Av Per Kristoffersen

Siden 1993 har antall nye uførepensjonister økt. Denne utviklingen finner sted, til tross for strengere tildelingsregler og målsettinger om å begrense tilstrømningen til uførepensjonen. Den økte uførepensjoneringen skjer også i en periode med økt sysselsetting og gunstig arbeidsmarked, da en skulle forvente mindre press på uførepensjonen. I foreliggende rapport er vi opptatt av søknadsutviklingen på uførepensjonsområdet, og om det er flere eller færre som får avslag, ved søknad om uførepensjon. Hva kan vi si om utviklingen blant ulike grupper og vil slike tall kunne si noe om bakgrunnen for den økte tilstrømningen av uførepensjonister? Rapporten bygger på registerdata, samt en spørreundersøkelse blant saksbehandlere i uførepensjonssaker.