Hvem gjør hva i sykefraværsarbeidet?

Arbeidsgiveren har hovedansvaret for å legge arbeidet til rette og å følge opp arbeidstakere som er sykmeldt. Også arbeidstakeren, sykmelderen, og NAV har ansvar og plikter i oppfølgingsarbeidet.

Arbeidsgiveren 

Arbeidsgiveren skal arbeide systematisk for å forebygge sykdom og skade og tilrettelegge arbeidet for den som er sykmeldt. Samtaleverktøyet hjelper deg med å gjennomføre samtaler og evaluere systematisk.

Du skal følge opp den ansatte både underveis i og i etterkant av en sykdomsperiode. Det innebærer blant annet at du

 • utarbeider en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstakeren, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Planen skal være ferdig senest når arbeidstakeren har vært helt eller delvis borte fra arbeid i 4 uker, og formidles til den som har sykmeldt arbeidstakeren.
 • innkaller arbeidstakeren til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen innen 7 uker etter at arbeidstakeren ble sykmeldt. Når arbeidstakeren er delvis sykmeldt, avholdes dialogmøtet bare hvis det er hensiktsmessig.
 • deltar på dialogmøter som NAV-kontoret innkaller til

Arbeidstakeren 

 • samarbeider og medvirker aktivt til å finne løsninger for å komme tilbake i arbeid raskest mulig
 • deltar i utarbeidelsen og gjennomføringen av oppfølgingsplan
 • deltar på dialogmøter

Arbeidstakeren kan friskmelde seg selv før sykmeldingen er utløpt. 

Den som sykmelder

 • motiverer, stimulerer og gir trygghet for aktivitet på arbeidsplassen når det er medisinsk forsvarlig
 • vurderer gradert (delvis) sykmelding før full sykmelding
 • vurderer om det er tungtveiende, medisinske grunner til at arbeidsrelatert aktivitet ikke er mulig for den sykmeldte
 • deltar på dialogmøte 1 med arbeidsgiveren og arbeidstakeren etter eventuell innkalling
 • deltar på dialogmøter i NAVs regi etter eventuell innkalling
 • uttaler seg innenfor de rammene som taushetsplikten legger

NAV 

 • vurderer om aktivitetskravet etter 8 ukers sykmelding er oppfylt
 • vurderer behov for virkemidler fra NAV, også arbeidsrettede tiltak dersom det ikke er mulighet for bedriftsintern attføring. Denne muligheten skal vurderes på ny senest ved utløpet av sykepengeperioden, som er ett år.
 • avholder dialogmøte 2 med den sykmeldte og arbeidsgiveren senest innen 26 ukers sykmelding, unntatt når det er åpenbart unødvendig. Den som sykmelder eller annet helsepersonell skal delta hvis det er hensiktsmessig.
 • avholder et tidligere dialogmøte 2 og eventuelt et dialogmøte 3, enten ved behov eller etter forespørsel fra arbeidstakeren, arbeidsgiveren og/eller den som sykmelder

Se hva NAVs arbeidslivssentre kan bidra med i sykefraværsarbeidet.

Bedriftshelsetjenesten

 • arbeider forebyggende
 • bistår ved individuell tilrettelegging og utarbeidelse av oppfølgingsplan
 • deltar på dialogmøte, dersom arbeidsgiveren eller arbeidstakeren ønsker det

Den tillitsvalgte og verneombudet 

 • bidrar til å gjøre sykefraværsarbeid til en integrert del av HMS-arbeidet
 • gir arbeidstakerne råd og veiledning og bistår arbeidstakeren i dialogen med arbeidsgiveren og andre
 • kan delta på dialogmøtet når arbeidstakeren ønsker det

Arbeidstilsynet 

 • veileder og fører tilsyn med at virksomheter driver et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid som hindrer at forhold ved arbeidet eller arbeidsplassen forårsaker sykdom eller skade
 • fører tilsyn med at virksomhetene tilrettelegger arbeidsforhold etter den enkelte arbeidstakerens alder, arbeidsevne o.l, slik at sykdom og skade kan forebygges lenge før det blir behov for fravær
 • fører tilsyn med at virksomhetene arbeidet systematisk med oppfølging av den sykmeldte

Les mer på arbeidstilsynet.no om tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte arbeidstakere.