Av Pia Rønnevik Rendedal

Formålet med rapporten er å kartlegge hva som skjedde med dem som mistet overgangsstønad for eneforsørgere etter at et nytt vilkår ble innført i juli 1999. Det nye vilkåret innebar at eneforsørgere som levde i et stabilt samboerskap (samboer i 12 av de siste 18 månedene) med en annen enn barnets far, mistet retten til stønad som enslig forsørger. Rapporten er en forløpsanalyse der vi følger målgruppen før reformen i 1999 i forhold til variable som overgangsstønad, sysselsetting, arbeidssøking, attføring, dagpenger, fødselspenger, stønad til barnetilsyn, sosialhjelp eller uføretrygd. Hensikten er å se om det skjer noe spesielt med ovennevnte variable etter juni 1999. Vi sammenligner hele tiden med dem som beholdt overgangsstønaden etter innføringen av nytt vilkår.