Sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere

info
Vanligvis får du sykepenger fra dag 17. For sykefravær som skyldes korona, har du hittil fått sykepenger fra dag 4. Denne ordningen er nå under avvikling og gjelder bare sykefravær som starter før 1. oktober 2021.
 • Du er medlem av folketrygden.
 • Du er under 70 år.
 • Grunnen til at du ikke kan jobbe er din egen sykdom eller skade.
 • Du har vært i jobb i minst fire uker umiddelbart før du ble syk.
 • Sykefraværet gjør at du taper minst 20 prosent av inntekten din. Inntekten må i tilfelle være pensjonsgivende, det vil si inntekt du får som lønn og betaler skatt av. 
 • Inntekten din tilsvarer minst femti prosent av grunnbeløpet i folketrygden (1/2 G).
 • Som frilanser må du jevnlig ha hatt inntekt fra oppdrag.
 • Får du fosterhjemsgodtgjørelse, regnes du som frilanser. 
 • Får du omsorgsstønad, vil du regnes som frilanser. Du regnes som arbeidstaker bare dersom du har en avtale med kommunen som tilsier et arbeidsforhold.
 • For deg som er selvstendig næringsdrivende utgjør sykepengene 80 prosent av sykepengegrunnlaget.
 • For deg som er frilanser utgjør sykepengene 100 prosent av sykepengegrunnlaget.
 • oversikt over innbetalt forskuddsskatt
 • skattemelding som ennå ikke er lagt ut
 • oppgave fra regnskapsfører eller revisor dersom den inneholder opplysninger om pensjonsgivende årsinntekt
 • Perioder 3 år tilbake i tid blir lagt sammen hvis det er mindre enn 26 uker mellom noen av periodene. 
 • Har du brukt opp de 52 ukene, må det gå 26 uker uten sykepenger eller arbeidsavklaringspenger for at du kan få sykepenger på nytt. (Det finnes noen unntak for perioder med  arbeidsavklaringspenger eller tiltakspenger.)
 • hvis du ikke har bankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå 
 • hvis du har strengt fortrolig adresse i Folkeregisteret