Samordning av pensjoner

  • Ytelser fra folketrygden (pensjon, arbeidsavklaringspenger (AAP) og overgangsstønad)
  • Personskadetrygd (krigspensjon og "gammel" yrkesskadetrygd)
  • Offentlig tjenestepensjon (pensjon som er opptjent i arbeidsforhold eller yrke).