Sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Sykepenger skal gi kompensasjon for bortfall av inntekt for deg som er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade.

Hvem kan få sykepenger?

  • Du må være medlem av folketrygden
  • Du må være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes egen sykdom eller skade
  • Du må som hovedregel ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før du ble arbeidsufør
  • Du må tape pensjonsgivende inntekt på grunn av arbeidsuførheten. Det er et vilkår at inntektsgrunnlaget for sykepenger utgjør minst femti prosent av grunnbeløpet (1/2 G).
  • Som frilanser må du jevnlig ha hatt inntekt fra oppdrag. Mottar du fosterhjemsgodtgjørelse regnes du som frilanser. Hvis du mottar omsorgsstønad, vil du regnes som frilanser med mindre du er ansatt i en virksomhet.

Arbeidsuførheten skal dokumenteres med sykmelding fra lege. Ved sykdom eller skade som har direkte sammenheng med muskel- og skjelettsystemet kan også kiropraktor eller manuellterapeut sykmelde i inntil 12 uker.

Du har ikke rett til sykepenger de første 16 kalenderdagene regnet fra og med den dagen arbeidsuførheten oppstod, med mindre du har tegnet forsikring. De 16 dagene telles  fra det tidspunktet du oppsøker lege eller når NAV får melding om arbeidsuførheten.

For å få sykepenger fra NAV må du ha sykmelding fra lege. Legen kan vanligvis sykmelde tidligst fra den dato du er til konsultasjon. Får du ikke time hos legen samme dag, kan dagen du snakket med legen på telefonen godtas som start på legens sykmelding. Dette forutsetter at telefonsamtalen følges opp med time hos legen få dager etter telefonsamtalen.

Aktivitetskrav og oppfølging

For å få rett til sykepenger skal du så tidlig som mulig forsøke deg i arbeidsrelatert aktivitet. Hovedregelen er at du har plikt til å være i arbeidsrelatert aktivitet innen 8 uker.

Legen skal alltid vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til at du må være borte fra arbeidet, både ved første gangs og senere sykmeldinger. Hvis du delvis kan utføre dine vanlige arbeidsoppgaver, skal det gis gradert sykmelding.

Ved kortvarig sykmelding vurderes arbeidsuførheten med hensyn til det yrket du har. Ved langvarig sykmelding vurderes det også om du er arbeidsufør når det gjelder ethvert høvelig arbeid.

Det er NAV som følger deg opp når du er sykmeldt.

Reisetilskudd

Hvis du midlertidig ikke kan reise på vanlig måte til og fra arbeidsstedet på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til reisetilskudd i stedet for sykepenger fra 17. dag etter du ble sykmeldt.

Hvor mye kan du få?

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser har du rett til sykepenger fra 17. sykefraværsdag.

  • For deg som selvstendig næringsdrivende utgjør sykepengene 75 prosent av sykepengegrunnlaget. For sykefravær som startet før 1. oktober 2017, får du 65 prosent av sykepengegrunnlaget.
  • For deg som frilanser utgjør sykepengene 100 prosent av sykepengegrunnlaget.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere har ikke rett til feriepenger av sykepengegrunnlaget.

Du kan forsikre deg for å få bedre dekning.

Når NAV skal betale sykepenger, må det fastsettes et sykepengegrunnlag. Det er din pensjonsgivende inntekt som gir rett til sykepenger, ikke næringsinntekten. Sykepengegrunnlaget skal som hovedregel tilsvare den pensjonsgivende årsinntekten som beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av pensjonspoengtallene for de siste 3 siste årene du har fått skatteoppgjør for, med mindre det har skjedd en varig endring. Les mer i rundskriv til folketrygdloven § 8-35 andre og tredje ledd.

Følgende dokumentasjon kan sendes til NAV ved beregning av sykepengegrunnlaget til nystartet selvstendig næringsdrivende eller dersom arbeidssituasjonen eller virksomheten er varig endret:

  • Oversikt over innbetalt forskuddsskatt
  • Likning som enda ikke er utlagt.
  • Oppgave fra regnskapsfører eller revisor dersom den inneholder opplysninger om pensjonsgivende årsinntekt

Sykepengegrunnlaget er begrenset oppad til 6 ganger grunnbeløpet (G).

NAV vil ofte ha behov for tilleggsopplysninger for å fastsette sykepengegrunnlaget til selvstendig næringsdrivende.

Ved gradert (delvis) sykmelding har du rett til sykepenger for den delen du er syk. Sykepengene kan graderes fra 100 prosent ned til 20 prosent.

Sykepenger når du har flere arbeidsforhold

Hvis du er sykmeldt fra flere arbeidsforhold, må du ha en sykmelding for hvert av arbeidsforholdene. Sykepengegrunnlaget blir beregnet ut fra den samlede inntekten din.

Mottar du fosterhjemsgodtgjørelse eller omsorgsstønad i kombinasjon med annen inntekt, anses du å ha flere arbeidsforhold.

Spesielt om frilanser i kombinasjon med arbeidstaker

Har du inntekt både som frilanser og som arbeidstaker, utbetales sykepengene etter reglene for arbeidstakere. Frilansinntekten må utgjøre minst 25 prosent av samlet grunnlag for at sykepenger blir utbetalt for den delen du er frilanser.

Hvor lenge kan du ha rett til sykepenger?

Du kan få sykepenger i inntil 52 uker. Tidsbegrensingen er den samme enten du er helt eller delvis sykmeldt. Det er egne regler for deg som er mellom 67 og 70 år.

For å få rett til sykepenger fra NAV igjen, må du ha vært helt arbeidsfør i 26 uker etter at du sist fikk sykepenger fra NAV.

Hvis du fortsatt er syk og ikke kan være i arbeid når sykepengene opphører, kan du ha rett til andre ytelser som arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

Hvordan søker du?

Du søker ved å fylle ut «Egenerklæring» på del D av sykmeldingen. Du må i tillegg fylle ut skjema NAV 08-35.01 «Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere som skal ha sykepenger». Du finner skjemaet under «Skjema og søknad».

Les om hvor sykmeldingen skal sendes.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Etter at NAV har mottatt din søknad (utfylt del D av sykmeldingen), samt Inntektsopplysningsskjema, behandler NAV søknaden din.

Se saksbehandlingstider i NAV.

Hvis saken innvilges, kan du lese om utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk for å se når du normalt har pengene på konto.

Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Utbetalingsoversikt.