Av Leif Sletvold

Rapporten inneholder en undersøkelse av noen sider ved kontantstøtteordningen. Hovedspørsmålet er om kontantstøtteordningen bidrar til at småbarnsforeldre får mer tid til selv å ta omsorgen for egne barn. I tillegg har vi også belyst noen sider ved kontantstøttemottakerne.