Sykepenger ved utenlandsopphold

I utgangspunktet har du ikke rett til sykepenger mens du oppholder deg utenfor Norge. Du kan likevel i visse situasjoner få sykepenger under utenlandsopphold.

Søknad om sykepenger ved utenlandsopphold

Du kan søke NAV om å få reise utenlands i sykepengeperioden og beholde sykepengene i en begrenset periode.

Hva må du avklare før du reiser?

Hvis utenlandsoppholdet hindrer deg i å ivareta pliktene du har i sykefraværsperioden, får du ikke innvilget søknad om sykepenger under utenlandsoppholdet. For å kunne motta sykepenger må du delta aktivt for å komme tilbake i arbeid så raskt som mulig. Les mer om pliktene du har som sykmeldt.

Før du reiser skal du avklare med arbeidsgiver at utenlandsoppholdet ikke vil hindre planlagt oppfølging og aktivitet på arbeidsplassen. Du må også avklare med sykmelder at utenlandsoppholdet ikke vil forverre helsetilstanden din, forlenge sykefraværsperioden eller hindre planlagt behandling og oppfølging. Du skal selv bekrefte at du har avklart dette med din arbeidsgiver og din sykmelder, ved å krysse av i egenerklæringen i søknadsskjemaet.

Du skal sende søknaden til NAV før du reiser, og ha fått godkjent denne. Det er NAV-kontoret som vurderer og gjør vedtak.

I søknaden må du bekrefte at du kan ivareta de pliktene du har når du er sykmeldt. Dersom du velger å reise uten å ha mottatt godkjenning fra NAV, kan du risikere at sykepengene stanses i den perioden du er i utlandet. Det kan også føre til at sykepengene beregnes etter et nytt og lavere grunnlag når du er tilbake i Norge, eventuelt kan du risikere å miste retten til sykepenger.

Ble du syk i ferien?

Hvis du blir syk mens du er på ferie, kan du ha krav på å få utsatt feriedagene. Les mer om sykdom i ferien på arbeidtilsynet.no.

Skal du ta ut ferie?

Det er ingen ting i veien for at du kan dra på ferie til utlandet mens du er sykmeldt, men du får ikke sykepenger i ferien.

Du kan velge å ta ut lovbestemt ferie når du reiser til utlandet. I slike tilfeller skal du ikke søke om å beholde sykepengene. Istedenfor må du oppgi «ferie» på sykmeldingsblanketten del D (kravet). Sykepengene stopper mens du har ferie og perioden for sykepenger forskyves tilsvarende.

Er du delvis sykmeldt kan du ikke ta ut feriedager for de dagene du skulle arbeidet og få utbetalt sykepenger for de resterende dagene. Graderte sykepenger er imidlertid ikke til hinder for at du kan få sykepenger når du er i utlandet, dersom du for eksempel avspaserer fleksitid. Er du for eksempel 50 prosent sykmeldt og ønsker å reise til utlandet, kan du avspasere de resterende dagene.

Har du ikke arbeidsgiver?

Dersom du ikke har arbeidsgiver, har NAV oppfølgingsansvar for deg under hele sykefraværsperioden. I egenerklæringen i søknadsskjemaet skal du kun fylle ut del II.

Hvordan søker du?

Du søker på skjemaet "Søknad om å beholde sykepenger under opphold i utlandet - NAV 08-09.07", som du finner under Skjema og søknad.

Andre som kan ha rett til sykepenger under utenlandsopphold

Også andre situasjoner og regelverk kan gi rett til sykepenger under utenlandsopphold:

  • dersom du er medlem i trygden etter særlige regler for personer utenfor Norge
  • dersom du er innlagt i helseinstitusjon for norsk regning eller dekket etter trygdeavtale
  • reglene i EØS-avtalen åpner også for noen muligheter

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.

Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Dine utbetalinger.