Av Pia Rendedal

I denne rapporten ser vi på hva som skjedde med dem som mistet retten til overgangsstønad pga. endringer i stønadsvilkårene i januar 1998. Endringene bestod i at overgangsstønaden ble forhøyet, mens stønadstiden ble forkortet. Hensikten med endringene var å bedre enslige forsørgeres økonomi, og å få flere eneforsørgere til å bli selvforsørget. I rapporten har vi undersøkt to grupper som mistet retten til overgangsstønaden pga. endringer i vilkårene i 1998. Vi har måned for måned, både før og etter innføring av nye vilkår, sett på hvordan de som mistet stønaden befinner seg i ulike tilstander. De ulike tilstandene er: overgangsstønad, sysselsetting, arbeidssøking, utdanning, attføring/rehabilitering, dagpenger, fødselspenger, stønad til barnetilsyn, sosialhjelp og uførepensjon. Hensikten var å se om det skjer noe spesielt med ovennevnte tilstander etter at de mistet overgangsstønaden. Samtidig sammenlignet vi med forsørgingsmønsteret til to kontrollgrupper.