstønad og ferie

Som deltaker i introduksjonsprogrammet har du rett til opptil 25 virkedager ferie for hvert kalenderår. 

Det er den enkelte kommune som bestemmer når feriedagene skal avvikles.

Les mer på imdi.no.

Kvalifiseringsstønad og ferie

Som deltaker i Kvalifiseringsprogrammet har du rett til opptil 25 virkedager ferie for hvert kalenderår. Er du over 60 år har du rett til fri 5 ekstra virkedager pr år. Du opparbeider deg ikke rett til feriepenger etter bestemmelsene i folketrygdloven og ferieloven. Du vil imidlertid ha rett til kvalifiseringsstønad i ferien.

Det er den enkelte kommune som bestemmer når feriedagene skal avvikles. Det forutsettes at beslutningen om tidspunktet for avvikling av ferie blir tatt i samarbeid med deg som programdeltaker og eventuell arbeidsplass/tiltaksarrangør.

Omsorgspenger (omsorgsdager), ferie og feriepenger

Du har ikke rett til omsorgsdager når du avvikler lovbestemt ferie. Hvis du avvikler lovbestemt ferie når du mottar omsorgspenger, må du gi beskjed til NAV.

Du må som hovedregel oppholde deg i Norge for å ha rett til omsorgspenger. Les mer om omsorgsdager

Feriepenger

Feriepenger til arbeidstakere utgjør 10,2 prosent av omsorgspengene og utbetales året etter at de er opptjent. Det betyr at opptjente feriepenger i 2020 utbetales i 2021. Som hovedregel blir feriepengene utbetalt av arbeidsgiveren din. Når arbeidsgiveren din utbetaler omsorgspenger til deg får du feriepenger for alle omsorgsdagene. For arbeidsgivere betyr dette at de får utbetalt feriepenger for alle omsorgsdagene de har fått refusjon for hos NAV i året før.

Hvis NAV har utbetalt omsorgspenger direkte til deg, får du også feriepengene utbetalt fra NAV. Feriepenger av omsorgspenger utbetalt direkte til deg beregnes på bakgrunn av opptil de første 48 omsorgsdagene.

Perioden som benyttes på utbetaling av feriepenger og som vises på utbetalingsmeldingen er 1. til 31. mai i det året de utbetales.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere får ikke feriepenger av omsorgspenger.

Opplæringspenger, ferie og feriepenger

Du har ikke rett til opplæringspenger for de dagene du avvikler lovbestemt ferie. Utbetaling av opplæringspenger opphører i ferieperioden og begynner igjen etter at ferien er avviklet. Feriepenger skal erstatte inntektstapet i perioden du har ferie. Hvis du avvikler lovbestemt ferie når du mottar pleiepenger, må du gi beskjed til NAV. Du kan også ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33.

Du skal ikke gi melding til NAV hvis du har avtalt med arbeidsgiver at du får utsatt ferie etter ferielovens bestemmelser. Spørsmål om ferieloven må rettes til Arbeidstilsynet.

Feriepenger:

Du får bare feriepenger for de første 12 ukene i opptjeningsåret. Feriepengene utgjør 10,2 prosent av de opplæringspengene som gir rett til feriepenger.      

Hvis du har hatt både opplæringspenger og pleiepenger i samme kalenderår, kan du få feriepenger av totalt 12 uker til sammen. Det betyr at du får feriepenger bare for de første 12 ukene, selv om du har hatt opplæringspenger og pleiepenger i en periode som er lenger enn 12 uker.      

Hvis stønadsperioden går fra ett kalenderår og over i neste kalenderår, vil du i år kun få utbetalt feriepenger av de dagene du har hatt med opplæringspenger forrige kalenderår. Feriepenger for inneværende kalenderår utbetales ved neste års feriepengeutbetaling.

Permittert og ferie

Er du permittert fra en bedrift som har fellesferieordning, har du ikke rett til dagpenger i den tiden bedriften avvikler eller vanligvis avvikler fellesferie, om du er omfattet av bedriftens avtale om fellesferie. Det samme gjelder hvis du avvikler ferie som permittert etter avtale med arbeidsgiver. 

Pleiepenger, ferie og feriepenger

Du har ikke rett til pleiepenger for de dagene du avvikler lovbestemt ferie. Utbetaling av pleiepenger opphører i ferieperioden og begynner igjen etter at ferien er avviklet. Feriepenger skal erstatte inntektstapet i perioden du har ferie. Hvis du avvikler lovbestemt ferie når du mottar pleiepenger, må du gi beskjed til NAV. Du kan ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33.

Du skal ikke gi melding til NAV hvis du har avtalt med arbeidsgiver at du får utsatt ferie etter ferielovens bestemmelser. Spørsmål om ferieloven må rettes til Arbeidstilsynet.

Du kan bare søke om utsettelse av ferie hvis du har 100 prosent pleiepenger.

Du må som hovedregel oppholde deg i Norge for å ha rett til pleiepenger. Hvis du reiser til utlandet uten at du avvikler lovbestemt ferie, gjelder det egne regler for opphold innenfor EU/EØS-området og utenfor EU/EØS-området. Les mer om pleiepenger i utlandet.   

Feriepenger:

Du får bare feriepenger for de første 12 ukene i opptjeningsåret. Feriepengene utgjør 10,2 prosent av de pleiepengene som gir rett til feriepenger.      

Hvis du har hatt både pleiepenger og opplæringspenger i samme kalenderår, kan du få feriepenger av totalt 12 uker til sammen. Det betyr at du får feriepenger bare for de første 12 ukene, selv om du har hatt pleiepenger og opplæringspenger i en periode som er lenger enn 12 uker.

Hvis stønadsperioden går fra ett kalenderår og over i neste kalenderår, vil du i år kun få utbetalt feriepenger av de dagene du har hatt med pleiepenger forrige kalenderår.

Feriepenger for inneværende kalenderår utbetales ved neste års feriepengeutbetaling.

Perioden som benyttes på utbetaling av feriepenger og som vises på utbetalingsmeldingen er 1. til 31. mai i det året de utbetales.

Stønad til enslig mor eller far og ferie

Er du enslig mor eller far har du rett til midlertidig opphold i utlandet i 6 uker (42 dager) i løpet av en 12-måneders periode. Det står i vedlegget til vedtaksbrevet ditt når du må melde fra om midlertidige opphold i utlandet.

Hvis du avbryter avtalt aktivitet, for eksempel utdanning eller jobbsøking, på grunn av utenlandsopphold må du melde fra til NAV. Da skal stønad til enslig mor eller far som hovedregel stanses.

Svangerskapspenger og ferie

Feriepenger fra NAV utgjør 10,2 prosent av brutto svangerskapspenger for de første 64 dager av stønadsperioden, også der stønadsperioden går over et årsskifte.

Hvis du har tjent opp feriepenger over et årsskifte, vil du få utbetalt feriepenger tjent opp i hvert av de to årene i mai året etter hver periode med opptjening.

Perioden som benyttes på utbetaling av feriepenger og som vises på utbetalingsmeldingen er 1. til 31. mai i det året de utbetales.

Sykepenger, ferie og feriepenger

Hvis du avvikler lovbestemt ferie når du er sykmeldt, må du krysse av for dette på kravblanketten for sykepenger og oppgi perioden du avvikler ferie.

Du skal ikke gi melding til NAV hvis du har avtalt med arbeidsgiver at du får utsatt ferie etter ferielovens bestemmelser. Spørsmål om ferieloven må rettes til Arbeidstilsynet.

Hvis du reiser til utlandet uten at du avvikler lovbestemt ferie, gjelder det egne regler for opphold innenfor EU/EØS-området og utenfor EU/EØS-området. Les mer om sykepenger ved utenlandsopphold.

Du har ikke rett til sykepenger for de dagene som blir avviklet som lovbestemte feriedager. Utbetaling av sykepenger opphører i ferieperioden og begynner igjen etter at ferien er avviklet, hvis du fortsatt er sykmeldt. Feriepenger skal erstatte dette inntektstapet.

Feriepenger:

Feriepenger til arbeidstakere som mottar sykepenger fra NAV gis for første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret. Hvis arbeidsgiver har forskuttert sykepengene, vil NAV utbetale feriepengene til arbeidsgiver.

Feriepengene utgjør 10,2 prosent av de sykepengene som gir rett til feriepenger. For arbeidstakere som har fylt 59 år i opptjeningsåret, er prosentsatsen forhøyet til 12,5.

Hvis stønadsperioden går fra ett kalenderår og over i neste kalenderår, vil du i år kun få utbetalt feriepenger av de dagene du har hatt med sykepenger forrige kalenderår. Du kan maksimum få utbetalt feriepenger for 48 sykepengedager for hvert opptjeningsår.

Feriepenger for inneværende kalenderår utbetales ved neste års feriepengeutbetaling.

Perioden som benyttes på utbetaling av feriepenger og som vises på utbetalingsmeldingen er 1. til 31. mai i det året de utbetales.

Tilleggsstønader og ferie 

Hvis du avbryter et tiltak du deltar på for å ta ferie, skal tilleggsstønadene som hovedregel stanses.

Tiltakspenger (stønad ved tiltak) og ferie

Er du tiltaksdeltaker i opplæringstiltak, kan du som hovedregel ikke få utbetalt tiltakspenger i ferien. Dette gjelder selv om du faktisk er reell arbeidssøker i en pålagt ferie du selv ikke har valgt, for eksempel på grunn av at kursstedet/skolen er stengt i sommerferien.      

Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan ta arbeid eller ikke har krav på feriepenger, kan du motta tiltakspenger i sommerferien dersom opplæringstiltaket varer ut over ett skoleår.      

Er du arbeidssøker med dagpengerettigheter, kan du beholde dagpengene under opplæringsstedets ferie så lenge du er reell arbeidssøker.

Hvis du deltar på tiltak i en virksomhet (ikke kurs/skole) kan du få utbetalt tiltakspenger hvis tiltaket blir avbrutt midlertidig på grunn av avvikling av bedriftens fellesferie. Fellesferie må dokumenteres av og gjelde hele virksomheten.

Uføretrygd og feriepenger

Det er ikke feriepenger av uføretrygd.

Ventelønn og ferie

Du kan ta ferie i inntil tre uker per kalenderår mens du mottar ventelønn. I denne perioden er du fritatt fra å være arbeidssøker og kan oppholde deg i utlandet.      

Du har anledning til å ta ut lenger ferie, men da vil du bli trukket i ventelønnen.

For å få utbetalt ventelønn i ferien må du ta kontakt med NAV før du reiser på ferie.      

Ventelønn fører ikke til opptjening av feriepenger.

Økonomisk sosialhjelp og ferie

Sosialtjenesteloven gjelder for alle som oppholder seg i Norge. Krav om opphold i Norge er likevel ikke til hinder for at du som mottar økonomisk sosialhjelp kortvarig kan oppholde deg i utlandet, for eksempel på ferie, når dette anses som hensiktsmessig for deg eller familiens behov. Du må avklare opphold i utlandet på forhånd med NAV. Ta derfor kontakt med oss så tidlig som mulig på telefon 55 55 33 33.