Gjenlevende ektefelle og alderspensjon for deg som er født mellom 1954 og 1962

Hvis ektefellen, samboeren eller partneren din dør, kan du ha rett på et tillegg i alderspensjonen din.

Som gjenlevende ektefelle, registrert partner eller samboer kan du ha rett til høyere alderspensjon enn den du har tjent opp selv. Er du gjenlevende samboer, har du bare rett til dette hvis du har eller har hatt barn med avdød samboer, eller tidligere har vært gift med avdød samboer. Hvis du er skilt fra avdøde, kan du ha rettigheter som gjenlevende under visse forutsetninger.

For å få alderspensjon med rettigheter som gjenlevende må du oppfylle de samme vilkårene som for gjenlevendepensjon.

Mottar du gjenlevendepensjon og vurderer å søke alderspensjon?

Mottar du pensjon som gjenlevende ektefelle vil pensjonen opphøre når du fyller 67 år. Alderspensjonen blir da beregnet med rettigheter etter avdøde. Har du tilstrekkelig opptjening, kan du likevel velge å ta ut alderspensjon med rettigheter etter avdøde før du fyller 67 år. Du må i så fall si fra deg gjenlevendepensjonen din. Vær oppmerksom på at du ikke kan få tilbake gjenlevendepensjonen når du først har valgt å ta ut alderspensjon.

Det er bare din egen pensjonsopptjening som inngår i vurderingen om du fyller vilkårene for å kunne ta ut alderspensjon før du fyller 67 år. Fyller du vilkårene, blir også gjenlevenderetten beregnet med samme levealdersjustering som den egenopptjente alderspensjonen din.

Er du gjenlevende ektefelle og vil søke gjenlevendepensjon eller alderspensjon?

Hvis du er under 67 år og ikke har gjenlevendepensjon, kan du velge mellom alderspensjon eller gjenlevendepensjon. Dersom du velger alderspensjon, vil du kunne få denne beregnet med rettigheter etter avdøde. Vær oppmerksom på at du ikke kan få gjenlevendepensjon hvis du først har valgt å ta ut alderspensjon. Hvis du ønsker mer informasjon, eller hjelp til å beregne pensjonen din, kan du kontakte oss på 55 55 33 34. Søker du om alderspensjon etter 67 år og er gjenlevende, vurderer vi om du kan få opptjening etter avdøde regnet med i alderspensjonen din.

Hva skjer med pensjonen din når ektefelle, samboer eller partner dør?

Har du alderspensjon når ektefelle, partner eller samboer dør, kan du ha rett til høyere alderspensjon ved at avdødes opptjening tas med i beregningen din. Når dødsfallet er registrert hos NAV, vil du få brev om rettighetene dine.  NAV vil følge opp saken din og vurdere om rettigheter etter avdød ektefelle kan gi deg høyere pensjon selv om vi ikke mottar en søknad fra deg. Dette vil bli gjort i løpet av tre måneder etter dødsfallet. Mangler vi opplysninger, vil vi be deg om å sende disse til oss. 

Hvis du allerede har egen alderspensjon, vil du få omregnet pensjonen din til satser for enslig pensjonist. 

Er du er skilt fra avdøde, kan du ha rettigheter som gjenlevende under visse forutsetninger. Som fraskilt kan søke på skjema NAV 17-01.05

Hvis du får informasjon fra NAV om at du må sende en søknad for at vi skal kunne behandle pensjonsrettighetene dine, er det fordi

 • du bor i utlandet og din avdøde ektefelle, partner eller samboer ikke mottok alderspensjon, uføretrygd eller avtalefestet pensjon fra NAV, eller
 • du er under 67 år og ikke har begynt å ta ut alderspensjon (uttaksgrad null)

Du kan da søke på skjema NAV 17-01.05.

Øvrige stønader fra NAV blir ikke påvirket av at alderspensjonen blir endret. Mottar du tjenestepensjon vil du få melding fra din pensjonsordning dersom det skjer endringer i utbetaling derfra. 

Er du født i perioden 1954-1957 og tar ut alderspensjon med gjenlevenderett før 1.1.2020 gjelder følgende:

Hvis du er født i perioden 1954-1957, får du alderspensjon både etter gammelt og nytt regelverk. Hvis du er født i 1954, vil én tidel av pensjonen din bli beregnet etter nye regler og ni tideler etter gamle regler. Er du født året etter, vil du få to tideler av pensjonen beregnet etter nye regler, og åtte tideler etter gamle regler, og så videre.

Gjenlevenderett i alderspensjon etter gamle regler er annerledes enn gjenlevendetillegg til alderspensjon etter det nye regelverket.Gjenlevenderett i alderspensjon etter gamle regler beregnes slik:

 • Grunnpensjonen skal vanligvis utgjøre full grunnpensjon, men kan bli avkortet. Trygdetid, sivilstatus med mer har betydning for størrelsen på grunnpensjonen.
 • Grunnpensjonen beregnes med avdødes trygdetid hvis den er høyere enn din egen trygdetid.
 • Tilleggspensjonen skal være 55 prosent av egen opptjent tilleggspensjon og 55 prosent av avdødes opptjente tilleggspensjon. Du beholder egen opptjent tilleggspensjon dersom den er høyere enn 55 prosent av begges tilleggspensjon.
 • Det gis pensjonstillegg dersom summen av grunnpensjon og tilleggspensjon blir lavere enn minste pensjonsnivå særskilt sats.
 • Den samlede alderspensjonen med rettigheter etter avdøde blir beregnet ut fra samme levealdersjustering og regulering som pensjonen din før dødsfallet.
 • Du kan ikke få gjenlevendepensjon hvis du allerede mottar alderspensjon. Dette gjelder også om du mottar gradert alderspensjon. Hvis du før dødsfallet har satt uttaksgraden for alderspensjon til 0, kan du likevel ha rett til gjenlevendepensjon.

I tillegg får du gjenlevendetillegg i den delen av alderspensjonen som beregnes etter nye opptjeningsregler. Dette tillegget beregnes som differansen mellom alderspensjon med gjenlevenderett etter gamle opptjeningsregler og egen alderspensjon, beregnet etter gamle opptjeningsregler. Differansen må være positiv for å få gjenlevendetillegg. Tillegget blir justert for andelen alderspensjon etter nye opptjeningsregler. Eksempelvis får du 3/10 av gjenlevendetillegget dersom du er født i 1956.

Er du født i perioden 1954-1962 og starter uttak av alderspensjon med gjenlevenderett etter 1.1.2020 gjelder følgende:

 • Grunnpensjonen skal vanligvis utgjøre full grunnpensjon, men kan bli avkortet. Trygdetid, sivilstatus med mer har betydning for størrelsen på grunnpensjonen.
 • Grunnpensjonen beregnes med avdødes trygdetid hvis den er høyere enn din egen trygdetid.
 • Tilleggspensjonen skal være 55 prosent av egen opptjent tilleggspensjon og 55 prosent av avdødes opptjente tilleggspensjon. Du beholder egen opptjent tilleggspensjon dersom den er høyere enn 55 prosent av begges tilleggspensjon.
 • Det gis pensjonstillegg dersom summen av grunnpensjon og tilleggspensjon blir lavere enn minste pensjonsnivå særskilt sats.
 • Den samlede alderspensjonen med rettigheter etter avdøde blir beregnet ut fra samme levealdersjustering og regulering som pensjonen din før dødsfallet.
 • Er du under 67 år, kan du ikke få gjenlevendepensjon hvis du allerede mottar alderspensjon. Dette gjelder også om du mottar gradert alderspensjon. Hvis du før dødsfallet har satt uttaksgraden for alderspensjon til 0, kan du likevel ha rett til gjenlevendepensjon.

Det er kun de som kan ta ut alderspensjon med gjenlevenderett før 1.1.2020 som har rett til gjenlevendetillegg til alderspensjon etter nye opptjeningsregler.