Sykepenger til særskilte grupper

Sykepenger skal gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for deg som er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade. For sjømenn, jordbrukere, reindriftsutøvere, fiskere, vernepliktige, personer som midlertidig har vært ute av arbeid, uføretrygdede og personer mellom 67 og 70 år gjelder spesielle regler.

Sykepenger til jordbrukere og reindriftsutøvere

Som jordbruker/reindriftsutøver kan du ha en kollektiv forsikring som gir rett til syke­penger med 100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra og med 17. sykefraværsdag.

Du regnes som jordbruker/reindriftsutøver hvis du i det siste året du har fått skatteoppgjør for, hadde en nærings­inntekt fra jord‑ eller skogbruk/reindrift på minst 8 000 kroner som utgjorde minst 20 prosent av din samlede nettoinntekt. Denne inntekten skal legges til grunn ved vurdering av hvem som omfattes av den kollektive forsikringen.

Du kan i tillegg tegne individuell forsikring som gir deg 100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 1.–16. sykefraværsdag. Les mer om forsikring for jordbrukere og reindriftsutøvere.

Du søker ved å fylle ut «Egenerklæring» på del D av sykmeldingen. Du må i tillegg fylle ut skjema NAV 08-35.01 «Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere som skal ha sykepenger».

Les om hvor sykmeldingen skal sendes.

Sykepenger til sjømenn

For sjømenn beregnes sykepenger som for arbeidstakere med to unntak:

  • Du kan få sykepenger hvis du er arbeidsufør som sjømann, selv om du ikke ellers er arbeidsufør.
  • Du har rett til sykepenger selv om du har vært i arbeid i mindre enn 4 uker.

Du søker om sykepenger på samme måte som arbeidstakere.

Sykepenger til fiskere

Fiskere som er registrert i fiskermanntallet på blad B har en kollektiv forsikring som gir rett til sykepenger med 100 prosent dekning av sykepengegrunn­laget fra første sykefraværsdag. Du har rett til sykepenger selv om du har vært i arbeid i mindre enn fire uker.

Du søker ved å fylle ut «Egenerklæring» på del D av sykmeldingen.

Hvis du mottar lott, regnes du som selvstendig næringsdrivende. Du må da i tillegg fylle ut skjema NAV 08-35.01 «Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere som skal ha sykepenger».

Hvis du har hyre regnes du som arbeidstaker. Arbeidsgiveren skal da fylle ut skjema NAV 08-30.01 «Inntektsopplysninger for arbeidstaker som skal ha sykepenger», og sende skjemaet til NAV.

Les om hvor sykmeldingen skal sendes.

Sykepenger til vernepliktige

Hvis du har avtjent militær eller sivil tjeneste, har du samme rett til sykepenger som arbeidstakere. Bestemmelsen om opptjeningstid på 4 uker for å få rett til sykepenger gjelder ikke for vernepliktige. Rettigheten til sykepenger gjelder mens du avtjener verneplikt. Du får sykepenger fra og med dagen etter dimittering.

Du har rett til sykepenger selv om du har vært i arbeid i mindre enn 4 uker.

Ordningen omfatter også de som har utført verneplikt i

  • Heimevernet
  • militære skoler
  • reservepolitiet

Det samme gjelder vernepliktige og utskrivningspliktige som etter søknad er fritatt for militærtjeneste og er overført til sivilt arbeid.

Du søker om sykepenger på samme måte som arbeidstakere.

Sykepenger til personer som midlertidig har vært ute av inntektsgivende arbeid

Hvis du på sykmeldingstidspunktet midlertidig har vært ute av inntektsgivende arbeid i mindre enn en måned, og du

  • fremdeles er ute av inntektsgivende arbeid, eller
  • har vært i arbeid i mindre enn 4 uker

kan du ha krav på sykepenger fra NAV hvis du kan godtgjøre at du taper en årlig inntekt som minst tilsvarer 1 G (grunnbeløpet i folketrygden).

Likestilt med arbeid er tidsrom hvor du har fått dagpenger, sykepenger, pleie-, opplærings- og omsorgspenger - samt foreldre- og svangerskapspenger. Ulønnet permisjon etter utløpet av foreldrepengeperioden etter arbeidsmiljøloven §§ 12-1 – 12-5, vil også kunne gi rett til sykepenger dersom en har avtale om å gjenoppta arbeidet etter permisjonen.

Fra 1. januar 2018 kan man ikke opparbeide seg en rett til sykepenger gjennom foreldrepenger som er opptjent på grunnlag av arbeidsavklaringspenger. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du har startet opp med arbeid igjen i minst fire uker umiddelbart før uttaket av foreldrepengene startet.

Du kan få sykepenger fra den 15. dagen etter sykmeldingstidspunktet. Sykepengene utgjør 65 prosent av sykepengegrunnlaget hvis du ikke er i arbeid, og 100 prosent hvis du er i arbeid når du blir sykmeldt.

Du søker ved å fylle ut «Egenerklæring» på del D av sykmeldingen. Du må i tillegg fylle ut skjema NAV 08-47.05 «Krav om sykepenger – midlertidig ute av inntektsgivende arbeid».

Sykepenger til personer mellom 62 og 70 år

Personer mellom 62 og 70 år har rett til sykepenger uavhengig av om de har tatt ut alderspensjon. .

Hvis du er mellom 67 og 70 år har du rett til sykepenger i opptil 60 dager hvis inntekten overstiger 2 G (grunnbeløpet i folketrygden). 60-dagersregelen gjelder fra og med dagen etter du fylte 67 år og til og med dagen før du fyller 70 år. Hvis du har fylt 70 år, har du ikke rett til sykepenger.

Sykepenger til uføretrygdede

Hvis du kombinerer arbeid med uføretrygd kan du ha rett til sykepenger. Sykepengene beregnes ut fra den arbeidsinntekten du har i tillegg til uføretrygden. Sykepengene vil kunne redusere utbetalingen av uføretrygden på samme måte som arbeidsinntekt gjør, men uføregraden blir ikke påvirket.

Hvis du er ansatt, har arbeidsgiver ansvar for å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiver må fylle ut skjema NAV 08-30.01 «Inntektsopplysninger for arbeidstaker som skal ha sykepenger»

Du søker ved å fylle ut «Egenerklæring» på del D av sykmeldingen.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende må du i tillegg fylle ut skjema NAV 08-35.01 «Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere som skal ha sykepenger».

Les om hvor sykmeldingen skal sendes.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt og/eller jobbsituasjon eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Etter at NAV har mottatt din søknad (utfylt del D av sykmeldingen), samt Inntektsopplysningsskjema, behandler NAV søknaden din.

Se saksbehandlingstider i NAV.

Hvis saken innvilges, kan du lese om utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk for å se når du normalt har pengene på konto.

Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Dine utbetalinger.