Eldre publikasjoner

Publisert frem til og med 2006

Før NAV ble etablert publiserte analyseenhetene i Rikstrygdeverket og Aetat analyser i tidsskriftene Arbeid, velferd og samfunn og Rapport om arbeidsmarkedet i tillegg til egne rapportserier. Her finner du lenker til disse analysene.