Sykepenger når du er utenfor Norge

I utgangspunktet har du ikke rett til sykepenger mens du oppholder deg utenfor Norge. Du kan likevel søke NAV om å få reise utenlands i sykepengeperioden og beholde sykepengene i en begrenset periode.

Du skal sende søknaden til NAV før du reiser og ha fått godkjent denne. Det er NAV-kontoret som behandler søknaden.

Hva må du avklare før du reiser?

Før du reiser skal du avklare med arbeidsgiveren din at utenlandsoppholdet ikke vil hindre planlagt oppfølging og aktivitet på arbeidsplassen. Hvis du ikke har arbeidsgiver, avklarer du det med NAV.

Du må også avklare med den som har sykmeldt deg at utenlandsoppholdet ikke vil forverre helsetilstanden din, og at det ikke vil forlenge sykefraværsperioden eller hindre planlagt behandling og oppfølging. Oppfølgingen kan skje i regi av arbeidsgiveren eller NAV. I søknaden skal du bekrefte at du har avklart reisen med arbeidsgiveren din og den som har sykmeldt deg.

Hva kan skje hvis du reiser uten godkjenning?

Velger du å reise uten å ha mottatt godkjenning fra NAV, kan du risikere at sykepengene stanses i den perioden du er i utlandet. Får du avslag på å beholde sykepengene, risikerer du også  at sykepengene beregnes etter et nytt og lavere grunnlag når du er tilbake i Norge.

Er du borte  fire uker eller lenger uten å få godkjenning, risikerer du også å få avslag på videre sykepenger.

For å få sykepenger må du delta aktivt for å komme tilbake i arbeid så raskt som mulig. Hvis utenlandsoppholdet hindrer deg i å ivareta pliktene du har i sykefraværsperioden, får du ikke innvilget søknaden om å beholde sykepengene.

Ble du syk i ferien?

Blir du syk mens du er på ferie, kan du ha krav på å få utsatt feriedagene. Les mer om sykdom i ferien på arbeidtilsynet.no.

Skal du ta ut ferie?

Det er ingen ting i veien for at du kan dra på ferie til utlandet mens du er sykmeldt, men du får ikke sykepenger i ferien.

Du kan velge å ta ut lovbestemt ferie når du reiser til utlandet. I slike tilfeller skal du ikke søke om å beholde sykepengene. Da krysser du bare av for ferie i søknaden om sykepenger.  Sykepengene stopper mens du har ferie, og maksdatoen for sykepenger forskyves tilsvarende.

Er du delvis sykmeldt?  Det er ikke mulig å ta ut ferie de dagene du skulle arbeidet og få utbetalt sykepenger for de andre. Men har du spart opp fleksitid, kan du avspasere dagene du skulle jobbet og få utbetalt sykepenger for dagene du er sykmeldt. Er du for eksempel 50 prosent sykmeldt og ønsker å reise til utlandet noen dager, kan du avspasere halvparten av dagene. Har du ikke nok fleksitid å avspasere, må du ta ut feriedager.

Hvordan søker du?

Du fyller ut søknad om å beholde sykepenger utenfor Norge.

Andre som kan ha rett til sykepenger under utenlandsopphold

Også andre situasjoner kan gi rett til sykepenger når du er utenfor Norge:

  • Er du medlem av norsk folketrygd og bor utenfor Norge, kan du ha rett til sykepenger.
  • Er du innlagt i helseinstitusjon for norsk regning, eller du er dekket av en trygdeavtale mellom landene, kan du ha rett til sykepenger.

Se hvor du henvender deg om internasjonale saker.