Av Per Kristoffersen

I revidert nasjonalbudsjett i 2000 ble trygdeetaten pålagt opprustning av saksbehandlingen på Uførepensjonsområdet, og kravet om attføring ble innskjerpet. Vi har sammenlignet to grupper av personer som fikk avslag på søknaden om uførepensjon, henholdsvis før og etter innskjerpingen, med hensyn til tid fra avslag til ulike hendelser som rehabiliteringspenger, attføring, uførepensjon og arbeid. Fra 1.1.2005 ble det skjerpede attføringsvilkåret lovfestet. Utgangspunktet for rapporten er bruk av Rikstrygdeverkets forløpsdata. Det er også innhentet data fra Aetat.