2006

 • RTV-rapport 01/06 (pdf) Oversikt over analyse-, utrednings- og forskningsrapporter innenfor trygdens områder.
 • RTV-rapport 02/06 (pdf) Polikliniske laboratorie- og radiologitjenester. En analyse av veksten i statens utgifter. 
 • RTV-rapport 03/06 Enslige forsørgere - økonomisk situasjon og aktivitet i perioden etter reformen i 1998
 • RTV-rapport 04/06 Variasjon i sykefravær. En analyse av geografisk variasjon i forbruk av sykepenger i perioden 1993-2004
 • RTV-rapport 05/06 Fastlegers sykemeldingspraksis I: Variasjoner
 • RTV-rapport 06/06 Fastlegers sykemeldingspraksis II: Regelendringer og Legeprogrammet

2005

 • Aetat-rapport 01/05 (pdf) Undersøkelse om rekruttering av arbeidskraft
 • RTV-rapport 01/05 Sykefravær og konjunkturer
 • RTV-rapport 02/05 (pdf) Evalueringen av melderutinen mellom Kreftregisteret og Rikstrygdeverket. Har melderutinen ført til at flere kreftpasienter oppnår sine rettigheter? 
 • RTV-rapport 03/05 Kan vi se inn i framtida? Utvikling av en prognosemodell
 • RTV-rapport 04/05 Seniorpolitikk og IA-avtalens delmål om å øke pensjoneringsalderen 
 • RTV-rapport 05/05 Innskjerping i attføringsvilkåret i 2000. Tid og avslag på søknad om uførepensjon til overgang til andre trygdeytelser og arbeid
 • RTV-rapport 06/05 Nedbemanning og sykefravær. Sammenhengen mellom nedbemanning og sykefravær i et utvalg norske foretak i perioden 2. kvartal til 4. kvartal 2004 
 • RTV-rapport 07/05 (pdf) Private avtaler om barnebidrag
 • RTV-rapport 08/05 (pdf) Tidsbruksundersøkelse i forbindelse med innføring av nye regler for underholdsbidrag. Del II

2004

 • Aetat-rapport 01/04 (pdf) Oppfølgingsundersøkelse av arbeidssøkere som sluttet å melde seg ved Aetat høsten 2002. Del 1: Tilpasning på arbeidsmarkedet ett år etter
 • Aetat-rapport 02/04 (pdf) Oppfølgingsundersøkelse av arbeidssøkere som sluttet å melde seg ved Aetat høsten 2002. Del 2: Yrkeshemmede arbeidssøkere
 • Aetat-rapport 03/04 (pdf) Oppfølgingsundersøkelse av arbeidssøkere som sluttet å melde seg ved Aetat høsten 2002. Del 3: Ordinære arbeidssøkere
 • Kvinnebasen (pdf) Brukerundersøkelse blant arbeids- og oppdragsgivere
 • RTV-rapport 01/04 (pdf) Endringer i den nederlandske uføreordningen og erfaringer fra kampen mot "den hollandske syken"
 • RTV-rapport 02/04 Overgangsstønad - Hva skjedde med de som mistet retten til overgangsstønad pga endringer i vilkårene 1. januar 1998? 
 • RTV-rapport 03/04 Effekt av aktiv sykemelding, 2002-2003
 • RTV-rapport 04/04 (pdf) Sluttrapport for fem undersøkelser. Erfaringer fra nytt kundesenter i trygdeetaten i Nordland. Dokumentasjon av resultater og vurderinger av metodespørsmål
 • RTV-rapport 05/04 Geografisk variasjon og likebehandling i tildeling av hjelpestønad til barn og unge under 18 år 
 • RTV-rapport 06/04 (pdf) Bidrag til behandling i utlandet etter § 5-22 kan ytes når: Det foreligger en livstruende eller sterkt belastende langvarig sykdom eller tilstand, og behandling ikke kan utføres forsvarlig i Norge etter akseptert metode
 • RTV-rapport 07/04 Hvordan påvirkes den sykemeldtes arbeidsrelaterte aktivitet i forbindelse med aktiv sykmelding?
 • RTV-rapport 08/04 (pdf) Prosjekter innen trygdeforskning, høsten 2004

2003

2002

2001

2000

 • RTV-rapport 03/00 (pdf) Overføring av ansvaret for syketransport og reiseutgifter for behandlingspersonell til kommunesektoren
 • RTV-rapport 04/00 Diagnoser og sykefravær 1994-1999
 • RTV-rapport 05/00 (pdf) Folketrygdkontoret for utenlandssaker. Brukerundersøkelse
 • RTV-rapport 06/00 Geografisk variasjon i tilgang av nye uførepensjonister 1980-1997 etter fylke - delrapport fra prosjektet "Geografiske variasjoner i trygdeytelser" 
 • RTV-rapport 07/00 (pdf) Uførepensjonering av unge mennesker i NORGE. En gjennomgang av saksdokumenter for 239 personer i alderen 16-34 år som ble uførepensjonert i 1992 og 1997
 • RTV-rapport 08/00 (pdf) Allmennlegers takstbruk

1999

1998