Samordning av pensjoner

Når en person har rett til flere pensjonsytelser samtidig fra forskjellige offentlige pensjonsordninger, skal det foretas en beløpsmessig samordning av pensjonene.

Samordningsloven deler trygde- og pensjonsordningene inn i tre forskjellige hovedgrupper. Det er:

  • Ytelser fra folketrygden (pensjon, arbeidsavklaringspenger (AAP) og overgangsstønad)
  • Personskadetrygd (krigspensjon og "gammel" yrkesskadetrygd)
  • Offentlig tjenestepensjon (pensjon som er opptjent i arbeidsforhold eller yrke).

Folketrygdens ytelser ligger i bunnen av trygde - og pensjonssystemet og skal utbetales uten avkorting mot andre pensjonsytelser. Personskadetrygdene og tjenestepensjonsordningene regnes som supplerende ordninger til folketrygden. Samordningsloven er basert på dette og på at avkorting i forhold til ytelser fra andre pensjonsordninger først skal gjennomføres i offentlig tjenestepensjon.

Se lov av 6. juli nr. 26 1957 om samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordningsloven) og de enkelte pensjonslover.

Private tjenestepensjoner og pensjonsforsikringer omfattes ikke av samordningsloven.