Av Leif Sletvold og Pia Rendedal

Høsten 1999/våren 2000 gjennomførte Riksrevisjonen en undersøkelse som ga indikasjoner på at avgjørelser i hjelpestønadssaker for barn og ungdom kunne variere relativt mye avhengig av hvem som behandlet saken. Undersøkelsen resulterte i en rekke tiltak i trygdeetaten i den hensikt å forbedre kvaliteten på saksbehandlingen på dette stønadsområdet med hovedvekt på likebehandlingsaspektet. Har så disse tiltakene ført til redusert variasjon i skjønnsutøvelse? Vi har valgt å belyse spørsmålet ved å undersøke hvordan forskjellene i tildelingsrater mellom geografiske enheter har utviklet seg. Innenfor våre rammer har det imidlertid ikke vært mulig å finne at variasjonen i tildelingsrate har blitt redusert.