Sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Du har rett til sykepenger fra 17. fraværsdag. De første 16 kalenderdagene kan du få sykepenger hvis du har tegnet forsikring.

Spesielt under koronapandemien

Vanligvis får du sykepenger fra dag 17. For sykefravær som skyldes korona, vil du nå få sykepenger fra dag 4.

Fram til 1. juni 2020 kunne du bruke egenmelding for sykefravær som skyldes korona. Heretter må du ha sykmelding fra lege fra den fjerde dagen du enten er syk, mistenkt smittet eller i pålagt karantene. Du vil fortsatt ha rett til sykepenger fra fjerde dag når sykefraværet skyldes korona.

Brudd på reiseråd

NAV kan nekte sykepenger hvis man bryter med nasjonale reiseråd og blir pålagt karantene ved hjemkomst til Norge. Dette gjelder imidlertid ikke hvis du er yrkesaktiv og pendler og du må tilbringe friperiodene dine i utlandet fordi du ikke har noe sted å oppholde deg i Norge. 

Hvem kan få sykepenger?

 • Du er medlem av folketrygden.
 • Du er under 70 år.
 • Grunnen til at du ikke kan jobbe er din egen sykdom eller skade.
 • Du har vært i jobb i minst fire uker umiddelbart før du ble syk.
 • Sykefraværet gjør at du taper minst 20 prosent av inntekten din. Inntekten må i tilfelle være pensjonsgivende, det vil si inntekt du får som lønn og betaler skatt av. 
 • Inntekten din tilsvarer minst femti prosent av grunnbeløpet i folketrygden (1/2 G).
 • Som frilanser må du jevnlig ha hatt inntekt fra oppdrag.
 • Får du fosterhjemsgodtgjørelse, regnes du som frilanser. 
 • Får du omsorgsstønad, vil du regnes som frilanser. Du regnes som arbeidstaker bare dersom du har en avtale med kommunen som tilsier et arbeidsforhold.

Du har ikke rett til sykepenger de første 16 kalenderdagene du er syk. De 16 dagene telles fra det tidspunktet du oppsøker lege, eller når NAV får beskjed (egenmelding) fra deg om at du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. Du kan gi egenmelding til NAV ved å bruke Skriv til oss eller ved å ringe.

For å få sykepenger må du ha sykmelding fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Kiropraktor eller manuellterapeut kan sykmelde deg i inntil 12 uker hvis årsaken til at du ikke kan jobbe er plager i muskel og skjelett.

Har du tegnet forsikring, får du sykepenger fra første dag hvis du leverer sykmelding. Du kan altså ikke bruke egenmelding for å få sykepenger selv om du har forsikring.

Vanligvis kan sykmeldingen skrives ut tidligst fra den datoen du er hos behandleren. Får du ikke time samme dag, kan dagen du snakket med behandleren på telefonen godtas som start på sykmeldingen. Dette forutsetter at telefonsamtalen følges opp med time få dager etter telefonsamtalen.

Hvis reisen er problemet

Klarer du å jobbe, men har problemer med å reise til og fra arbeidsstedet? Da kan du ha rett til reisetilskudd i stedet for sykepenger fra 17. dag etter at du ble sykmeldt.

Aktivitet mens du er sykmeldt

For å få rett til sykepenger skal du så tidlig som mulig forsøke deg aktivitet som har med arbeid å gjøre. Hovedregelen er at du har plikt til å være i slik aktivitet innen åtte uker.

Legen skal alltid vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til at du må være borte fra arbeidet, både ved første sykmelding og senere. Hvis du kan utføre noen av de vanlige arbeidsoppgavene dine, skal du ha gradert sykmelding.

Ved kortvarig sykmelding vurderer vi aktivitetskravet opp mot det yrket du har. Ved langvarig sykmelding vurderer vi også om det er mulig for deg å jobbe i andre yrker.

Du kan jobbe i kombinasjon med sykmelding, avhengig av hva sykdommen eller skaden tillater.Du kan også gå tilbake til jobb før sykmeldingen er over. Du trenger ikke spørre NAV først. Når du sender søknaden om sykepenger, fyller du bare ut når du startet å jobbe igjen.

Det er NAV som følger deg opp når du er sykmeldt.

Hvor mye kan du få?

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser har du rett til sykepenger fra 17. fraværsdag.

 • For deg som er selvstendig næringsdrivende utgjør sykepengene 80 prosent av sykepengegrunnlaget.
 • For deg som er frilanser utgjør sykepengene 100 prosent av sykepengegrunnlaget.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere har ikke rett til feriepenger av sykepengene.

Du kan forsikre deg for å få dekket større deler av inntektstapet ditt.

Les om hvorfor beløpet som utbetales, kan variere.

Selvstendig næringsdrivende:

Beregningen tar som regel utgangspunkt i gjennomsnittet av den pensjonsgivende årsinntekten for de siste 3 siste årene du har fått skatteoppgjør for, med mindre det har skjedd en varig endring.

Har det skjedd varige endringer i arbeidssituasjonen eller virksomheten? Eller har du nylig startet opp som selvstendig næringsdrivende? Da sender du følgende til NAV:

 • oversikt over innbetalt forskuddsskatt
 • skattemelding som ennå ikke er lagt ut
 • oppgave fra regnskapsfører eller revisor dersom den inneholder opplysninger om pensjonsgivende årsinntekt

Frilanser

Beregningen tar utgangspunkt i gjennomsnittet av frilansinntekten som rapporteres til a-ordningen for de tre siste kalendermånedene før du ble syk. Reglene for beregning av sykepenger er de samme som for arbeidstakere.

Sykepengegrunnlaget er begrenset oppad til 6 ganger grunnbeløpet (G).

Ved gradert (delvis) sykmelding har du rett til sykepenger for den delen du er syk. Sykepengene kan graderes fra 100 prosent og ned til 20 prosent.

Hvis sykmeldingen skyldes yrkesskade

Skyldes sykmeldingen din yrkesskade, kan du ha andre rettigheter i tillegg - hvis du har tegnet frivillig yrkesskadetrygd. Sykmeldingen din må i tilfelle helt og fullt skyldes yrkesskaden, og yrkesskaden må være godkjent av NAV. 

Når du har flere jobber

Er du sykmeldt fra flere jobber, må du ha en sykmelding for hvert av dem. Sykepengegrunnlaget blir beregnet ut fra den samlede inntekten din.

Får du fosterhjemsgodtgjørelse eller omsorgsstønad i kombinasjon med annen inntekt, blir det regnet som flere arbeidsforhold.

Har du inntekt både som frilanser og som arbeidstaker, utbetales sykepengene etter reglene for arbeidstakere. Er du både frilanser og selvstendig næringsdrivende, beregnes sykepengene etter en kombinasjon av reglene for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Hvis oppdragsgiveren din ber om å få sykmeldingen

Siden du ikke er innmeldt i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, får du ikke sendt sykmeldingen digitalt til andre enn NAV. Hvis oppdragsgiveren likevel ber om å få sykmeldingen, ber du legen om å få den på papir. Da kan du gi del C til oppdragsgiveren din.

Du kan likevel benytte den digitale sykmeldingen og sykepengesøknaden overfor NAV. Da kaster du bare del B og del D, mens du beholder del C. I del C synes ikke diagnosen, derfor er det viktig at du bare gir fra deg denne.

Hvor lenge kan du ha rett til sykepenger?

Du kan maksimalt få sykepenger i 52 uker. Begrensningen er den samme enten du er helt eller delvis sykmeldt.

 • Perioder 3 år tilbake i tid blir lagt sammen hvis det er mindre enn 26 uker mellom noen av periodene. 
 • Har du brukt opp de 52 ukene, må det gå 26 uker uten sykepenger eller arbeidsavklaringspenger for at du kan få sykepenger på nytt. (Det finnes noen unntak for perioder med  arbeidsavklaringspenger eller tiltakspenger.)

Det er egne regler for deg som er mellom 67 og 70 år.

Hvis du fortsatt er syk og ikke kan være i arbeid når sykepengene er slutt, kan du ha rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

Hvordan søker du?

Du søker om sykepenger etter at sykmeldingsperioden er over. I søknaden oppgir du om du har jobbet litt, om du kom tilbake tidligere enn forventet, om du har vært i utlandet, under utdanning o.l.

Du  vil få en melding fra NAV når den digitale søknaden er klar til å fylles ut. Du logger deg inn og sender søknaden fra nav.no.

Er sykmeldingen lenger enn 31 dager, vil den deles opp automatisk, og du kan levere søknaden om sykepenger tidligere.

Hvis du må levere søknaden på papir

I noen tilfeller trenger du sykmeldingens del D på papir:

 • hvis sykmeldingen din gjelder reisetilskudd
 • hvis du ikke har bankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå 
 • hvis du har strengt fortrolig adresse i Folkeregisteret

Du fyller ut del D og sender den i posten. Finn riktig adresse.

Har du fått sykmeldingen på et sykehus?

De fleste sykehus skriver fortsatt sykmeldingen på papir, men disse blir gjort digitale etter at de er sendt til NAV fra sykehuset. Etter noen dager vil du finne papirsykmeldingen på nav.no i digital versjon, derfor trenger du ikke bruke papirene du har fått, heller ikke til å søke om sykepenger.

Du må sende inntektsopplysninger

NAV kan ikke behandle søknaden din før du har sendt oss inntektsopplysninger. Du kan sende opplysningene fra skjemaveilederen eller i posten. 

Utbetalinger

Du kan lese om saksbehandlingstider for å se når du normalt har pengene på konto. Du kan også sjekke utbetalinger ved å logge inn på Ditt NAV.

Meld fra om endringer

Er det endringer i inntekten eller jobbsituasjonen din? Det kan ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du straks melde fra til NAV.

Sykepenger når du er på reise

Vurderer du å reise mens du er sykmeldt, er det noen ting du må sjekke på forhånd. Hvis reisen hindrer deg i å ivareta pliktene du har mens du er sykmeldt, får du ikke beholde sykepengene. Les om hva du  må gjøre før du reiser.