Sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Du har ikke rett til sykepenger de første 16 kalenderdagene av sykefraværet, med mindre du har tegnet forsikring.

Hvem kan få sykepenger?

 • Du må være medlem av folketrygden.
 • Grunnen til at du ikke kan jobbe må være din egen sykdom eller skade.
 • Du må ha vært i jobb i minst fire uker umiddelbart før du ble arbeidsufør.
 • Du må tape pensjonsgivende inntekt på grunn av egen sykdom eller skade.
 • Inntektsgrunnlaget for sykepenger må utgjøre minst femti prosent av grunnbeløpet i folketrygden (1/2 G).
 • Som frilanser må du jevnlig ha hatt inntekt fra oppdrag.
 • Får du fosterhjemsgodtgjørelse, regnes du som frilanser. 
 • Får du omsorgsstønad, vil du regnes som frilanser. Du regnes som arbeidstaker bare dersom du har en avtale med kommunen som tilsier et arbeidsforhold.

Du har ikke rett til sykepenger de første 16 kalenderdagene regnet fra og med den dagen du ble syk, med mindre du har tegnet forsikring. De 16 dagene telles fra det tidspunktet du oppsøker lege eller når NAV får beskjed (egenmelding) fra deg om at du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. Du kan gi egenmelding til NAV skriftlig eller på telefon.

For å få sykepenger må du ha sykmelding fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Kiropraktor eller manuellterapeut kan sykmelde deg i inntil 12 uker hvis årsaken til at du ikke kan jobbe er plager i muskel og skjelett.

Vanligvis kan sykmeldingen skrives ut tidligst fra den datoen du er til konsultasjon. Får du ikke time samme dag, kan dagen du snakket med behandleren på telefonen godtas som start på sykmeldingen. Dette forutsetter at telefonsamtalen følges opp med time få dager etter telefonsamtalen.

Aktivitetskrav og oppfølging

For å få rett til sykepenger skal du så tidlig som mulig forsøke deg aktivitet som har med arbeid å gjøre. Hovedregelen er at du har plikt til å være i slik aktivitet innen åtte uker.

Legen skal alltid vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til at du må være borte fra arbeidet, både ved første og senere sykmeldinger. Hvis du delvis kan utføre de vanlige arbeidsoppgavene dine, skal det gis gradert sykmelding.

Ved kortvarig sykmelding vurderer vi aktivitetskravet opp mot det yrket du har. Ved langvarig sykmelding vurderer vi også om det er mulig for deg å jobbe i andre yrker.

Det er NAV som følger deg opp når du er sykmeldt.

Du kan gå tilbake til jobb før sykmeldingen er over. Du trenger ikke spørre NAV først. Når du sender søknaden om sykepenger, fyller du bare ut når du startet å jobbe igjen.

Du kan jobbe i kombinasjon med sykmelding, avhengig av hva sykdommen eller skaden tillater.

Reisetilskudd

Klarer du å jobbe, men har problemer med å reise til og fra arbeidsstedet? Da kan du ha rett til reisetilskudd i stedet for sykepenger fra 17. dag etter at du ble sykmeldt.

Hvor mye kan du få?

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser har du rett til sykepenger fra 17. fraværsdag.

 • For deg som er selvstendig næringsdrivende utgjør sykepengene 75 prosent av sykepengegrunnlaget.
  • For sykefravær som startet før 1. oktober 2017, får du 65 prosent av sykepengegrunnlaget.
 • For deg som er frilanser utgjør sykepengene 100 prosent av sykepengegrunnlaget.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere har ikke rett til feriepenger av sykepengene.

Du kan forsikre deg for å få dekket større deler av inntektstapet ditt.

Selvstendig næringsdrivende:

Beregningen tar som regel utgangspunkt i gjennomsnittet av den pensjonsgivende årsinntekten for de siste 3 siste årene du har fått skatteoppgjør for, med mindre det har skjedd en varig endring.

Har det skjedd varige endringer i arbeidssituasjonen eller virksomheten? Eller har du nylig startet opp som selvstendig næringsdrivende? Da sender du følgende til NAV:

 • oversikt over innbetalt forskuddsskatt
 • skattemelding som ennå ikke er lagt ut
 • oppgave fra regnskapsfører eller revisor dersom den inneholder opplysninger om pensjonsgivende årsinntekt

Frilanser

Beregningen tar utgangspunkt i gjennomsnittet av frilansinntekten som rapporteres til a-ordningen for de tre siste kalendermånedene før du ble syk. Reglene for beregning av sykepenger er de samme som for arbeidstakere.

Sykepengegrunnlaget er begrenset oppad til 6 ganger grunnbeløpet (G).

Ved gradert (delvis) sykmelding har du rett til sykepenger for den delen du er syk. Sykepengene kan graderes fra 100 prosent og ned til 20 prosent.

Når du har flere arbeidsforhold

Er du sykmeldt fra flere arbeidsforhold, må du ha en sykmelding for hvert av dem. Sykepengegrunnlaget blir beregnet ut fra den samlede inntekten din.

Får du fosterhjemsgodtgjørelse eller omsorgsstønad i kombinasjon med annen inntekt, blir det regnet som flere arbeidsforhold.

Spesielt om frilanser i kombinasjon med arbeidstaker

Har du inntekt både som frilanser og som arbeidstaker, utbetales sykepengene etter reglene for arbeidstakere

Hvor lenge kan du ha rett til sykepenger?

Du kan maksimalt få sykepenger i  52 uker. Tidsbegrensingen er den samme enten du er helt eller delvis sykmeldt. Det er egne regler for deg som er mellom 67 og 70 år.

For å få rett til sykepenger fra NAV på nytt må du ha vært helt arbeidsfør i 26 uker etter at du sist fikk sykepenger fra NAV.

Hvis du fortsatt er syk og ikke kan være i arbeid når sykepengene opphører, kan du ha rett til andre ytelser som arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

Hvordan søker du?

Du søker om sykepenger etter at sykmeldingsperioden er over. I søknaden oppgir du om du har jobbet litt, om du kom tilbake tidligere enn forventet, om du tok ferie o.l.

Bekreftet du den digitale sykmeldingen etter 30. august? Da vil du få en melding fra NAV når den digitale søknaden er klar til å fylles ut. Du logger deg inn og sender søknaden fra nav.no.

Er sykmeldingen lenger enn 31 dager, vil den deles opp automatisk, og du kan levere søknaden om sykepenger tidligere.

Hvis du må levere på papir

I noen tilfeller trenger du sykmeldingens del D på papir:

 • hvis du bekreftet den digitale sykmeldingen før 31. august
 • hvis sykmeldingen din gjelder behandlingsdager eller reisetilskudd
 • hvis du er arbeidsledig eller midlertidig ute av arbeid
 • hvis du ikke har bankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå 
 • hvis du har strengt fortrolig adresse i Folkeregisteret

Blir du sykmeldt på et sykehus, får du også sykmeldingen på papir.

Du fyller ut del D og sender den i posten. Finn riktig adresse for del D.

Du må sende inntektsopplysninger

NAV kan ikke behandle søknaden din før du har sendt oss inntektsopplysninger. Du kan sende opplysningene fra skjemaveilederen eller i posten, til samme adresse som del D.

Meld fra om endringer

Er det endringer i inntekten og/eller jobbsituasjonen din? Eller planlegger du opphold i utlandet? Det kan ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Saksbehandlingen kan starte når NAV har mottatt søknaden om sykepenger og inntektsopplysningsskjemaet.

Du kan lese om saksbehandlingstider for å se når du normalt har pengene på konto. Du kan også sjekke utbetalinger ved å logge inn på Ditt NAV (nav.no).