Sykepenger til særskilte grupper

Det er ulike regler for sykepenger avhengig av hva slags arbeid du har eller hvilken situasjon du er i. Se hva som gjelder for deg.

Jordbrukere og reindriftsutøvere

I utgangspunktet får du sykepenger med 80 prosent dekning fra 17. sykefraværsdag. Som jordbruker eller reindriftsutøver kan du imidlertid ha en kollektiv forsikring som gir deg rett til syke­penger med 100 prosent dekning. Du må i tilfelle få attestasjon fra likningsmyndighetene på at du er omfattet av den kollektive forsikringen.

Du kan i tillegg tegne individuell forsikring som gir deg 100 prosent dekning de 16 første sykefraværsdagene.

Les mer om forsikring for jordbrukere og reindriftsutøvere.

Når du skal søke om tilskudd til avløser

Trenger du å legge ved sykmeldingen som vedlegg til en søknad, ber du legen om å gi deg sykmeldingen på papir. Da kan du bruke del C som vedlegg til søknaden.

Du kan likevel benytte den digitale sykmeldingen og sykepengesøknaden overfor NAV. Da kaster du bare del B og del D, mens du beholder del C. I del C  synes ikke diagnosen, derfor er det viktig at du bare gir fra deg denne.

Hvem regnes som jordbruker?

Du regnes som jordbruker dersom det siste årets skatteoppgjør viste at du hadde en nærings­inntekt fra jord‑, skogbruk eller reindrift på minst 8 000 kroner, og at det utgjorde minst 20 prosent av din samlede nettoinntekt. Du regnes også som jordbruker hvis du kan godtgjøre at du vil ha tilsvarende inntekt framover.

Hvem regnes som reindriftsutøver?

Du regnes som reindriftsutøver når du ifølge loven har rett til å utøve reindrift. Du dokumenterer at du er omfattet av den kollektive forsikringen ved at reindriftsagronomen i beiteområdet ditt attesterer at du er registrert reindriftsutøver.

Sjømenn

For sjømenn beregnes sykepenger som for arbeidstakere med to unntak:

 • Du kan få sykepenger hvis du er arbeidsufør som sjømann, selv om du frisk nok til å jobbe i et annet yrke.
 • Du har rett til sykepenger selv om du har vært i arbeid i mindre enn fire uker.

Fiskere

Fiskere som er registrert i fiskermanntallet på blad B, har en kollektiv forsikring som gir rett til sykepenger med 100 prosent dekning fra første sykefraværsdag. Du har rett til sykepenger selv om du har vært i arbeid i mindre enn fire uker.

Mottar du lott, regnes du som selvstendig næringsdrivende. Har du hyre, regnes du som arbeidstaker. Dersom du både mottar lott og er på hyre, må du ha to sykmeldinger: en sykmelding som selvstendig næringsdrivende, og en som arbeidstaker for den delen du har hyre. 

Nedenfor under avsnittet "Hvordan søker du?" kan du se mer om hva du skal sende inn.

Vernepliktige

Har du avtjent militær eller sivil tjeneste, har du samme rett til sykepenger som arbeidstakere. Rettigheten gjelder sykdom eller skade som oppstår mens du avtjener verneplikt. Du får sykepenger fra og med dagen etter dimittering.

Du har rett til sykepenger selv om du har vært i arbeid i mindre enn fire uker.

Ordningen omfatter også de som har utført verneplikt i

 • Heimevernet
 • militære skoler
 • reservepolitiet

Det samme gjelder vernepliktige og utskrivningspliktige som er fritatt for militærtjeneste og er overført til sivilt arbeid.

Du som har vært midlertidig ute av arbeid

Hadde du vært ute av inntektsgivende arbeid i mindre enn en måned da du ble syk? Du kan ha rett til sykepenger fra NAV hvis

 • du fremdeles er ute av inntektsgivende arbeid, eller
 • du har vært i arbeid i mindre enn fire uker

Perioder med disse ytelsene fra NAV regnes ikke som å være midlertidig ute av arbeid:

 • dagpenger
 • sykepenger
 • pleie-, opplærings- og omsorgspenger
 • foreldre- og svangerskapspenger

Ulønnet permisjon etter utløpet av foreldrepengeperioden kan gi rett til sykepenger hvis du er så syk at du ikke kan ta deg av barnet. For å ha rett til sykepenger må du ha en avtale om å gjenoppta arbeidet etter permisjonen.

Du kan få sykepenger fra og med den 15. dagen etter sykmeldingstidspunktet. Sykepengene utgjør 65 prosent av sykepengegrunnlaget hvis du ikke er i arbeid, og 100 prosent hvis du er i arbeid når du blir sykmeldt.

Forutsetningen for rett til sykepenger er at du kan godtgjøre at du taper en årlig inntekt som minst tilsvarer 1 G (grunnbeløpet i folketrygden).

Du som er mellom 62 og 70 år

Personer mellom 62 og 70 år har rett til sykepenger uavhengig av om de har tatt ut alderspensjon.

Er du mellom 67 og 70 år, har du rett til sykepenger i opptil 60 dager hvis inntekten overstiger 2 G (grunnbeløpet i folketrygden). 60-dagersregelen gjelder fra og med dagen etter du fylte 67 år og til og med dagen før du fyller 70 år. Har du fylt 70 år, har du ikke rett til sykepenger.

Uføretrygdede

Kombinerer du arbeid med uføretrygd, kan du ha rett til sykepenger. Sykepengene beregnes ut fra den arbeidsinntekten du har. Sykepengene vil kunne redusere utbetalingen av uføretrygden på samme måte som arbeidsinntekt gjør, men uføregraden blir ikke påvirket.

-----------

 

Hvordan søker du?

Har du benyttet den digitale sykmeldingen, får du en melding fra NAV når søknaden er klar til å fylles ut. Du logger deg inn og sender søknaden fra nav.no. Er sykmeldingen lenger enn 31 dager, vil den deles opp automatisk, og du kan levere søknaden om sykepenger før hele sykefraværet er over.

Inntektsopplysninger

Noen må bruke papiret

I disse tilfellene må du bruke papirsykmeldingens del D til å søke om sykepenger:

 • Sykmeldingen din gjelder reisetilskudd
 • Du har ikke bankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå 
 • Du har strengt fortrolig adresse i Folkeregisteret

Du sender del D av papirsykmeldingen sammen med inntektsopplysninger til NAV. Finn riktig adresse for del D og inntektsopplysninger.

Har du fått sykmeldingen på et sykehus?

De fleste sykehus skriver fortsatt sykmeldingen på papir, men disse blir gjort digitale etter at de er sendt til NAV fra sykehuset. Etter noen dager vil du finne papirsykmeldingen på nav.no i digital versjon, derfor trenger du ikke bruke papirene du har fått, heller ikke til å søke om sykepenger.

Utbetalinger

Saksbehandlingen kan starte når NAV har mottatt søknaden om sykepenger og inntektsopplysninger.

Du kan lese om saksbehandlingstider for å se når du normalt har pengene på konto. Du kan også sjekke utbetalinger ved å logge inn på Ditt NAV (nav.no).

Meld fra om endringer

Er det endringer i inntekten og/eller jobbsituasjonen din? Det kan ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du straks melde fra til NAV. 

Sykepenger når du er på reise

Vurderer du å reise mens du er sykmeldt, er det noen ting du må sjekke på forhånd. Hvis reisen hindrer deg i å ivareta pliktene du har mens du er sykmeldt, får du ikke beholde sykepengene. Les om hva du må gjøre før du reiser.