Hva er aktivitetsplikten?

Som sykmeldt har du plikt til å være i aktivitet hvis det er mulig. Arbeidsgiveren din har plikt til å tilpasse arbeidsplassen og oppgavene dine så langt det lar seg gjøre, slik at du kan jobbe. Målet er å unngå at sykefraværet ditt blir unødvendig langt.

Aktivitetsplikten

Kravet om å prøve seg i arbeid gjelder gjennom hele sykefraværet. Ved 8 ukers sykefravær gjør NAV en vurdering av om du oppfyller aktivitetsplikten. For at du fortsatt skal få sykepenger er hovedregelen at du må være i aktivitet som har med arbeid å gjøre. Det vil si at du er delvis i jobb samtidig som du er sykmeldt.

Du kan enten gjøre noen av dine vanlige arbeidsoppgaver, eller du kan delta i annet arbeid på arbeidsplassen.

Det er viktig at du har god dialog med den som har sykmeldt deg om hva som skal til for at du kan være noe i arbeid. 

Unntak fra aktivitetsplikten

I noen tilfeller kan du få unntak fra aktivitetsplikten:

  1. Hvis det er tungtveiende medisinske grunner til at du ikke kan være i aktivitet. Den som sykmelder deg må i tilfelle dokumentere dette ved å gi utfyllende medisinske opplysninger i sykmeldingen.
  2. Hvis det ikke er mulig å gjennomføre aktiviteter på arbeidsplassen. Arbeidsgiveren din må i så fall begrunne dette i oppfølgingsplanen som sendes til legen og NAV.

Arbeidsgiverens plikt

Din aktivitetsplikt henger nært sammen med arbeidsgiverens plikt og muligheter til å legge til rette for at du kan jobbe. Hvis det ikke er mulig å gjøre tilpasninger på arbeidsplassen eller i oppgavene, må arbeidsgiveren dokumentere dette i oppfølgingsplanen som sendes til NAV.

Hvis du ikke har en arbeidsgiver

Hvis du ikke har en arbeidsgiver, er det NAV-kontoret du holder kontakt med. I den digitale aktivitetsplanen som du kan opprette på nav.no, kan du kommunisere direkte med NAV-veilederen din.