Arbeidsgiveren skal

 • arbeide systematisk for å forebygge sykdom og skade, og tilrettelegge arbeidet for den sykmeldte
 • følge opp ansatte i løpet av og i etterkant av en sykdomsperiode
 • i samarbeid med arbeidstakeren utarbeide en oppfølgingsplan, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Planen skal være ferdig senest når arbeidstakeren har vært helt eller delvis borte fra arbeid i 4 uker, og formidles til den som har sykmeldt arbeidstakeren.
 • innkalle arbeidstakeren til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen innen 7 uker etter at arbeidstakeren ble sykmeldt. Når arbeidstakeren er delvis sykmeldt, avholdes dialogmøtet bare hvis det er hensiktsmessig.
 • delta på dialogmøter som NAV-kontoret innkaller til

Arbeidstakeren skal

 • samarbeide og medvirke aktivt til å finne løsninger for å komme tilbake i arbeid raskest mulig
 • delta i utarbeidelsen og gjennomføringen av oppfølgingsplan
 • delta på dialogmøter

Arbeidstakeren kan friskmelde seg selv før sykmeldingen er utløpt. 

Den som sykmelder skal

 • motivere, stimulere og gi trygghet for aktivitet på arbeidsplassen når det er medisinsk forsvarlig
 • vurdere gradert (delvis) sykmelding før full sykmelding
 • vurdere om det er tungtveiende, medisinske grunner til at arbeidsrelatert aktivitet ikke er mulig for den sykmeldte
 • delta på dialogmøte 1 med arbeidsgiveren og arbeidstakeren etter eventuell innkalling
 • delta på dialogmøter i NAVs regi etter eventuell innkalling
 • uttale seg innenfor de rammene som taushetsplikten legger

NAV skal

 • vurdere om aktivitetskravet etter 8 ukers sykmelding er oppfylt
 • vurdere behov for virkemidler fra NAV, også arbeidsrettede tiltak dersom det ikke er mulighet for bedriftsintern attføring. Denne muligheten skal vurderes på ny senest ved utløpet av sykepengeperioden, som er ett år.
 • avholde dialogmøte 2 med den sykmeldte og arbeidsgiveren senest innen 26 ukers sykmelding, unntatt når det er åpenbart unødvendig. Den som sykmelder eller annet helsepersonell skal delta hvis det er hensiktsmessig.
 • ved behov eller etter forespørsel fra arbeidstakeren, arbeidsgiveren og/eller den som sykmelder avholde et tidligere dialogmøte 2 og eventuelt et dialogmøte 3.

 Se hva NAVs arbeidslivssentre kan bidra med i sykefraværsarbeidet.

Bedriftshelsetjenesten skal

 • arbeide forebyggende
 • bistå ved individuell tilrettelegging og utarbeidelse av oppfølgingsplan
 • delta på dialogmøte, dersom arbeidsgiveren eller arbeidstakeren ønsker det

Den tillitsvalgte og verneombudet skal

 • bidra til å gjøre sykefraværsarbeid til en integrert del av HMS-arbeidet
 • når det er hensiktsmessig, gi arbeidstakerne råd og veiledning og bistå arbeidstakeren dialogen med arbeidsgiveren og andre
 • kan delta på dialogmøtet når arbeidstakeren ønsker det

Arbeidstilsynet skal

 • veilede og føre tilsyn med at virksomheter driver et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid som hindrer at forhold ved arbeidet eller arbeidsplassen forårsaker sykdom eller skade
 • føre tilsyn med at virksomhetene tilrettelegger arbeidsforhold etter den enkelte arbeidstakerens alder, arbeidsevne o.l, slik at sykdom og skade kan forebygges lenge før det blir behov for fravær
 • føre tilsyn med at virksomhetene arbeidet systematisk med oppfølging av den sykmeldte

Les mer på arbeidstilsynet.no om tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte arbeidstakere.