Hvis arbeidsgiveren din ikke godkjenner sykmeldingen, har du mulighet til å søke om at NAV betaler deg sykepenger disse 16 dagene. 

Du kan logge deg inn og bruke Send beskjed til NAV. Velg kategorien «Arbeid». Her skriver du:

«Arbeidsgiveren min vil ikke betale sykepenger i arbeidsgiverperioden. Jeg søker om at NAV betaler sykepengene.» Deretter skriver du disse opplysningene:

 • navn, adresse og telefonnummer til arbeidsgiveren
 • datoen du sa fra til arbeidsgiveren at du var syk
 • måten du sa fra på (telefon, sms, e-post eller liknende)
 • hvem du sa fra til
 • datoen du leverte sykmelding
 • om du har vært i utlandet mens du var sykmeldt - i tilfelle hvor og når
 • om du har jobbet noe i perioden - for hvem og hvor mye

Hvis du ønsker det, kan du i stedet be NAV om å sende deg et søknadsskjema som du kan fylle ut og sende i posten. 

Når du har søkt, vil vi ta stilling til om du har rett til sykepenger.

Når kan arbeidsgiveren ha grunn til å trekke sykmeldingen i tvil?

Arbeidsgiveren din har ikke rett til å få vite sykdomshistorien eller diagnosen din. Det hender likevel at arbeidsgiveren kan stille spørsmål ved om du har rett til sykepenger.

Her ser du eksempler på situasjoner som kan gi arbeidsgiveren grunnlag for å trekke sykmeldingen i tvil:

 • hvis sykmeldingen kommer i forbindelse med permittering, streik, konkurs, oppsigelse, arbeidskonflikt, livskriser, vanskelige livssituasjoner eller ferie
 • hvis du gjennomfører aktiviteter som tilsier at du hadde klart å jobbe
 • hvis du har latt være å si fra om at du var syk, eller sagt fra først etter 14 dager
 • hvis sykmeldingen er tilbakedatert selv om du har hatt mulighet til å oppsøke lege
 • hvis legen din uttrykker tvil om du er for syk til å jobbe

Hva gjør NAV?

Vi undersøker saken når du har sendt oss søknad, se beskrivelsen over. Da innhenter vi opplysninger fra arbeidsgiveren din, eventuelt fra den som har sykmeldt deg, og fra fagforeningen eller andre som kan ha avgjørende informasjon.

Ofte må vi innhente utskrift av pasientjournalen din. Som regel ber vi om utskrift for en periode før du ble sykmeldt, og i tiden du var sykmeldt. Folketrygdloven paragraf 21-4 gir NAV anledning til å innhente dette.

Hvis vi mener at du har rett til sykepenger, vil vi utbetale sykepengene til deg og kreve dem tilbake fra arbeidsgiveren etterpå.

Hvis vi derimot kommer til samme konklusjon som arbeidsgiveren din, kan vi ikke utbetale sykepenger for de første 16 dagene av sykefraværet. Vi må også vurdere om du har rett til sykepenger fra dag 17 når NAV overtar ansvaret for utbetaling av sykepenger.