Sykefraværsoppfølging - virkemidler og tiltak

  • Individuell oppfølging, avklaring og arbeidsrettet rehabilitering er et utvidet tilbud om individtilpassede tjenester som kan gjøre det lettere å vende tilbake til arbeid.
  • Gradert sykmelding skal brukes dersom man kan utføre deler av sine vanlige arbeidsoppgaver. Man kan enten arbeide redusert tid eller bruke lengre tid på å utføre arbeidsoppgavene. Gradert sykmelding skal også brukes når man delvis kan utføre nye arbeidsoppgaver. Dette gjelder også etter at bedriften har prøvd tilrettelegging gjennom bedriftsinterne tiltak.
  • Reisetilskudd kan gis til arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere som har behov for transport til og/eller fra arbeidsstedet på grunn av helseplager. Reisetilskudd gis i stedet for sykepenger eller arbeidsavklaringspenger.  
  • Arbeidsplassvurdering kan gjøres av fysioterapeut eller ergoterapeut. De besøker den enkelte arbeidsplassen og vurderer mulige tilretteleggingstiltak. Resultatet kan være å unngå sykmelding, eller at den ansatte kan komme tilbake til arbeid helt eller delvis.
  • Hjelpemidler på arbeidsplassen. Hvis den ansatte trenger spesielle hjelpemidler for å klare jobben sin, kan det søkes om økonomisk støtte til dette fra NAV.
  • Kronisk syk eller gravid arbeidstaker. En arbeidsgiver kan søke om unntak fra ansvaret for å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden. Dette gjelder ved sykefravær som handler om svangerskap eller langvarig/kronisk sykdom.
  • Arbeidsrettede tiltak er aktuelt i forbindelse med skolegang, kurs, hospitering, arbeidstrening o.l. som gjør at arbeidstakeren kan komme i arbeid. Tiltakene kan benyttes allerede i sykepengeperioden.
  • Svangerskapspenger kan gis til gravide arbeidstakere som har en arbeidssituasjon som kan gi risiko for fosterskader, og hvor omplassering til annet arbeid ikke er mulig.