Sykepenger til særskilte grupper

Det er ulike regler for sykepenger avhengig av hva slags arbeid du har eller hvilken situasjon du er i. Se hva som gjelder for deg.

Sykepenger til jordbrukere og reindriftsutøvere

I utgangspunktet utgjør sykepengene 75 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag. Som jordbruker eller reindriftsutøver kan du imidlertid ha en kollektiv forsikring som gir deg rett til syke­penger med 100 prosent dekning. Du må i tilfelle dokumentere med attestasjon fra likningsmyndighetene at du er omfattet av den kollektive forsikringen.

Du kan i tillegg tegne individuell forsikring som gir deg 100 prosent dekning de 16 første sykefraværsdagene.

Les mer om forsikring for jordbrukere og reindriftsutøvere.

 

Når du skal søke om tilskudd til avløser

Trenger du å legge ved sykmeldingen som vedlegg til en søknad, ber du legen om å gi deg sykmeldingen på papir. Da kan du bruke del C som vedlegg til søknaden.

Du kan likevel benytte den digitale sykmeldingen og sykepengesøknad overfor NAV. Da kaster du bare del B og del D, mens du beholder del C. I del C  synes ikke diagnosen, derfor er det viktig at du bare gir fra deg denne.

 

Hvem regnes som jordbruker?

Du regnes som jordbruker dersom det siste årets skatteoppgjør viste at du hadde en nærings­inntekt fra jord‑, skogbruk eller reindrift på minst 8 000 kroner, og at det utgjorde minst 20 prosent av din samlede nettoinntekt. Du regnes også som jordbruker hvis du kan godtgjøre tilsvarende inntekt framover.

 

Hvem regnes som reindriftsutøver?

Du regnes som reindriftsutøver når du ifølge loven har rett til å utøve reindrift. Du dokumenterer at du du er omfattet av den kollektive forsikringen ved at reindriftsagronom i beiteområdet ditt attesterer at du er registrert reindriftsutøver.

Sykepenger til sjømenn

For sjømenn beregnes sykepenger som for arbeidstakere med to unntak:

 • Du kan få sykepenger hvis du er arbeidsufør som sjømann, selv om du frisk nok til å jobbe i et annet yrke.
 • Du har rett til sykepenger selv om du har vært i arbeid i mindre enn fire uker.

Sykepenger til fiskere

Fiskere som er registrert i fiskermanntallet på blad B, har en kollektiv forsikring som gir rett til sykepenger med 100 prosent dekning fra første sykefraværsdag. Du har rett til sykepenger selv om du har vært i arbeid i mindre enn fire uker.

Mottar du lott, regnes du som selvstendig næringsdrivende. Har du hyre, regnes du som arbeidstaker. Se mer om hva du skal sende inn nedenfor.

Sykepenger til vernepliktige

Har du avtjent militær eller sivil tjeneste, har du samme rett til sykepenger som arbeidstakere. Rettigheten gjelder sykdom eller skade som oppstår mens du avtjener verneplikt. Du får sykepenger fra og med dagen etter dimittering.

Du har rett til sykepenger selv om du har vært i arbeid i mindre enn fire uker.

Ordningen omfatter også de som har utført verneplikt i

 • Heimevernet
 • militære skoler
 • reservepolitiet

Det samme gjelder vernepliktige og utskrivningspliktige som er fritatt for militærtjeneste og er overført til sivilt arbeid.

Sykepenger til deg som har vært midlertidig ute av arbeid

Hadde du vært ute av inntektsgivende arbeid i mindre enn en måned da du ble syk? Du kan ha krav på sykepenger fra NAV hvis

 • du fremdeles er ute av inntektsgivende arbeid, eller
 • du har vært i arbeid i mindre enn fire uker

Perioder med disse ytelsene fra NAV regnes ikke som å være midlertidig ute av arbeid:

 • dagpenger
 • sykepenger
 • pleie-, opplærings- og omsorgspenger
 • foreldre- og svangerskapspenger

Ulønnet permisjon etter utløpet av foreldrepengeperioden kan gi rett til sykepenger hvis du har en avtale om å gjenoppta arbeidet etter permisjonen.

Du kan få sykepenger fra og med den 15. dagen etter sykmeldingstidspunktet. Sykepengene utgjør 65 prosent av sykepengegrunnlaget hvis du ikke er i arbeid, og 100 prosent hvis du er i arbeid når du blir sykmeldt.

Forutsetningen for rett til sykepenger er at du kan godtgjøre at du taper en årlig inntekt som minst tilsvarer 1 G (grunnbeløpet i folketrygden).

Sykepenger til deg mellom 62 og 70 år

Personer mellom 62 og 70 år har rett til sykepenger uavhengig av om de har tatt ut alderspensjon.

Er du mellom 67 og 70 år, har du rett til sykepenger i opptil 60 dager hvis inntekten overstiger 2 G (grunnbeløpet i folketrygden). 60-dagersregelen gjelder fra og med dagen etter du fylte 67 år og til og med dagen før du fyller 70 år. Har du fylt 70 år, har du ikke rett til sykepenger.

Hvordan du går fram for å søke om sykepenger avhenger av hva slags type arbeid du har.

Sykepenger til uføretrygdede

Kombinerer du arbeid med uføretrygd, kan du ha rett til sykepenger. Sykepengene beregnes ut fra den arbeidsinntekten du har. Sykepengene vil kunne redusere utbetalingen av uføretrygden på samme måte som arbeidsinntekt gjør, men uføregraden blir ikke påvirket.

Hvordan du går fram for å søke om sykepenger avhenger av hva slags type arbeid du har.

Hvordan søker du?

Du søker om sykepenger etter at sykmeldingsperioden er over.

Er du arbeidsledig, midlertidig ute av arbeid eller vernepliktig, må du foreløpig sende søknaden om sykepenger på papir, det vil si del D av sykmeldingen.

Alle andre: Har du benyttet den digitale sykmeldingen, får du en melding fra NAV når søknaden er klar til å fylles ut. Meldingen inneholder en lenke til den digitale søknaden. Du logger deg inn og sender søknaden fra nav.no. Er sykmeldingen lenger enn 31 dager, vil den deles opp automatisk, og du kan levere søknaden om sykepenger tidligere.

Når du må levere på papir

Arbeidsledige, de som er midlertidig ute av arbeid eller vernepliktige må fremdeles levere søknad om sykepenger på papir. Du må også levere søknad om sykepenger på papir dersom

 • du blir sykmeldt på et sykehus
 • sykmeldingen din gjelder behandlingsdager eller reisetilskudd
 • du ikke har bankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå 
 • du har strengt fortrolig adresse i Folkeregisteret

Du fyller ut del D og sender den sammen med inntektsopplysninger til NAV. Finn riktig adresse for del D og inntektsopplysninger.

Inntektsopplysninger

Meld fra om endringer

Er det endringer i inntekten og/eller jobbsituasjonen din? Eller planlegger du opphold i utlandet? Det kan ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Saksbehandlingen kan starte når NAV har mottatt søknaden om sykepenger og inntektsopplysninger.

Du kan lese om saksbehandlingstider for å se når du normalt har pengene på konto. Du kan også sjekke utbetalinger ved å logge inn på Ditt NAV (nav.no).