Minste pensjonsnivå (tidligere kalt minstepensjon)

Minste pensjonsnivå er en garantert minste alderspensjonsytelse fra folketrygden.

Minste pensjonsnivå erstattet fra og med 1. januar 2011 begrepet minstepensjon for alderspensjonister. Dette gjelder også for deg som tok ut alderspensjon før 2011. (For deg født i 1954-1962 vil minste pensjonsnivå gradvis bli erstattet med begrepet garantipensjon.)

Hvem kan få minste pensjonsnivå?

Du må ta ut 100 prosent alderspensjon og ha minst tre års trygdetid for å ha rett til minste pensjonsnivå. Fullt minste pensjonsnivå får du hvis du har 40 års trygdetid eller mer. Dersom trygdetiden er kortere, blir minste pensjonsnivå tilsvarende redusert. Vilkåret for å ta ut alderspensjon før 67 år er at du må ha tjent opp en pensjon som minst tilsvarer minste pensjonsnivå. I praksis vil du derfor først ha rett til minste pensjonsnivå fra du fyller 67 år.

Hvordan blir minste pensjonsnivå beregnet?

Størrelsen på minste pensjonsnivå avhenger av din sivilstatus. Om du er gift eller samboende, avhenger minste pensjonsnivå også av din ektefelles/samboers inntekt og pensjon.

Du har rett til minste pensjonsnivå etter lav sats dersom du lever sammen med en ektefelle som mottar alderspensjon eller avtalefestet pensjon i offentlig sektor. Dersom både du og din ektefelle mottar hel alderspensjon gjelder en egen garanti om at den samlede pensjonen for deg og din ektefelle minst skal tilsvare to ganger minste pensjonsnivå etter ordinær sats.

Du har rett til minste pensjonsnivå etter ordinær sats dersom du lever sammen med ektefelle som mottar uføretrygd.

Hvis du lever sammen med ektefelle som ikke mottar noen av de nevnte ytelsene, men har en årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet, har du rett til ordinær sats. Du har også rett til ordinær sats dersom du i tolv av de siste 18 månedene har vært samboer med person som

  • mottar alderspensjon, avtalefestet pensjon eller uføretrygd
  • mottar ytelser til gjenlevende ektefelle eller tidligere familiepleier 
  • eller har en årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet. 

Dersom du forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg, har du rett til minste pensjonsnivå etter særskilt sats.

Om du har samboer med felles barn eller samboer som du tidligere har vært gift med, gjelder samme regler som for ektefeller.

Du har rett til minste pensjonsnivå etter høy sats dersom du er gift/samboende og ikke omfattes av bestemmelsene ovenfor (gjelder dersom din ektefelle/samboer har inntekt under to ganger grunnbeløpet og ikke mottar noen av pensjonsordningene nevnt ovenfor).

Dersom du er enslig, har du rett til minste pensjonsnivå etter særskilt sats for enslige. Som enslig regnes i denne sammenheng også ektefeller som ikke lever sammen.

Flyktninger som er medlem i folketrygden, har rett til minste pensjonsnivå uten hensyn til bestemmelsen om trygdetid.

Satsene for minste pensjonsnivå fastsettes i forbindelse med den årlige reguleringen av alderspensjoner.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.

Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Dine utbetalinger.